T B D    S Y S T E M

Vita (TP) - Italy

Città di Vita Tagliavia S.Giuseppe e S.Padre Scuole Archivio Cronaca e Sport Benvenuto

 

Superiore
124 anni fa
Garibaldi (discorso)
Risorgimento Vitese
Proverbi
Indovinelli
"Parti di lu Bamminu"
"Simana Santa"
Rosari
"Parti di S.Giuseppi"
Credenze
Ninna nanna
Preghiere ai Santi
Orazioni
Santa Brigida
(non solo) Preghiere
La cacciata
Terremoto 1968

Novità

Mappa

Si consiglia una risoluzione video 800 x 600

sezione Archivio

Proverbi

(e detti)

dialettali

 

 

Si riportano una serie di proverbi e detti dialettali.

Per comodità di consultazione, sono disposti in ordine alfabetico.

 

                 

A chi s'arriduciu lu addu di Sciacca, pi essiri pizzuliatu di la ciocca!

A cu figghi e a cu figghiastri.

A cu pi' figghi e jennari s'ammazza, daticcilli 'ntesta cu' na mazza.
(è un avvertimento della sicura ingratitudine dei figli e dei generi)

A cu ti duna pani dicci "Patri".

A cu tuttu prumetti tuttu creditu nun dari.

A la morti si spinna l'addina.

A la squagghiata di la nivi si virinu li pirtusa.

A lu dutturi, cunfissuri e avvucatu, cunfessaci cu verità lu to' piccatu.

A lu malatu chi nun ci hai cura, vacci la sira quannu scura.

A lu muru vasciu ognunu si ci appoia.

A lu pruvatu nun lu stari a pruvari, picchì cchiù lu provi cchiù tintu lu trovi.

A màrcatu e mulinu, sùsiti prestu e vacci matinu
(màrcatu = il luogo dove stanno le pecore e viene preparata la ricotta)

A mia tiri? Tu ti pischi!

A omu 'ngratu e a brocculu ciurutu, soccu ci fai è sempri pirdutu.

A patri e matri beni o mali fai, soccu ci fai ti ricivirai.

A quattru cosi creditu nun dari:
amuri di fimmini,
carità di frati,
suli di 'mmernu
e nuvuli d'estati.

A Santu chi nun sura nun dumannari 'razi.

Autizza mezza biddizza. (Autizza = altezza)

A vecchi e voi scippaci quantu poi.

Acqua d'Austu: vinu e mustu.

Acqua e ventu, e si ‘un chiovi fa bon tempu.

Acqua passata, nun macìna cchiù mulinu.

Ad atru fai, ad atru luci.

Addina vecchia fa broru bonu.

Addinedda chi camina porta sempri la bozza china.

Ama lu maritu to' cu lu viziu so'.

Amici cu tutti, fideli cu nuddu.

Amuri è amuri: nun è broru di ciciri.

Amuri nuveddu, tuttu beddu.

Amuri, biddizzi e dinari sunnu tri cosi chi nun si ponnu ammucciari.

Anga di cira e ferru filatu ittattimi 'nterra stu cani arragghiatu.
(sarà una "'razioni"?)

Annata bisesta, biatu  cu ci arresta.
(cu ci arresta = chi gli sopravvive. Il detto è la manifestazione di un senso di diffidenza (gratuita) nei confronti dell'anno bisestile.)

Aprili fa li ciuri e li biddizzi, e lu misi di Maju n'havi l'onuri.

Più brevemente:

Aprili fa li ciuri e Maju n'havi onuri.

Aranci, aranci, cu avi guai si li chianci.

Arvulu curtu tuttu fruttu, arvulu longu scìppalu di peri (tagghiaci li peri).

Aviri prudenza è nna bedd'arti.
Tacìri è nna virtù, ma nun è di tutti.
La megghiu parola è chidda chi nun si dici,
la megghiu risposta è chidda chi nun si duna:
tuttu torna a la fatta di li cunta.

    

      

Beddi su' li ficu e li cirasi, tinta da vucca dunni pani un ci trasi.

Biata l'annata chi di sciroccu è guvernata!

Bon tempu e malu tempu nun dura tuttu lu tempu.

                 

Capiddi (Trizzi) e biddizzi, nun ni inchinu cannizzi.

Capiddi e denti, nun ti nni 'nnamurari di nenti.
(Capelli e denti sono effimeri: oggi ci sono, dopo cadono)

Capiddi e guai 'un ammancanu mai.

