Le Nostre Tradizioni: I "Soprannomi" stattesi

 

I "Soprannomi" stattesi
In questa pagina
L'elenco di tutti i "soprannomi" stattesi
La poesia dialettale di Gino Del Giudice
"Nu sùunne de Luglje" che contiene quasi tutti i soprannomi stattesi

Questo è l'elenco (crediamo quasi completo) dei soprannomi attuali e "storici" di Statte. La maggior parte di essi sono stati reperiti dal nostro concittadino Gino Del Giudice mentre quelli in rosso sono stati segnalati da Mino Salinari (il figlio di Giovanni "Zechetijedde"),
 

Aisce
Beccamòrte
Bòie
Bommìne
Calzefìne
Cammaròne
Capasòne
Caffettìjere
Capellère
Capurèle

Carnevèle

Carrettìere
Carvunère

Casercòtte
Cazzatédde
Cazzìzzere
Ceccijùdde
Cepòdde
Charlòtte
Chèpedeciùccie

Chèp De Volpe

Chèpescijùdde
Chiantédde
Chiùnnotte
Ciacijùnne
Ciafàgne
Cic Cic
Ciceremmòcche
Cicolétte
Ciddarùle
Cip Ciap

Còrte
Crapère
Crefòne

Cristmùerte (
Cucùzze
Cuccuèsce
Culascijquète
Dinghe dinghe

Frescecòn
Ficatòste

Fìjezze
Fracàsse
Freschetìjedde
Furmìcle
Fùscia Fùscia
Giritijedd
Gnòfe Gnòfe
Grancùcche
Ijaddùzze
Lampasciòne

Lattatòre
Magghijùle
Malepénze
Mamòzie
Mandavécchie
Mandullìne
Mangiachène
Marcabùste

Marenarìjedde
Mariasànde
Mènembòsche
Mienzequìnde
Migne Magne
Milòrde
Moccacarròzze
Mòrte

Muselìne
Mùte
Nàcce
Nénna Nénna
'Nzeppatìjedde
Olie Fine

Palmapùnze
Paparìjedde
Pappatène
Pastore
Pécrapaccie
Peddère
Pepegnùre
Peperecciòmme
Pepetòne
Pésce Fritte
Pescijàcchje
Petròlie

Pézze Gnijùre
Piedemùschte
Pìjetre de le Nùscie
Prìse
Purchère
Quatte Piatte


Sacchétte

Sande Larciòne
Salìjerne
Sergénde
Scardòne
Scarrùbele
Sciardenijere
Scuppettòne
Seggére
Senza Sòlde
Sètte Chène
Sèttelabbese
Sèttemise
Seviglie
Sì Sì
Spaccatùtte

