GRAN BRETAGNA


ROYAL NAVY

-PORTAEREI -


PORTAEREI DI CLASSE COURAGEOUS

COURAGEUS

GLORIOUS


FOTOGRAFIE

COURAGEUS

COURAGEUS

COURAGEUS

GLORIOUS

GLORIOUS


CLASSE COURAGEUS

STORIA E CARATTERISTICHE TECNICHE

GRAN BRETAGNA


PORTAEREI NELLA STORIA

NAVI DA GUERRA

PORTAEREI NELLA STORIA-GRAN BRETAGNA-CLASSE COURAGEUS-