Signuruzzu

Signuruzzu,

chiuviti, chiuviti

ca li campagni

sunu morti ri siti


http://digilander.libero.it/pietates


PREGHIERE
IN DIALETTO


e mannÓtini

una bona

senza lampi

e senza trona

RELIGIOSITA' E DEVOZIONI POPOLARI


Caro lettore,

lo scopo di questa sezione Ŕ raccogliere (e quindi salvare)
preghiere, invocazioni e canti dialettali della tradizione popolare cattolica,
prima che vengano dimenticati.

COLLEGAMENTI

- HOME PAGE

- PREGHIERE E CANTI IN DIALETTO

-
SANTUARI

-
FILASTROCCHE, POESIOLE, NINNE NANNE

- PROVERBI E LOCUZIONI

-
TESTIMONIANZE E PROFEZIE

-
TRADIZIONI RELIGIOSE

-
AGENDA E AVVENIMENTI


Per inviare

PREGHIERE E CANTI IN DIALETTO

scrivere a

pietates@libero.it

PREGHIERE SICILIANE

Preghiera al SS. CRISTO
(preghiera tipica di Canicattini Bagni)

Preghiera a GESU' CROCIFISSO
(preghiera tipica di S. Margherita del Belice)

O Santissimu Cristu,

'na bon'annata n'at'a mannari;

li campagni n'at'a 'bbinirýciri,

o Patri di tuttu lu munnu!
Sempri sia laudatu,

viva Diu Sagramintatu!

E laudamula a tutti l'uri

la Passioni di lu Signuri.

Preghiera a S. ANGELO
(preghiera tipica di Licata)

  Preghiera a S. ANNA
(preghiera tipica di Paceco)

Diu Ti salvi, Angilu santu,
d' 'u Carmelu gloria e vantu,
avvucatu pressu Diu,
prutitturi amatu miu.

A nui tutti prisirvati,
a nui tutti libirati
di fami, pesta e guerra
e trimuri di la terra.

Sempri siti nostru scutu,
prutitturi e nostru ajutu.

Matri Sant'Anna,

di Ges¨ f¨sti nanna
,

nanna fusti di Ges¨,

Matri Sant'Anna, aiutami Tu.

Preghiera a S. ANTONIO
(preghiera tipica di Mistretta)

Preghiera a S. ANTONIO
(preghiera tipica di Comiso)

Sant'Antoniu miu beatu,
sta corona chi porti a latu,
Ti l'ha data la Matri ri Diu,
fammi la razia, Antoniu miu.

Fammela prestu e nun tardari
Tu ca si santu e lu poi fari.
Mandala prestu al figliolu di Diu,
fammi la razia, Antoniu miu.
A razia ri l'arma e di lu corpu!   

Sant'Antuninu,

gluriusu e finu,

'n cielu faciti l'avvucatu miu.

'A razia mia sarÓ 'n camminu,

si priati pi mmia,

Sant'Antuninu.

Preghiera a Santa BARBARA
(preghiera tipica di Butera)

Preghiera a S. CIRO
( preghiera tipica di Marineo)

Santa Barbaredda,
affacciata a la finestredda
carmÓti 'sta timpesta;
mannÓtila unni 'un cc'Ŕ suli,
unni 'un cc'Ŕ luna,
unni 'un cc'Ŕ nissuna criatura.
Diu Vi sarvi, Santu Ciru,
tuttu chinu di caritÓ;
aiutatinni e assistitinni,
nni li nostri nicissitÓ.

O gran medicu beneficu,
pi virt¨ di lu Spiritu Santu
grazia vulemu, di vui Patri d'Amuri.

Preghiera a San DOMENICO
(preghiera tipica di Paceco)

  Preghiera a Sant'ELENA
(preghiera tipica di S. Margherita Belice)
Santu Rumunicu beatu,
stu rusariu a Vui fu datu
da Maria la virginedda
tutta pura e tutta bedda,
ed in sŔmmula priamu
stu rusariu apprisintamu
cincu posti di rusariu. Chi mancamentu chi ci fussi,
chi m'aviti a pirdunari
a stu munnu e all'autru munnu, o me caru bon Ges¨,
non Vi vogghiu affender chi¨.
Sant'Elena, Sant'Elena, Sant'Elena,
figghia di Costantinu 'mperaturi,
pi mari isti e pi terra vinisti
iennu circannu la Cruci di Cristu;
la circasti, la truvasti e la vasasti,
supra l'artaru si San Petru martiri la pusasti.