Spenzarìjedde
Spesa Pèrse
Spurcòne
Spurtìjedde
Stagnìne
Stuppìjedde

Sùrde
Tabbùmme
Tatrattà
Tèrra Tèrre
Trèndapìle
Tùp Tùp
Tutte Pile
Uappetìjedde

U' Mùzze
Vavùse
Ze Moneche
Zechetìjedde
Zuchelìjedde

Statte: Poesie Dialettali


Soprannom Stattarul (Nu sùunne de Luglje) di Gino Del Giudice
Luglje no me l'agghja scurdé,
e u calle ca stè fèsce,
proprie niente stè da fé;
sude, squagghje e no jé pèsce.
Tutte avàrene, "quattepiatte",
"péscefritte",
scungelète,
da crapère" avàrne ù latte,
"nénna nénna", p'a' nuttète.
L'ota sére me cùrchjeve;
me gerève e me vutève,
finalmènte addurmescìjeve,
me paréve ca' stè sunnève.
Ogne tande u' "ciceremmòcche"
pùre qualche "ficatòste",
"caffettìere",
café ijnda 'nnòcche,
"sétte chène" a fè a' pòste.
E sùnnève a sùunne chijne:
tante còse;  assé crestiène,
tutte a notte fine a matìne,
fantasie e fatte strène.
Do' "sacchètte"   de "pappatène"
da "mamòzie" alla despénze,
murtadèlle, zùcchere e pène,
e nesciùne "malepénze".
Chiste fatte mò ve cònde,
ce vulìte avì paciénze,
sie ca vére o méne sònde,
mi ta dé nu' pìcche adénzie.
Verse a sére, o "chiùnnòtte"
tutte avèvene nu' "spurtìjedde":
frùtte, carne, e recòtte,
e u bròde de "paparijedde".
Ijève ù chèpe, ijève ù "ré",
de n'èsèrcete de "peddère"
ca' cummàtte era che mé,
contre a banne du' "purchère".
Ijève a ijàcque ù cannòne,
de "tabbùmmme" e "peperecciòmme",
e a metràglije de "scardòne",
a proijèttele de gòmme.
Nu' affruntème pùre "a morte",
bassa forze e "capurèle",
"sì, si",
e sfedème a sòrte,
"gnofe gnofe" e carnevèle.
Chèsta uèrre fu nu'nfìerne:
fu ferìte "chèpesciùdde"
dècorète fu "Salijerne",
mutelète fu "cecciùdde".
"Capasòne" e ù "milòrde"
une "sùrde" e l'ote "mùte",
no'ttande ijàvene d'accòrde:
"da do cacchije avìte assùte."
Che stì mille "mangiachène",
ca' devìse, "mandavécchie"
all'englìse e amerechène
nu' le dàmme ijnda le récchie.
Sotta a mé nu' gènèrèle,
coccre allésse e "vavùse",
"migne magne"
senza sèle,
ijeve "prìse" e paurùse.
A' na' battàglie "térra térre"
nu' pegghijàmme assé mazzète,
"cicche cicche" vingiàmme a uérre,
ma tenìme u' "culaschcuète".
Ce' armète sénza drétte,
de cuccagne e "ciddarùle",
de"furmìcle" e "cigolétte",
de "ciafàgne", e "magghjùle".
A dalla dalla, "séttmìs"
de "scarrùbbele" e "fracàsse";
pe' cucchjiè le solde spìse,
"mène mbòsce" e mo' chiù tasse.
"Piedemùscete" tutta a"corte"
pure che le "calzefìne",
na puzza de "béccamòrte",
sia a granne ca "bommìne".
Sturleschèsce mo' "pesciàcchije"
de "cazzìzzere" assé amìche;
"spenzarìjedde": ijé nu' nguàcchije
chésta uérre, mo' vu diche."
Stève qualche "zuchelìjedde"
sémbe prònde ijnde a' casèrme,
e "charlotte" e "zechetìedde",
s'attacchavene pe' sté fèrme.
Pe désce anne u "lattatòre"
"cip ciap", à ncalgenète,
che' mbianchì u jinde é o fòre,
d'ogne chèse arruvenète.
Buste e còppele "u capellère",
le fascéve d'ogne stìle,
e "sevìglie" père, père,
te sfumève "trèntapile".
Alla fine a' "Cuccuèsce",
"tup tup"
m'à svegliète
che nu' picche de camèsce
"nzeppatiédde" m'agghja azète.
Qualche vòte "nu spurcòne",
in priggiòne scì fenève,
ce nu' "fìezze" o "pepetòne"
'nnanze o "ré" ijdde fascéve.
Trabballanne assé sudète
fore a' loggie me ne scìeve;
è u' réste d'a' nuttète
sùse a' sdrèije a' passìeve ..
A cecòre da ù "sciardenìere"
ù spezzièle ijève "pepegnùre",
"séttelàbbese"
raggiuniére,
stamme buòne de secùre.
Ma cè cose stè succéde
ogni anne u' calle auménde
ci'ammaffè! No' se po' véte?
Fésse sìme averaménde?
Se vuléve sta vittorie,
pure "u dìnghe" battagliève,
e "ciaciùnne" ijnda stà stòrie,
che' "moccacarròzze" ijdde scève.
Pò cangiè a setuazziòne!!
U' remédie se pò cchiè!!
Chiuse u' buche de l'ozzone
megghije assé putìme stè!!
Nu' "ijaddùzze", dò suldète,
"chèpe de ciùcce", s'arrubbàrne,
arna ijésse fucilète,
ma in priggione invéce sciàrne.
Ne m'à mmétte bùune 'nchèpe
ca' dovére ijè de tutte
cambiè; pure ca' se sèpe,
stè u' drìtte ca' se ne fùtte;
A torture de "crefòne"
po' avarne i "uappetìjedde",
succedì ijnda o "tammaròne":
scième pròprie "freschetìjedde".
Luglie no' me l'agghià scurdè
e u' calle ca' stè fèsce;
'nqualche còse l'à m'à fè!
Pe sté frìsche!! ce ne pièce!!!

Gino Del Giudice


Poeti:
I poeti sono come i bambini: quando siedono a una scrivania, non toccano terra coi piedi.(Stanislaw J. Lec)

 


"Zuccata" vicino al cimitero di Statte; i "buchi" che si vedono non sono causati dall'erosione, bensì da colpi di cannoncini sparati dagli alleati, per esercitazioni nel 1944. (cliccare sulla foto per ingrandire)

Tradizioni: Pagina indice


Tradizioni:  I Soprannomi stattesi (Siete qui)
Tradizioni: Storie, leggende e vecchie usanze.
Tradizioni:
La pagina della Cucina Stattese (nostre ricette ..tradizionali)
Tradizioni: Personaggi e poesie in dialetto nostrano
Tradizioni: Aneddoti (quasi) veri.
Tradizioni: Saggezza nostrana (I proverbi e i detti)

 

21 Dita
Una volta uscivo con un ragazzo così stupido che non poteva contare fino a 21 se non era nudo.
Joan Rivers

logo1.gif (2527 byte)

Pagina
Aggiornata il
23-07-2007