MARINA IMPERIALE

 


KIDO BUTAI


PORTAEREI AKAGI

- AIRCRAFT CARRIER AKAGI  AFTER 1935 -

(CASTELLO ROSSO)

(DOPO MODIFICHE)


MODELLI / MODELS


MODELLO 1

MODELLO 2

MODELLO 3

MODELLO 4

MODELLO 6
MODELLO 5 MODELLO 7
MODELLO 8 MODELLO 9 MODELLO 10

PORTAEREI AKAGI / AIRCAFT CARRIER AKAGI


PORTAEREI NELLA STORIA / AIRCRAFT CARRIERS


NAVI DA GUERRA / WARSHIPS AND BATTLESHIPS

PORTAEREI NELLA STORIA- MARINA IMPERIALE - PORTAEREI AKAGI - AIRCRAFT CARRIERS- IMPERIAL JAPANEESE NAVY - KIDO BUTAI - AIRCRAFT CARRIER AKAGI -