Càrciri, mal'annati e malatii su' li veri vai(guai).

Càrimi, ficu, càrimi 'mmucca.

Chiangi li giustu pi' lu piccaturi.

Chissa è la zita: cu la voli si la marita.

Chista è la casa di Gesù,

cu trasi ca dintra ‘un nesci cchiù

Ci dissi lu babbaluci a lu finocchiu "ci nni voli di lu vecchiu".

Ci dissi lu monacu a la batissa, "senza dinari 'un si nni canta missa".

Ci dissi lu surci a la nuci:"Dammi tempu chi ti perciu".

Ci voli cipudda p'azzintiari l'occhi.

Comu mi canti ti sonu.
(=ti tratto o ti parlo come mi tratti tu...con la stessa moneta)

Cricchi, Croccu e Manicu di ciascu.(restare da soli)

Cu allonga accurza, cu accurza allonga.

Cu amici e cu parenti nun ci aviri a fari nenti.

Cu amuri ti pigghiu, cu sdegnu ti lassu.

Cu appi focu 'un muriu, cu appi pani campau.
(vuole evidenziare, naturalmente, l'importanza fondamentale del calore e del cibo per la sopravvivenza).

Cu avi assai dinari sempri cunta,
cu avi (figghi e) la muggheri bedda sempri canta.

Cu avi fidi a Diu nun pirisci mai.

Cu avi figghi scatta e mori e cu 'unn'avi li voli.

Cu avi fitti 'un po' dòrmiri.

Cu avi lingua va a Roma.

Cu avi lu malu vicinu, avi lu malu matinu.

Cu avi occhi e nun cumprenni, o è orvu o si ci fingi veramenti.

Cu avi pani nun avi renti, cu avi renti nun avi pani.

Cu avi un figghiu parrinu, avi un porcu a 'ngrassari.

Cu bedda vuli parìri, tanti peni avi a patìri.

Cu camina drittu drittu campa assai ed afflittu.
(Si dice per commentare la vita "magra" dell'uomo onesto?)

Cu cancia la via vecchia pi' la nova, li guai chi cerca si li trova.

Cu cangia la via vecchia pi la nova, li guai chi va circannu prestu li trova.

Cu di nasca, cu di vucca, nun po' essiri bedda tutta!
(Nessuno, per un motivo o per un altro, può essere del tutto bello o perfetto - tutti abbiamo qualche difetto - la perfezione non è dell'uomo - neanche S.Giusto, cui mancava un dito, era perfetto)

Cu di spiranza campa, dispiratu mori.

Cu disprezza lu povini d'avutru prestu si spogghia.          (?)

Cu fa rìriri fa chiàngiri (rùriri).

Cu fici amuri ci stesi sei misi, cu fici sdegnu na fatta di cruci.
(Anche un lungo amore può dissolversi)

Cu l'acqua e cu lu focu, 'un ci pigghiari 'mprisi.

Cu la calunia di lu figghiolu, la matri si suca l'ovu.

Cu li checchi 'un ci parlari e cu li zoppi 'un ci abballari.

Cu lu tempu e la pagghia maturanu li zorbi.

Cu mali fa, mali s'aspetta.

Cu mangia a du muccuna prestu s'affuca.

Cu mangia racina lu primu di l'annu, cunta sordi tuttu l'annu.

Cu nun sapi leggiri la so’ scrittura è sceccu di natura.

Cu paga prima mangia pisci fitusi.

Cu pati p'amuri nun senti duluri.

Cu porta la chiàcchiara porta lu cuteddu.
(Ricorda l'altro: "La lingua 'un avi ossa e rumpi l'ossa")

Cu pratica lu zoppu impara a zuppichiari.

Cu prima pensa, l’ultimu suspira

Cu rumpi pàa, cu perdi cunsigna.

Cu si accusa e nun è accusatu, cunfessa cu' virità lu so' piccatu.

Cu si cunsula cu lu mali d'avutru, lu so' l'avi darrè lu cozzu.

Cu si curca cu li cani, agghiorna chinu di puci.
(come dire: Cu pratica 'u zoppu, impara a zuppichiari)

 

Cu si la chianta si scippa la spina,

cu fa l'erruri si chiangi la pena.

Bedda, tu la facisti la mancanza,

chiangiri ti la voi la penitenza.