Pi la Tua castitÓ e pi la Tua virginitÓ,
fammi sta 'razia pi caritÓ.

 Preghiera a S. FILIPPO
(preghiera tipica di Agira)
  Preghiera a
S. FRANCESCO di Paola
(preghiera tipica di Palermo)
San Filippo d'Argir˛,
iu dormu e Vui no:
io dormu e Vui vigghiati,
dumani a (.........) uri mi sbigghiati.


(Preghiera rivolta a S. Filippo da chi vuole essere svegliato ad una determinata ora)
San Franciscu di Paula miu dilettu,
vinýti a la mŔ casa, ca v'aspettu;
e aspettu 'n Vostra cumpagnia
Ges¨, Giuseppi e Maria.

V'aspettu cu gran divuziuni,
grazia vogghiu e cunsulaziuni:
pi li tridici uri chi parrÓstivu cu Maria,
cunciditi sta grazia a mia.

Preghiera a S. GIUSEPPE
(preghiera tipica di Comiso) 

Preghiera a S. GIUSEPPE
(preghiera tipica di Misilmeri) 

O Patriarca viecciu e santu,
'n testa purtati lu Spiritu Santu,
ni la manu lu vastuni,
siti 'u patri ri Nuostru Signuri;
stu Bamminu ch'aviti 'n prazza,
cuncirýtini sta razia;
cuncirýtini una a mmia,
ca Vi ricu 'n'Avemmaria.

San Giusippuzzu, f¨stivu patre
fustivu výrgini comu la matre:
Maria la rosa, Giuseppe lu gigghio:
ratinne aiuto ri patre e cunsigghio.

A la fine ri la vita mia
chiamo Ges¨, Giuseppe e Maria .

San Giusippuzzu, 'un n'abbannunate
na li nostre nicissita'.

Preghiera a S. GIUSEPPE
(preghiera tipica di Paceco) 

Preghiera alla
Vergine di Custonaci
(preghiera tipica di Paceco)  

San Giuseppe, corpu santu,  
in testa purtasti lu Spiritu Santu  
comu purtasti Maria in Egittu 
cunsulati stu cori afflittu
stu cori afflittu aviti a cunsulari.
San Giuseppuzzu n'aviti aiutari.

   
(poi si dicono le due giaculatorie che seguono)

1) E aduramu 'u Ternu Santu,
'u Patri, 'u Figghiu e 'u Spiritu Santu.

2) E aduratu sempri sia
'u nomu di Ges¨, Giuseppe e Maria.
O Maria Carmelitana,
grazia siti di funtana,
rapiti li Santi Porti
chi la gloria biata
supra un munti cumpariu
sta ran Virgini di Diu
e passau S.Elia.
Viva di lu Carminu Maria.

Quanti grazii nui vulemu
di sta Virgini n'avemu;
e di cori laudata sia
di lu Carminu Maria.

Preghiera a MARIA REGINA
(preghiera tipica di Paceco) 

Preghiera alla MADONNA
(preghiera tipica di Gela)

O Virgini Regina,
di paci e grazia china,
'u Principi di la paci
'nta lu to' pettu teni.
Mai si intisi diri
chi cu' ricurri a Tia
la grazia nun otteni
pi mezzu di to' figghiu
'ncurunata 'n cielu,
aiutaci, gran Matri,
a viviri 'u Vangelu.
Beddra 'n terra, beddra 'n celu,
beddra siti 'n paradisu;
beddru assai Ŕ lu Vostru visu.

Pri ssu figghiu Vostru 'n brazza,
cuncidýtimi 'na grazia!

Cunciditimýlla a mia,
chi Vi dicu 'a vimmaria.

