T B D    S Y S T E M

Vita (TP) - Italy

Città di Vita Tagliavia S.Giuseppe e S.Padre Scuole Archivio Cronaca e Sport Benvenuto

 

Superiore
124 anni fa
Garibaldi (discorso)
Risorgimento Vitese
Proverbi
Indovinelli
"Parti di lu Bamminu"
"Simana Santa"
Rosari
"Parti di S.Giuseppi"
Credenze
Ninna nanna
Preghiere ai Santi
Orazioni
Santa Brigida
(non solo) Preghiere
La cacciata
Terremoto 1968

Novità

Mappa

Si consiglia una risoluzione video 800 x 600

sezione Archivio

(non solo)

Preghiere

 

 

 

 

AL MATTINO

Signuri, vi ringraziu

chi mi facistivu agghiurnari:

accussì m'ata fari scurari!                          

 

ALLA SERA  [1]

Eu mi curcu na stu' lettu

e Maria è na lu me' pettu.

C'aiu cosa m'arrispigghiu,

m'arrispigghiu cu lu so' mantu;

lu Patri, lu Figghiu e lu Spiritu Santu.                 

 

ALLA SERA  [2]

Eu mi curcu na stu' lettu,

quattru santi attrovu eu:

dui a li peri e dui a capizzu;

'mmezzu c'esti Gèsu Cristu

e mi dici "dormi, arriposa,

nun pinsari nudda cosa".                 

 

ALLA SERA  [3]

Eu mi curcu na stu lettu

cu l'ancilu na lu pettu,

cu l'ancilu 'ncantannu

e Gesuzzu 'mpriricannu

 

Dui a li peri, dui a capizzu

mmezzu Gesu Crucifissu,

eu mi curcu pi' durmiri

nun lu sacciu se ' muriri

 

Eu du cosi ci addumannu

l'arma mia  ci arraccumannu:

la Marunnuzza me' matri,

San Giusippuzzu me' patri.

 

L'anciuleddi mi vennu fratuzzi,

li Serafini mi vennu cucini;

mentri ci avemu st'amuri filici

facemu la cruci e partemu a durmiri.

 

ALLA SERA  [4]

Na stu lettu mi curcu eu

e quattru ancili ci attrovu eu:

dui a li peri e dui a capizzu,

mmezzu Gèsu Crucifissu.

 

Mmezzu la casa la cruci vattiata,

'ncapu li casi l'ancilu chi trasi,

darrè la porta mia

c'è la Virgini Maria.

 

Appuntiddu la porta mia

cu lu puntiddu di Santa Maria,

e di dintra pari porta

e di fora pari rocca.

 

E si vennu li me' nimici,

nun ci attrovanu la porta mia.

 

EU MI CHIURU LA PORTA MIA

Eu mi chiuru la porta mia

cu lu mantu di Maria

e di dintra pari porta

e di fora pari rocca;

a cu voli mali a mia

'un ci avi a ddari nè forza nè valìa,

ci attuppa l'occhi e ci sgarra la via.

Santu Simuni, cu lu vostru vastuni

tagghia li mani a li mali pirsuni.

 

 

A LA MADONNA

O Madonna di li rusariu

vui chi siti bedda assai

comu salvi di Rigina

e di razii siti china

 

A prisenti stu rusariu

c'aiu dittu eu stasira

e si mancamentu ci fussi

vui m'aviti a pirdunari

 

E Maria rispusi e dissi

lu rusariu nun lu lassari

chi lu tempu chi pirdisti

ti lu fazzu annavanzari

 

Ti mannu eu l'angilu accumpagnari

 

O tu angilu di Diu

tu chi sai lu cori miu

accumpagnami stanotti

scansaminni di mala morti.

 

O Duminicu biatu

stu rusariu a vui fu datu

di Maria la virginedda

tutta pura tutta bedda

 

Offiremulu a Maria

cu la nostra armonia

e vulemu a Diu pi patri

e Maria pi nostra matri

 

Stati 'nsemmula 'ncumpagnia

San Duminicu e Maria

e Maria è supra un (in?) cruciuri

l'affidemu a lu nostru amuri

 

Nun su comu miritati

cu la vostra maestati

su li cosi sculuruti

lu me cori ha riciuruti

 

Comu 'nterra amamu a vui

comu 'ncelu purtati a nui

e decimila voti ringraziamu

lu santissimu e divinissimu Saramentu

e tri voti sia ludatu

viva Diu saramintatu

 

Avvucata siti Maria cu li giusti piccaturi

siti matri di li Signuri

vui chi siti senza piccatu

li razii mei su piccatura

 

E si eu sugnu eu piccatu

pozza moriri distinatu

stu rusariu penerrà

pene e 'nfernu paterrà

 

O mio Diu tuttu climenti

misericordia e bontà

dati a nui la pruvirenza

di la vostra carità

 

O sti razii o sti favuri

veru digni digni su

l'addumannu pi lu nomu di Maria

e pi lu nomu di gesù

 

San Giuseppi gluriusu

vui curriggiti l'arma mia

vui chi siti patri e spusu

di Gesuzzu e di Maria

 

Spusu dilettu

tantu pirfettu

eu la me morti

allura (all'ura?) l'aspettu.