 

Cu sparagna pi lu dumani, sparagna pi li atti e pi li cani.

Cu sparti n’avi la parti.

Cu sputa 'ncelu, 'nfacci torna.

Cu sta di spranza d'avutru chi la pignata metti,
nun avi bisognu (primura) di lavari piatti.
(non si può stare in speranza d'altri...)

Cu suspira nun è cuntentu, cu si lamenta nun avi dinari.

Cu troppu duna 'mpristannu va, cu troppu duna addumannannu va.
(non è che ci sia un verbo sbagliato?)

Cu zappa 'nta Jinnaru e puta 'nt'Austu,
nun arricogghi nè frumentu nè mustu.

Cumanna e vacci, sùsiti (sata) e vatticci.
(si dice quando un ordine non viene eseguito e spetta allora al capo (padre-madre ecc.) effettuarlo)

                 

Dari pani a cu nun avi denti…

Di dintra veni cu lu voscu tagghia.
(=allude, evidentemente, ai tradimenti da parte dei più intimi; ricorda il detto "di li nimici mi taliu ìu, di l'amici mi talia Diu)

Di l'Immaculata a santa Lucia un passu di cucciuvia,
di santa Lucia a Natali un passu di cani,
di Natali all'annu novu un passu di omu.

Di la parrina si pigghia nna vina.
(=si allude, quando si verifica, alle abitudini del figlioccio talvolta simili a quelle del padrino)

Di la sarda e lu ritunneddu si ci gusta lu vureddu.
(Tali pesci si mangiano interi, senza nulla togliere)

Di li nimici mi talìu ìu, di l'amici mi talia Diu.

Di lu viscu e lu sturneddu si nni gusta lu vureddu.
(Viscu: è un uccello. Questi due uccellini si mangiano per intero, senza togliere le interiora)
(La stessa cosa, forse più propriamente, si dice della sarda):
Di la sarda e lu sturneddu si nni gusta lu vureddu.

Di Santa Lucia a Natali dudici jorna senza cuntari.

Di Santa Lucia a Natali un passu di cani;
di Natali all'annu novu un passu d'omu.

Di un pilu ni fici un travu.

Di vennari e di martiri nun arrivari nè partiri.
(un po' superstizioso)

Dintra la casa nun regna la paci, si canta l'addina e lu addu taci.

Diu ni scanza di ira di populu, guvernu di fimmini e di re picciriddi.

Donna picciota e maritu vecchiu, brutta parigghia, brutta famigghia.

Dopu la malatìa veni la rivissia.

Dopu li tri rre, si joca quantegghjè.

Dopu lu lampu veni lu tronu.
(= e non solo in senso fisico)

Dopu lu santu passa lu scantu.

Dopu Natali, lu friddu e la fami.

Dura cchiù la quartara ciaccata chi chidda sana.
(Riferito alle persone: una persona malaticcia spesso campa più di una sana)

E' facili quantu mai mettisi na li guai.

     E-F-G-I              

Fa' beni a porci e limosina a parrina.

Fa' beni a porci e ti l'arrenninu a mussati.               

Fa' soccu ti dicu eu, nun fari soccu fazzu eu.

Fabbrica e liti pruvati e virìti; si sordi nun aviti (e s' 'un aviti sordi) nun vi ci mittiti.

Fai l'arti chi sai e s'un arricchisci camperai.
(
saggia raccomandazione che diffida delle novità e che, in qualche modo, è frutto di uma mentalità statica)

FEBBRAIU beddu tuttu,
jorna longa e misi curtu,
ma si ci sfirria lu cappeddu,
scorcia la vacca, lu vuiaru e lu viteddu!

Figghi nichi guai nichi;
figghi 'ranni guai 'ranni;
figghi maritati guai triplicati.

Figghia na la fascia, dori 'nta la cascia.

Fimmina di dicirottu, omu di vintottu.

Finiu lu tempu chi Betta filava.

Frivaru scorcia la vecchia na’ lu fucularu.

Frivaru, scorcia la vecchia na’ lu fucularu.

Innaru siccu (riccu), burgisi riccu.
(evidentemente, di sapore meteorologico. A gennaio si seminava il grano, ma se imperversava il mal tempo, la semina era difficoltosa e il raccolto compromesso)

Iri a ligna senza corda.

Iri all'acqua senza quartara.

 

                 

La pecura fa beh e perdi lu vuccuni.

L’acqua li vagna, lu ventu l’asciuga.