Preghiera alla MADONNA
(preghiera tipica di Altavilla Milicia)

Preghiera alla MADONNA DI LORETO
(preghiera recitata ad Altavilla Milicia dopo il rosario)

Bona sera, Maronna mia,

Tu chi si la mamma mia,

pa to` Santa Mmaculata Cunceziuone

rammi na Santa biniriziuoni!(Alla fine della preghiera si fa il segno della croce)

Bedda Matri r'unni siti,
quantu titulu c'aviti,
cu stu Bambinu c'aviti 'n brazza
cunciritinni sta grazia:
'a grazia ri l'arma, 'a saluti ru cuorpu,
'u pirdunu ri piccati e
ra divina e santa pruvvirenzia.

Vergini e Matri,
'un n'abbannunari
ne bisogni e nicissitÓ.

Figghi vi semu e vui ni viniti Matri,
n'at'a pruvviriri e n'at'a cunsulari:
li grazi nicissari n'aviti a fari!

Acclamazione alla
MADONNA DI LORETO
(tipica di Altavilla Milicia)

Preghiera alla
MADONNA di MONTESERRATO
(preghiera tipica di Altavilla Milicia)

E chiamamula cu vuci pia,
Viva  MMARIA!

E chiamamula cu cori cuntritu,
Viva a Bedda Matri Aritu!

E chiamamula cu n'a vuci umana,
Viva MMaria Lauritana !
Bedda Matri ru Muntisirratu,

tuttu lu munnu aviti giratu;

ma na` sta casa un c'aviti vinutu,

vinitici ora e r'atinni aiutu.

Orazioni alla Madonna di lu Rusariu
(preghiera tipica di San Fratello)

O Regina di lu Rusariu,
o Santissima, stasira
se c'ia manca menzu chiau
mi l'aviti pirdunari!

La Regina rispunti e dici:
"Figghia mia, nun dubitari
chi lu tempu chi c'Ŕ persu
ti lu fazzu guadagnari.
Alla fini di lu muriri
ti mannu l'Angilu a ccumpagnari."

"Tu si l'angilu di Dieu,
tu si fidili cumpagnu mieu.
Accumpagnami stanotti,
pi nun muriri di mala morti."
"San Duminicu lu Beatu,
stu rusariu Ŕ mannatu
a Maria la Virginedda,
tutta pura e tutta bedda;
tutti quanti la priamu,
tutti a Vui na prisintamu.

O Ges¨, Giuseppe e Maria,
iu nun sacciu uni ha iri,
pi li me mali piccati
aiu esseri cunnannatu.
Preu ca a la me morti Vui m'assistiti
e quannu Ŕ l'ura 'n celu mi purtati.

Preghiera alla
MADONNA della GRAZIA
(preghiera tipica di Vittoria)

Preghiera a S. GIUSTO
(preghiera tipica di Misilmeri) 

Bedda Matri ri la Razzia,
st'arma mia nun rresta sazzia
se nunn'avi tutti l'uri,
o Maria, 'u vuostru amuri.

Santu Justu virgineddu,
tuttu puru e tuttu beddu,
priati lu Signuri
pi nuatri piccaturi.

Pi nuatri piccaturi
misericordia, Signuri.

  Salutu a MARIA
(preghiera tipica di Paceco) 

Vi salutu, Matri cara,
Vi saluta la vostra schiava.
Benna 'n celu e bedda 'n terra,
Vi saluta la vostra serva.
Vi salutu, Matri mia,
cunsulati l'arma mia.

Preghiera a S. MICHELE
(preghiera tipica di Favara)

  Preghiera del mattino
(preghiera tipica di Vittoria)

Patri nustru chi stati 'n celu;
siti un Ancilu, San Micheli,
siti un Ancilu maggiuri
ca parrati cu lu Signuri.

D`ogni mali chi nni veni,
liberÓtini, San Micheli.

Mi turnaju a rrisbigghiari,
a Ddiu vuogghiu ludari.
Se stu jornu puozzu campari,
mai disgustu ci vuogghiu dari.

'U mo cori e l'arma mia
iu cunsinnu a Vui, Maria.

