INS IT EN

Chì te podat truvà i language pack par i versiun vècc da Firefox. I file a hin da cà in dul sit dul prugett sgarlatur.

Guarda la seziun Instalà ul language pack e la seziun Cambià la lengua par instalà e duperà ul language pack.

Firefox 3.6

Chì gh'è ul language pack par Firefox 3.6 (hin quasi 100 KB).

Firefox 3.5

Chì gh'è ul language pack par Firefox 3.5 (hin quasi 100 KB).

Firefox 3.0

Chì gh'è ul language pack par Firefox 3.0 (hin quasi 100 KB).

Firefox 2.0

Chì gh'è ul language pack par Firefox 2.0 (hin quasi 140 KB). 'Sta versiun l'è faja par funzionà in du la versiun in talian da Firefox parchè la cambia la preferenza app.update.url. Guarda la seziun Magagn par i detaj.

Firefox 1.5

Chì gh'è ul language pack par Firefox 1.5 (hin quasi 140 KB). 'Sta versiun l'è faja par funzionà in du la versiun in talian da Firefox parchè la cambia la preferenza app.update.url. Guarda la seziun Magagn par i detaj.

Firefox 1.0

Chì gh'è ul language pack par Firefox 1.0 (hin quasi 365 KB). Ul language pack par Firefox 1.0 al funziona cunt ul codice du la lengua ln-IT, e mia roa-IT-ins.

ültim aggiurnament ul 17.03.2011 > Firefox 4.0