L'amicu si chiangi quannu mori!

L'amicu si difenni a spata tratta, cu' tuttu chi a piriculi ti metti.

L'arma a Diu, lu corpu a la terra e la robba a cu tocca.

L'erva tinta 'un mori mai.

L'hai vistu lu voi? Nè eri nè oi.
(si dice quando qualcuno non risponde alle nostre domande?)

L'omu ‘miriusu mori cunfusu

L'omu nun si misura a parmu.
(non è la stazza fisica o l'apparenza che può farci valutare una persona)

La addina fa l'ovu e a lu addu ci abbrucia lu culu.

La carni è carni e lu broru si etta fora.
(non solo in senso fisico, anzi...)

L’omu di vinu un vali un carrinu

La carni fa carni e l'amicizia fa li corna.

La casa capi quantu voli li patruni.

La corda quann'è tranta si casca (si rumpi).

La fimmina assimigghia a lu carvuni:
t'ardi, ti mascaria e poi ti tingi.

La lingua 'un'avi ossa e rumpi l'ossa.

La matinata fa la (bona) jurnata.

La nicissità nun talia la liggi.

La pacenzia si nun si teni stritta ti sciddica 'nta li manu.

La parola è d'argentu, lu silenziu e d'oru.

La pignata 'ncummunia nun vugghi mai.
(una manifesta diffidenza verso le forme di associazione)

La porta si chiama porta pi cu porta,
ma pi chiddu chi nun porta nenti nun si chiama porta.
(la casa è disponibile per chi collabora al sostentamento della famiglia; non lo può essere invece per chi della famiglia se ne frega)

La prima muggheri caca na lu vacili d'argentu,
la sicunna na lu vacili d'oru.
( per procurarsi la seconda moglie si può essere più convincenti solo con le ricchezze; pertanto la seconda moglie si troverà a vivere con una sicura agiatezza. Oppure: la seconda moglie, talvolta è più rispettata della prima)

La tila bona fino a la pezza, lu vinu bonu finu a la fezza.

La to'casa ti stringi e ti vasa,
lu to' cannizzu ti sazia,
la to' 'utti ti 'mriaca.

La troppu cunfirenza finisci a mala crianza.

La turtura turtulia, la fava fa la via, la mennula minnulia.
(La "turtura" è una pianta: se la turtura "lega", cioè fa frutti, faranno frutti anche la fava e il mandorlo; ossia l'annata è buona)

Larga 'un ci veni, e stritta 'un ci trasi.

Li bianchi ni lu casciuni e li nivuri ni lu adduni

Li chiacchiri e la pagghia lu ventu si li spagghia.

Li ènnari su' sbirri, li nori rattalori, li soggiri su spini pi darreni.

Li figghi su' di li mammi: priatinni (ci li vasi) e ci li manni.

Li fimmini beddi, lu chioviri adaciu
cunsumanu la megghiu parti di lu munnu.

Li guai di la pignata li sapi la cucchiara chi li rimina

Li parenti di lu maritu sunnu àghiri comu l'acitu,
li parenti di la muggheri sunnu duci comu lu meli.

Li paroli sunnu comu la cirasa: ni tiri una e ni veni deci.

Li Peppi, li Cicci e li 'Ntoni sunnu chjassai li tinti chi li boni.

Li piccioti su' piccioti pi la forza,
li vecchi sunnu vecchi pi l'esperienza.

Li picciotti d'ora sunnu comu la scalora:
veni lu ventu e l'abbòla (li fa volare).

Li vai di la pignata li sapi la cucchiara chi rimìna.

Li voi pi li corna, l'omu pi la parola.
(Il bue va preso per le corna, l'uomo per la sua parola)

Lu carvuni di la za' Maria si nun tingi mascaria.

Lu celu picurinu agghiorna bonu a lu matinu

Lu datu è datu, ma lu 'mpristatu torna.
(=potrebbe essere un articolo del codice civile)

Lu diavulu fa li pignati e li parrina ci fannu li cruvecchia.

Lu immurutu 'mmezzu la via
taliava lu immu di cu ia e vinia,
ma lu so' immu 'un s'u' viria.
Oppure, più brevemente:
Lu immurutu 'mmezzu la via lu so' immu 'un s'u viria.

Lu jornu nun ni vogghiu e la sira sfardu l'ogghiu.

Lu lettu è di rosa, si nun si dormi s'arriposa.