 

 

 

LU VERBU

(Ricostruzione da più versioni)

si recita contro lampi e tuoni, alla sera…

Lu Verbu sacchiu, lu Verbu a' ddiri,

lu verbu chi lassau nostru Signuri

quannu s'inniu a la cruci a muriri

pi' sarvari a niatri piccaturi.

O piccaturi, o piccatrici,

guardala e riguardala sta' cruci 

ed ai falli Gesuzzu e fa              

piccoli e granni n'ama gghiri dda.     

 [Affaccia Gesù cu la cruci 'ncoddu:      

ch'è gavuta, ch'è bedda 

e cu li chiai frischi e duci; 

'na manu stisa 'ncelu e l'atra 'nterra]

Affaccia San Giuvanni                         

c'un libriceddu d'oru chi liggia:        

"Signuri, pirdunastivu l'Ebrei:           

accussì atà pirdunari starmuzzi mei".

"Giuvanni, 'un ti li pozzu pirdunari,

c'aiu lassatu cunfissuri a cunfissari

e priricaturi a priricari;

ma iddi nenti ni vosiru fari;

vattinni a li peni 'nfernali.

Affaccia Maria:

Cu sapi lu Verbu e 'un nnu dici

esti cottu ni 'nna quarara di pici;

cu sapi lu verbu e 'un nnu l'impara

esti cottu nu 'nfurnu di quarara;

e cu dici lu verbu a la notti

è liberatu di ladia morti;

e cu lu dici tri voti 'ncampu

è scanzatu di  troni  e lampi;

e cu lu dici tri voti  'mmia (in via)

l'accumpagna la Virgini Maria.

 

 

 

CENTU CRUCI  [1]

[si recita cento volte?]

Gesù, centu cruci vulia diri,

chi Diu mi detti a diri e cuncipiri.

Passannu pi' lu ponti,

corpu meu spirituali,

arma mia a' ricurdari

quannu chi mi partivi di chidda via;

mi cunfissai, mi comunicai,

li centu cruci mi li dissi,

mi li dissi a memoria mia

lu jornu di la Vergini Maria                  

 

 

CENTU CRUCI         [2]    

[da recitare in punto di morte, o il 25 marzo, giorno dell'annunciazione]

Gesù, li centu cruci vurria diri

si Diu mi lassa diri e cuncipiri

Pi ddu battisimu chi appi a lu fonti

passerò un terribili ponti.

Arma mia di penitenza,

corpu meu spirituali,

N.N.(nome del morituro)

di chistu munnu a chiddu munnu a trapassari.

Na chistu munnu mi partii, mi cunfissai,

mi cumunicai,

li centu cruci mi li dissi:

l'Angilu Raffaeli (Gabrieli) mi li scrissi,

e mi li scrissi Maria mia, (e mi li scrissi ‘memoria mia)

lu jornu di la biata Virgini Maria. 

 

 

ALTRE ESPRESSIONI DI DEVOZIONE POPOLARE

Sutta setti silestri 

nna chisedda c'è:

è firriata di lu meli,

dintra c'è lu corpus Domini

cu la vergini Maria.

Lu figghiu 'n sonnu m'aiu sunnatu

ch'è prisu e attaccatu.

Cu lu dici tri voti lu sabbatu addjiuni

guadagna dudici anni di pirdunu

 


 

Maria supra li mura  notti e jornu

chi fa lustranza pi tuttu lu munnu

e un surdatu la stava taliannu:

"Chi 'ran lustranza chi c'è na stu' cuntornu!

Vui, signuruzza, chi gghiti facennu?

Chista 'unn'è l'ura di iri caminannu"

- Ma eu caminu la notti e li jornu:

li figghiulucchi mei vaiu vardannu ! –

 


Matri chi siti bedda, eu vi salutu,

aiutatimi: 'n vita e morti lu vostru aiutu;

eu vi salutu cu l'Avi Maria,

o Matri, arricurdativi di mia.

                  Ave Maria...

 


 

Stu jornu l'arma mia si cunsulau

tutta si saziau virennu a Diu;

na tavula cunzata chi truvau

nun era degna di irici iu.

 

Pani celesti sta vucca mangiau,

e cu nun ni mangiau spinna di Diu;

ni voli beni picchì ni criau

e morsi 'ncruci pi' l'amuri miu.

 


 

Signuruzzu aiutatimi

Santu Patri assistitimi,

sangu di Gesù Cristu cummigghiatimi

         (facendo il segno della croce)

Gesu Nazzarenu  

re di li Judei         

aiutatimi               

 


 

Rosa Rusidda giardinera mia

chi voli Gesù e chi voli di mia,

ogni matina ci l'abbivirava,

chi voli stu Gesù chi sempri mi chiama.

 


Quannu si rapi lu santu tabernaculu,

dintra c'è chiusu lu me caru amuri;

quannu si rapi mi nesci lu ciatu,

cibari mi vurria na tutti l'uri.

 

"Figghia, nun pozzu chi sugnu carciratu,

li chiavi l'avi lu to' cunfissuri

e sugnu 'nchiusu comu un 'namuratu,

di nomi eu mi chiamu Sarvaturi"

 


 

Pi patiri, patiri pi Diu,

pi muriri muriri pi lu Signuri,

eu v'abbrazzu, o miu Redenturi,

pi muriri abbrazzatu cu vui.

 

 

 

 

  Pagina Guida  -  Mappa del sito  - Links                 
Pagine Web a cura di Vito Tibaudo