Sittu Sardu   Remmittanos Informatticos
Remmittanos Informatticos
       
    Istemma de su Rennu de IttaliaHinnu Sardu  
       
   
Cunservet Deus su Re
Sarvet su rennu sardu
et gloria a s'istendardu
Cuntzedat de su Re

Dae fždos et fort'hommines
Si fizzos nos vantammus
Bene chi nos provammus
Fizzos issoro, o Re

Su fizzu pÓu sagržfficat
Tottu a su babbu sou
Et tottu donzi sardu
Dispressiat po' su Re

Chi manchet in nois ŗnimu
Chi manchet su valore
Po' fortza o po' terrore
No happas suspettu, o Re

Solu in sa morte tzťdere
Solžat su sardu antigu
Nen vivu a s'innimigu
Tzeder'happ'ego, o Re

De t'ammostrar cuppždu
Sa fide sua et s'ammore
Sas venas in ardore
Sťntit su sardu, o Re

Indica un aversariu
Et orrenda dae su coro
Iscoppiŗrat s'ira issoro
ad unu tzennu tou, o Re!

God save the King
Save the sardinian kingdom
And glory to the banner,
May give, of the King

If of faithful and strong men
We are proud of being sons
Well we will proof [we are]
their sons, Sire

The good son sacrifices
everything for his father
and a sardinian everything
disdains for his King

Of a lack of our courage
Of a missing our valour
Due to strength or terror
Never suspect, Sire

Only in his death
ancient Sardinian used to yield
and not alive to enemy
I will surrender, Sire

Willing to show you
his faith and his love
his blood boiling
feels the sardinian, Sire

Indicate an enemy
and horrible from their heart
will explode their anger
at a sign of yours, Sire

 
Custu este s'Innu Sardu offitziale.
Su testu este istadu cuntzessu dae
s'Archiviu de su
Commune de Casteddu
Custa pubbricatzione si deppet
a su tribballu ei s'azzudu de
Zoseppe Sarvadore Tedde
a su cale nammus grassias
proppriu de coro.
Si azzes mancari canchi
doccumentu antigu,
bidže si nde podides
faghere un'immazzine
in cadasisžede fomattu,
mandŗdende una copia
(che la podimmus
cunvťrtere dae
medas formattos)

Avez-Vous une traduction
dejŗ prÍte en franÁais?
Envoyez-la, par
e-mail,
je Vous en prie.

S'Istattuttu de su Rennu de Sardinna

 
Sas paragulas orizzinales de s'Innu (1844) suni de s'abbade Vittorio Angius.

A sicommente oje este meda diffitzile de nd'acattare una vessione fidele a s'orizzinale, sos vessos chi azzes lťzzidu a supra los ammus leados dae s'ammentu 'e cando in pitzinnža cust'Innu fit giaj commintzande a essere s'Innu 'e tottu sos Sardos (no essende prusu offitziale, sťndevi s'innu de Mameli).
In cussu tempus si podžat acattare vintzas canchi discu o canchi “musicassetta” tirada mancari dae canchi 'esta o dae canchi ispuntinu alligru.
Sa zente lu cantažat meda, ispessie in Continente.
Commente bidžes, sa limba chi b'ammus postu este logudoresa astrinta, 'a gai nos l'ammentammus et, lu nammus torra, su testu non depped'essere fidele in tottu; mai su sensu est custu, o non nd'est a largu meda.

 
Imbetzes, su sensu orizzinale de Angius este unu pagu curiosu

a' in sardu tzertas paragulas chei “cuppždu” bi deppžan essere dae pagu, et pagu bi deppen essere abbarradas; su Re puru no est chi s'istentŗidi meda in Sardinna, a su prusu sa Corte si ch'est cucutzada in Casteddu cando che los 'urini criccande in Piemonte po' che los bocchire, in su Settighentos.
Mandadu su Re, sos sardos suni torrados a chistionare su sardu beru, et non cussu 'e s'abbade.

 
Paret chi s'Innu sied istadu cumpostu po' una bťnnida 'e su Re,
perÚ non nd'ischžmmus meda prusu; si azzes canchi nottissia in prusu, faghidenos l'ischire.

Sa musica este de su tattaresu Giovanni Gonella, chi fidi “capomusica” de su Rezzimmentu Cassadores de sa Brigada Vŗrdias de Casteddu (=Reggimento Cacciatori di Sardegna della Brigata Guardie di Cagliari).

S'opera fit deddicada a su commune de Casteddu (“a su Consiliu Tzivicu de Kalaris”).

In su Noighentos, in attÚvios offitziales s'Innu est istadu sonadu (et isperammus cantadu puru) imbetzes de su 'e Mameli cando su Re Vittorio Emanuele fid inchiettu chin Mussolini, assumancu in duas ocasiones; a Mussolini non li džad aggradare meda de ch'intender su Re cantande in d'una limba anzena cando su matessi Dutze avžat obrigadu a cambiare sos lummenes puru de sa zente po' non che pŗrrer istranzos.

Sos Sardos, dae s'ala issoro, lu cantŗvana alligros; medas lu faghžana po' more, sinono de su Re, assumancu de sa Režna.
Sos sobbrantes lu cantŗini 'a gai podžana chistionare una limba anzena chene fagher delittu perunu, sende s'innu vetzu de su Re.

Semmus probande de che faghere unu “file” de sonu.
S’incasu che nd'ŗzzes unu prontu, poitte non nos lu mandades?

 

 Copyright © 1998-2000 - Remmittanos Informatticos
All rights reserved - Tottu sos derittos chistidos