Lu lupu perdi  lu pilu ma no lu viziu.

Lu mastru è mastru, ma l,u patruni è capumastru.

Lu panaru si nun inchi si vagna.

Lu pisci feti di la testa.

Lu primu è tutti i Santi, l'urtimu Santa Nirìa.

Lu priricava Santa Nicola: "megghiu la paci di dintra chi chidda di fora".

Lu sceccu ch'è 'nsignatu a li ficari, lu viziu si lu leva quannu mori.
(come dire: il lupo perde il pelo, ma non il vizio)

Lu sceccu dunni s'aggiucca  si susi.

Lu sirvizzu di la festa, nè ti luci nè t'arresta,
si lu mangiau lu spiziali.
(Il lavoro fatto nei giorni festivi non è redditizio: vaa finire che ci si ammala e che il guadagno se lo mangia il farmacista)

Lu sirvizzu di lu vili nun si po' pagari mai.

Lu sparagnu di lu pizzintuni
si li spenni lu sciampagnuni.

Lu to' si t'abbrucia (si t'arrusti), nun ti mangia.

Lu travagghiari accurza la jurnata e allonga la vita.   (o viceversa?)

Lu vinu misuratu fa l’omu assinnatu.

Luna pinnenti acqua nenti.

Lunniri e martiri nun ti partiri;
mercuri e joviri nun ti moviri;
vennari e sabbatu dunni a' jiri,
si la duminica sta pi viniri?

 

                 

Mala lingua dacci locu, chi è chiù peggiu d'acqua e focu.

Marzu è lu misi di li vecchi: Mangiàti boni e facitivi forti.

MARZU, ogni troffa è gghiazzu,
ma iu dintra mi lu fazzu;
tantu è forti lu friddu di marzu,
chi s'infila nna 'u cornu du vistiolu!

Megghiu curnutu chi malu attintatu!

Megghiu lu tintu canusciutu chi lu bonu a canusciri.

Megghiu sulu chi malu accumpagnatu.

Megghiu un jornu di liuni chi centu jorna di pecura

Mi vinnivi lu funnu di la cannila.

Monaci e parrini, virici la missa e stoccaci li rini.

Morsi me' figghiozzu e ' un semu cchiù cumpari.

Muggheri beddi e siminati vicini la via
su' sempri suggetti a lu dannu.

Mungi sta petra chi nesci lu sucu.

                 

Na la campagna vacci, na la putia stacci
(
Evidenzia l'importanza economica e redditizia della bottega, del negozio, rispetto alla campagna da cui ben poco si può ricavare... Il detto era in voga in tempi nei quali si guardava con buona invidia all'attività commerciale di un negozio.)

Natali cu lu suli, Pasqua cu lu tizzuni: chissa è la vera staciuni.

Negghia a li serri e acqua a li terri.

Nesci Masi e trasi Brasi.

Niputi, corpa di cuti.

Nsìgnati (Impara) tutta l'arti e mettila da parti.
(ogni cosa che impari potrà, prima o poi, tornarti utile)

Nsìgnati l'arti e mettila di parti,
ma fatti raccumannari si voi travagghiari.

Nta l'annu bisistili, li cosi boni addiventanu vili.

Nuddu si pigghia si nun si rassimigghia.

Nun c’è omu senza ciocca,
nun c’è fimmina senza ciacca,
nun si nni va sciroccu senza acqua.
(Come è vero che l’uomo ha “la ciocca”..., così è vero...)

Nun c'è festa senza tammurinu, nun c'è festa senza parrinu.

Nun diri quantu sai, nun fari quantu poi, nun spenniri quantu ai.
(un eccessivo invito alla prudenza..., ma discutibile)

Nun è tuttu oru chiddu chi luci, nun è tuttu veru chiddu chi dici.

Nun prumettiri (v)uti a santi e cuddureddi a picciriddi.

Nun vegnu pi tia vecchia bascia, vegnu pi li dinari chi hai na la cascia.

Nutricatu a passuli e ficu.         (Nutrito finemente)

     O-P              

Occhiu chi nun viri, cori chi nun doli.

Oggi a mia, dumani a tia.

Ogni lassata è pirduta.

Ogni porcu avi lu so' San Martinu.
(San Martino qui indica la giornata in cui il maiale viene scannato)
Ogni Santu avi li so' divoti.

Omu di vintottu, fimmina di diciottu.

