Remmittanos Informatticos - Cosas de Sardinna
 

 

 

Michele CugusiMicheli Cugusi

Su prus mannu poeta gavoesu de su Noighentas este Micheli Cugusi, naschiu in su Seghi, sordadu et ommine de grandu sensibbilidade.

Emmigradu a continente, dae sos annos Sessanta fid'in Romma, inuve hat prozettadu po' s'esercitu (arma de sa motorizzatzione) unu "plasticu" fammosu: in d'un'aula manna chi fid'a cante a dommo sua, in sa Cecchignola, sos autistas podian istudiare su trafficu abbadiande una riprodutzione fidele de s'istatzione Termini (cun sa lampada Osrama puru - sos emmigrados ischin'itt'este) et tottu sos modellinos de sas vetturas, sos autobus, sos filobus, su tram, sas mototzicrettas, tottu cummandau a ellettricu. Po' su tempus, fid'una cosa 'e ispantu mannu: unu tribballu mannu, importante, diffitzile et chi bi cheriat d'essere pretzisos, commente tiu Micheli fidi.
A cante a su plasticu, sa muzzere tzia Tina (tattaresa), sighiat sas rosas issoro, paris cun Black, unu cane attoviau et colliu, nigheddu et alligru (unu pagu mossicadore, pero).

Medas sardos, l'ischies, suni in Romma et in sas 'alas a cante, faghende a pastores o tribballande in s'Istadu, o in atteras peleas; intr'e issos, medas fin sos gavoesos.
De sos chi cricavana de mantennere cuntattos, po' chi sa sarda zenia non si diat isperder in cussa istranza terra, tiu Micheli est istau unu de sos prus attivos.
Micheli Cugusi in Continente sempere chistionavada in limba et chircavat de cumbincher sos atteros puru a non si l'irmentigare.

In intr' 'e medas, hada connottu et freccuentau Perdu Lavra, issu puru rommanu po' tribballu, chi ammentammus in atteruve in custu sittu, et had'attu meda po' fagher connoschere sas cosas chi cusse had'iscrittu.

A sa 'ine, est arribbau su tempus de che lassare su tribballu, a' Tiu Micheli sa carrela si l'had'atta tottu canta. Dae cussu mommentu, zubbilau, est ghirau cun Tina in Gavoi, a sa dommo sua de Sa Valasa, in nd'una penisuledda de su lagu 'e Gusana vasada dae su sole, a cante a sos amados neppodes; incue hat commintzau, commente naravat su biade 'e Zoseppe Buttu (ammigu, fradile et cumpanzu de istranzaria romana), a che "tirare montes dae 'undu": in cussu logu mesu areste had'attu gai meda tribballos a sa sola chi sos chi l'haviana vidu primma, si bi colan commo si ch'ispantana.

Dae Sa Valasa, in pagu tempus s'est 'attu connoschere in tottu sa Sardinna po' sa poesia sua. Custu trettu 'e terra a cante a su lagu commintzaidi a biere ospites beninde dae medas viddas de Sardinna et de Continente, po' iscambiu de rimas, de connoschensia. Cun su "bruschette" (menzus si de su Mandrolisai), su 'inu preferidu de Tiu Micheli, po' cundire sa mesa 'e granittu prena 'e fozzos.

Su tribballu 'attu dae tiu Micheli in sa poesia, l'est vartziu chi pacos annos 'achet s'iscola media de Gavoi l'aviat muttžu a fagher a Mastru de Poesia, po' ispiegare a sos piloccos sa bellesa de sa poesia sua, sar paragulas de su gavoesu ei s'arte de su cumponimmentu sardu.

Isse, chi fizzos non d'hat tentu, los amaiat custos pitzinnos chei unu babbu, et su chi cumponiana si lu leghiat (et lu leghiat a sos atteros) cummovidu, commente su babbu chi est orgolliosu de sos 'izzos suos.

Suni essias duas collidas de su materiale produždu cun sos pitzinnos.

Pagos annos 'achet Tiu Micheli est mortu, lassande unu grandu dolore in sos chi amana sa poesia, commente in tottu sos atteros chi l'han connottu, chi hana perdiu un'ommine sappiu, diliccadu, gentile, semper prontu a azzudare, assumancu cun d'una paragula serena.

Tottu ammus perdiu su sorrisu suo appertu: cando l'attoviavas ti lu donavat de tottu coro commente unu de cussos antigos mastros chi faghian sos zocos po' sos piloccos, et ch'in sardu si muttian, narami tue, "Tiu Micheli"...

Micheli Cugusi  est istau unu de sos prus importantes iscrittores de "S'Idea", una importante pubbricatzione chi essidi cad'annu po' more de Chiccu Ortu, unu Tonaresu emmigrau in sar Pullias, et chi collidi medas auttores sardos.

Sos auttores cun sos cales Tiu Micheli hat tentu una currespundansia in rimma suni medas, et medas sunis sos sonettes ei sos atteros cumponimmentos chi li hana dedicau, et a tottus hat sempere arrespostu.

Cada tantu ammus a ponner atteras cosas de Tiu Micheli in su sittu. Istaebos cun passensia, po' commo, 'a suni poesias longas et bi cheret tempus.


Su tribballu 'attu dae tiu Micheli l'est vartziu 'hi pahos annos 'ahet s'ishola media de vidda l'hat muttžu hommente Mastru de Poesia, po' ispiegare a sos piloccos sa bellesa de sa poesia sua, sar paragulas de su gavoesu ei s'arte de su humponimmentu.

Suni essias duas collidas de su materiale produždu hun sos pitzinnos.

Un'ammentu.

Azzes cumpresu chi Micheli Cugusi est istadu importante meda, po' nois Remmittanos.
Non semmus, fortzis, obiettivos in su contare 'e su ch'had'attu, nen in su bos narrer chie est istau. Nos iscusammus.
Pero si custu sittu b'este, lu deppies a issu puru.

S'urtima 'orta chi l'ammus vidu, 'ummis in Sa Valasa, et Issu nos contavat de sos Pitzinnos Gavoesos (sos de s'iscola), et nos hat cumbidau una tassighedda 'e 'inu (eja, su bruschette...), et nos hat leghidu in sa coghina sas poesias de sos Pitzinnos "suos".
Ammus vadiau sas prantas chi aviat pastinau, ammus cummentau s'annada mala.
Pois, moende, che l'ammus abbadiau caminande a bratzette cun Tzia Tina, de unu passu ammoradu, mancari betzu, su sole falande a s'ala de Coghinadordza, su lagu trancuillu.

S'urtima 'orta chi l'ammus intesu l'aviavammus pediu su permissiu de che ponner canchi vessu suo in Remmittanos Informatticos, et Isse nos aviat nau chi 'ello, giaj fidi huntentu, de fagher commente cheriavammus, pagu credende (po' sa modestia nadurale sua) chi esserene cosas de fagher connoschere.

No' ammus tentu su tempus de li lu fagher biere.
(sa primma parte de custu fozu ch'hu giaj pronta po' essere pubbriccada cando Tiu Micheli est mortu)

Sos Remmittanos Informatticos isperana dae s'undu de su horo
hi Tiu Micheli, vadiandenos et leghendenos, pothat collire unu hantu nessi
de s'affettu 'hi li vattimmus et si ch'abbizzede 'hi este sa primma
'orta 'hi l'histionammus in limba!

Salude tiu Miche'!

   
       

Copyright © 1998-2005 Remmittanos Informatticos
Tottu sos derittos chistidos - All rights reserved