Preghiera da sira
(preghiera tipica di Cattolica Eraclea)

Preghiera della sera
(preghiera tipica di Alcamo)

Iu mi corcu indu stu lettu
cu nna bella rosa in pettu;
iu mi corcu per durmiri,
in questa notti possu muriri,
e se non ho cunfissuri
mi cunfessu con vui, Signuri.
 
Ju mi curcu ni 'stu lettu
cu Gesuzzu ch'aiu in pettu;
ju dormu e Iddu viddia
se c'Ŕ acche'cosa m'arruspiddia.

E Maria cu lu so manto
ne ripara a tutti quanto.
E sempre ludata sia
dei miracoli Maria!
E sempre ludata sia
dei miracoli Maria!

(Questa preghiera fu insegnata dalla nonna alla nipotina Roberta, che ancora adesso la recita quasi ogni sera per sentire la nonna pi¨ vicina.)

Preghiera a S. NICOLA
(preghiera tipica di Palazzo Adriano)

Preghiera a TUTTI I SANTI
(preghiera tipica di Comiso)

Iu Ti preu, Nicul˛ Santu,
pri la caritÓ ch'avisti,
tri dunzelli maritasti
e di grazii l'arricchisti.

Tu cu mia accussý hai a fari,
e di mia nun t'ha scurdari.


(Preghiera recitata dalle ragazze che desiderano trovare marito)

Animi Santi e Tutti i Santi,
niatri simu suli e Viatri siti tanti.

LuvÓtini stu malumuri
e sta mala cunfusioni
ch'avimu no nuostru cori.

Preghiere a S. BIAGIO (San Milasi o Bilasi)

O Patronu San Bilasi,
ca la terra ni vardati;
re trona e timpistati
Vui annanzi Vi truvati.

E chi 'mprÓculu fu chistu
co Patronu e Ges¨ Cristu.

Giaculatorie rivolte
al Patrono S. Biagio
dai fedeli di Comiso (RG)

Sempri sia ludatu

'u Patronu, ca fu cardatu.

AdurÓmuLu a tutti l'uri

San Milasi prutitturi.

 

Preghiere alla MADONNA DEL CARMINE (Bedda Matri ro Carmini)

Si Maria nun avissi mantu

fussimu persi tutti quanti.

E lu cori luratu sia

di lu Carmini Maria.

(Preghiera recitata in occasione di forti temporali)

Preghiere tipiche di Comiso


O Maria Carmilitana,

di (g)razi ni faciti 'na funtana.

Cu la Vostra gran putenza

ni mannati 'a saluti e

'a Divina Pruvirenza.

 

Preghiera alla
MADONNA DI TINDARI
(preghiera tipica di Mistretta)

Preghiera a S. PASQUALE
(preghiera tipica di Tortorici)

O Maria ri l'Autu Mari,
vinitimi 'nsonnu chi Vi vogghiu parrari;
sta grazia m'aviti a fari,
'na chiavi r'oru 'na porta r'argentu
purtati 'ntro sonnu 'u Sacramentu.

S'Ŕ si:
'na tavula apparicchiata,
'na vigna carricata
e 'na missa cunsacrata.

S'Ŕ no:
acqua currenti,
focu ardenti
e lingua di mala genti.

Preghiere recitate per chiedere una grazia.

L'orante chiede che in sogno gli venga dato un segnale se la grazia verrÓ concessa o meno
(e suggerisce i tipi di segnale).

San Pasquali, San Pasquali,
una grazia m'ati a fari,
s'Ŕ di beni, s'Ŕ di mali
un signali m'ati a dari.

S'Ŕ di beni:
'na chiesa cunsacrata
o 'na vigna carricata
o 'na tavula cunzata.

S'Ŕ di mali:
spini pungenti
o focu ardenti
o acqua currenti.

per tornare all' inizio della paginaPer la collaborazione ringraziamenti a Gabriella Vita, Giovanna Landolina, Maria L. G., Stella e Pina Fiaccavento, Roberta Coraci, Marianna, Gaetano Catania, M.N.

Alcune preghiere sono state trovate sui libri scritti da Giuseppe PitrŔ e da Giuseppe Bonomo.