Panza mia fatti visazza; si ti rumpi tu ti mettu nna pezza.

Passata la sessantina un mali ogni matina;
dopo la settantina unu la sira e unu la matina.

Pensa la cosa prima chi la fai, picchì la cosa pinsata è bedda assai.

Perdiri lu megghiu e lu cchiui (più).

Pignata vardata nun vugghi mai!
(Quando desideri fortemenet qualcosa, ti sembra che il tempo non passi mai)

Pi l'Immaculata l'agghia è nata, si unn'è nata è siminata.

Pi la Cannalora di lu 'mmernu semu fora,
ma si chiovi e tira ventu lu 'mmernu cumincia ora.

Pi San Brasi la mirenna trasi.
(3 Febbraio: le giornate vanno allungando; pertanto al bracciante che lavora in campagna spetta un pasto in più)

Pi San Matteu chiangi l'urtimi persichi chi mangi. (21 Settembre)

Pi Sant'Antoni carduna mangiai, cu la sputazza lu focu astutai.
(E' tradizione per Sant'Antonio - 17 Gennaio? - mangiare fave e cardi (naturalmente fave essiccate)

Pi' San Martinu favi e linu, si nun su' nati su' siminati.

Pi' San Martinu ogni mustu addiventa vinu.

Pi' Sant'Antoni la 'ran friddura, pi' san Lorenzu la 'ran calura;
l'una e l'atra picca dura.

Pi' santa Catarina ni fa na quarantina,
pi' santa Bibiana ni fa quaranta jorna e na simana,
pi' san Giulianu lu 'mmernu è chianu.

Pi' santa Caterina la puddara a la marina.         (25 Novembre)

Pi' santa Niria l'aranciu giannia.         (30 Novembre)

Pi' Santu Simuni si mmura lu cuppuni.    

Pigghiala bedda e pigghiala pi nenti, chi la mala vira t'arresta avanti.
(riferito alla moglie. Mala mira = brutta vista)

Piripagghia e piripigghia, tali la matri e tali la figghia.

Pistari l'acqua 'nta lu murtaru.
(essere inconcludente, insistere su una questione senza che se ne possa trarre alcunchè...)

Porri e guai nun ni mancanu mai.

Prima si servinu li galantomini e li mastri,
chiddi chi arrestanu su' tutti vostri.

Punenti, unn’è nenti, ma si s’incagna tuttu ti vagna!

Puru la riggina appi bisognu di la vicina!
(saggio avvertimento a non mortificare il vicino di cui prima o poi, anche se è più debole di noi, avremo bisogno...)

     Q-R-S              

Quannu canta lu addu fora ura, a canciari lu tempu nun addimura.
oppure:
Quannu  lu  addu canta  fora  ura, a chianciri lu  tempu un’ addimura

Quannu chiovi a li due a li tri d'Austu, ogni fera e ogni festa chiovi.

Quannu chiovi pi' Santa Bibiana, ni fa quaranta jorna e na simana.

Quannu la matri si sciarria cu la figghia,
la vicina av'a curriri centu migghia.


Quannu la pecura fa beeeh, perdi lu muccuni.

Quannu lu patri duna a lu figghiu,
riri lu patri e riri lu figghiu;
quannu lu figghiu duna a lu patri,
chiangi lu figghiu e chiangi lu patri.

Quannu lu peri cammina lu cori sciala

Quannu lu sceccu nun voli vìviri, ammatula ci frischìi.

Quannu lu straniu è vinutu, la mala cira 'un servi a nenti.
(è un consiglio a fare "buon viso a cattiva sorte")

Quannu lu vuiareddu (lu voi a lavurari) nun avi nasca, la pigghia (la voli) pi calunia la musca.

Quannu Polizzu fumia, l'acqua è 'nta la via.
(quando sulla cima di Polizo c'è nebbia, è segno che sta per piovere: detto tipicamente locale!)

Quannu viriti nespuli chianciti: chissu è l'urtimu fruttu di l'estati.
(il riferimento è alle nespole "di li morti", o d'inverno)

Quantu è lariu l'aspittari,
iri a  tavula e 'un mangiari,
iri a lettu e nun durmìri:
su' tri peni di patìri.

 R 

Ringraziamu a Diu di chiddu chi ni duna e a lu guvernu di chiddu chi ni lassa.
(=evidentemente, è atavica la diffidenza verso le istituzioni...)

