MARINA IMPERIALE


KIDO BUTAI


PORTAEREI ZUIKAKU

(GRU VOLANTE)


SCHEMA COSTRUTTIVO / SCHEME


PORTAEREI ZUIKAKU


STORIA E CARATTERISTICHE TECNICHE


GIAPPONE


PORTAEREI NELLA STORIA

PORTAREI NELLA STORIA