GRAN BRETAGNA


ROYAL NAVY

-PORTAEREI -


PORTAEREI DI CLASSE COURAGEOUS

COURAGEUS

GLORIOUS


SCHEMA COSTRUTTIVO (1928)


PORTAEREI DI CLASSE COURAGEUS

FOTOGRAFIE

GRAN BRETAGNA


PORTAEREI NELLA STORIA

NAVI DA GUERRA

PORTAEREI NELLA STORIA-GRAN BRETAGNA-CLASSE COURAGEUS-