 S  

Sali metticcinni nna visazza, (ma) consala comu voi sempr'è cucuzza.

Santa Niria, l’aranciu aggiannia.

Sceccu puta e Diu fa racina.

Senti, viri e taci, si voi campari 'mpaci.
(è forse un invito all'omertà?)

Si 'nta Marzu c'è acquazzina, è n'annata di risina.

Si 'unn'è Masi è mastru Masi.

Si chiovi 'nt'Austu, tuttu meli, ogghiu e mustu.

Si chiovi lu tri d'Aprili, chiovi tutti li festi e tutti li feri.

Si dici lu piccatu, ma no lu piccaturi.
(c'è dell'omertà?)

Si misi l'acqua dintra e lu rubinettu fora.

Si ni pigghiamu colliri, muremu; e cuntintizza a li 'nfamuna damu.

Si nun voi essere sparlata di la vicina,
senza nesciri lu piattu di la cucina.

Si tratta ventu 'nchesa, ma no d'astutari li cannili!
(=a tutto c'è un limite)

Si' comu la za Betta cuntrariusa,
chi metti l'acqua a li addini quannu chiovi.

Soccu è scrittu lèggiri si voli.

Soccu fa la matri a lu fucularu, fa la figghia a lu munnizzaru.
(Se la madre si comporta male a casa, anche la figlia si comporterà male fuori)

Soccu nun voi pi tia, atru nun fari.

Soccu si simina s'arricogghi.

Sòggiri e nori scinneru sciarriati di lu celu.
(E' quanto dire...!)

Sòggiri e nori (sunnu) rattalori.

Spalla (sparla) di cu voi, ma sparagna ammenu li toi.
(=un saggio invito al contegno...)

Spàraci, funci e ranci, spenni assai e nenti mangi.

Sparagna la farina mentri la coffa è china,
quannu la coffa è sdivacata, vali a nenti la sparagnata.

Sparagna la farina, mentri lu saccu è chinu.

Sposa maiulina nun si godi la cuttunina.

Stenni (stinnicchia) lu peri dunni lu linzolu teni. (Non fare il passo più lungo della gamba)

Stuppa mi dasti e stuppa ti filavi; tu mi tincisti e jeu ti mascariavi (t'acculurai).
(=ricorda, per significato, altri detti: "cu mali fa, mali s'aspetta"...)

Sulità santità, pani picca e libirtà.

Sutta la nivi c'è pani, sutta l'acqua c'è fami.

     T-U-Z              

Tantu la quartara va all'acqua, chi o si rumpi o si ciasca.
        
Oppure:
Tantu va la quartara all'acqua, chi o si rumpi o si ciacca.

Tèni cari li cosi amari, teni 'nchiusi li cosi duci.

Testa chi nun palla si chiama cucuzza.

Ti (Si) vo' 'mparari a 'mpuviriri? Adduva l'omini e nun ci iri.

Timpirateddu ti vivi lu vinu, ca ti manteni lu stomacu sanu

Timpirateddu ti vivi lu vinu, ca ti manteni lu stomacu sanu.

Tra maritu e muggheri nun ci voli cunsiggheri.

Tra patri e figghiu nun ci voli cunsigghiu.

Tumazzu vecchiu nun pigghia sali.

 U 

U corvu addivintatu nivuru, picchì 'un si facia l'affari soi.

Un mastru e un cavaddu cunsumanu na casa.

Un tintu ci dissi a n'avutru tintu, "cumpagnu, emuninni a lu straventu".
(Con allusione all'uomo "vili - lagnusu")

 V 

Va circannu lu pilu nall'ovu.

Vivu 'un ti vosi virìri, e mortu ti vinni a visitari.
(Espressiva allusione alle vane beghe tra vivi...che finiscono dopo la morte del caro defunto)

 Z 

Zappu 'ntall'acqua e siminu (arricogghiu) a lu ventu.

Zìttuti muggheri mia, nun t'arruffari la nasca,
soccu avia 'mmezzu li cosci aiu 'ntasca.
(Forse è un indovinello. E' quanto riferisce alla moglie un marito il quale ha venduto l'asino (che prima, cavalcandolo, teneva in mezzo alle cosce) ed ora ha i soldi in tasca. E' chiaro il voluto equivoco...)

 

 

 

 

 

 

 

  Pagina Guida  -  Mappa del sito  - Links                 
Pagine Web a cura di Vito Tibaudo