INDICE     "SPASSUSE"

'U 'ncriccu è 'na ricchizza!
'U SURICE
          'U TUPINARU
           'U DEPUTATU  
                   CURNUTU E MAZZIATU/
                 'U PURCINARU - PEDI PILUSU
                       VECCHIETTI ABBANDINATI
A strina
                          

 

'U 'ncriccu è 'na ricchizza!   

'Ncriccu io... 'ncricca tu... 'ncriccamu!!
'Ncricca Pepe'. 'ncricca Guivanni, 'ncricca Cece'.
'Ncricca 'Ntoni, 'ncricca Fraciscu, 'ncricca Michè.
'U 'ncriccu è 'n ricchzza... Avutru non è.

   'U 'ncriccu vo dire collaborare
   'U politicu 'ncricca ccu l'eletture,
   'ncricca l'impresa ccu lu lavurature,
   'ncricca la gente ccu l'amministrature.

'Ncricca lu cliente ccu lu cummerciante,
'ncricca la cummari... 'Ncricca lu barrista,
'u pecuraru 'ncricca ccu lu confinante,
'ncricca ccu la prvera 'u terrorista.

   'Ncricca lu quatrarelli ccu la quatrarella,
   'a mugliere - notte e jiurnu - ccu lu maritu,
   nannuzzu 'ncricca sempre cu nennella,
   'ncricca lu latru quannu tena chiuritu.

Guai... si a stu munnu 'un se 'ncriccatu!!
Te trovi sulu comu nu cazzune!!!
Si nun fa parte de "cricca" si ruvinatu
e... rimani 'mmenzu 'a via!! Comu nu passulune!!

ALLORA? FRATE'... ADATTATE!!!
'NCRICCA PURU TU
E... MALENNI... PIZZENTIA... NEMICI...
'UN TENI CRHIU'!!

Indietro

U SURICE

                  Nu surice a na trappula s’è fermatu:
                 "Zùmpu un zùmpu" un avia curaggiu!
                  Se recurdava i morti intra ‘u parentatu!!
                  Ch’hannu rusicatu ‘u formaggiu
                          L’adduru u mannava mparadisu
                          stennìa ‘a grancuzza e poi sa ritirava
                          tuttu tremante all’impedi tisu
                          a destra e a manca l’occhi girava 
                  Na decisione fatta all’intrasatta
                 "‘U patrune sta trappula ha armatu
                 ppe me fare spagnare l’ha fatta
                 ‘u pernu chi tena ‘u casu è ammusciatu".
                         S’avvicina all’adduru un resista
                         "Stasira io fazzu na bona cena!!"
                         Stenna 'a grancuzza comu n’artista
                         de vulera strazza ma...cchi pena!!
                  All’intrasatta chiddra molla scatta
                  e ‘a grancuzza rimana ntrappulata
                  ‘a jiurnata ppe iddru era fatta!!
                  e.. stennicchiatu era supra a tavulata!
           ‘U FRICUNE UN SEMPRE A FA FRANCA!!
            VENA ‘U TEMPU CHI LASSA L’ANCA!!

 

 

Indietro

           'U TUPINARU

                     Ha canciatu l’occhi ppe ‘a cuda
                     chiddru animale fissa tupinaru
                     ‘a decisione è stata troppu dura
                     a i ntroppicuni piglia ‘u riparu.
   
     U trovi intra ‘a terra st’animale
   
     scava sempre lonche gallerie
        ‘u scuru, ppe iddru, è vita normale
    
     un trova periculu mminzu ‘a via.
                     Certe vote capita sutta ‘u zappune
                     du contadinu ca ‘a terra a de zappare
                     scascia inziratizzu chiddru fuddrune
                     senza pietà.. senza se preoccupare.
   
     ‘U tupinaru trova sempre ‘a via nova
   
     se torcinijia chi para nu serpente
   
     scava qualunque terra trova
   
     e ripiglia ‘a vita sua comu nente.
                    C’è gente chi tena ‘a vista ma.. è cecatu
                    ama ‘u scuru, friculija ed è beatu!!!
         
                         
Matteo saccomanno

Indietro

                      'U DEPUTATU  
            ‘U parlamentu vole dare l’aumentu!!
              Su troppo pocu diciassette miliuni!
              Su lavuraturi..un sunnu fricuni!
              Giusta paga..giustu riconoscimentu!!
      E..quannu finiscia du populu ‘u mannatu
      vonnu sulu quattru sordi de pensione
      praticamente....ppe nun fare confusione
      è statu ‘u servu du populu...cummannatu!!
              Chissu sì  ch’è nu veru deputatu!!
              Chissu sì ca tena tantu serveddru!!
              Se senta tra i poveri..povareddru
              e.. piglia chiddru chi pò,,un’è reatu.
      Avimu deputati e saggi senaturi
      a Roma ppe ‘u populu servire
      sulla  serietà un c’è cchi dire
      su sempre stanchi...chini de suduri!!
             A ‘a fine du mise? Misera bustareddra!!
             chi se la piglia ppe servire i cittadini
             incassa in silenzio i pochi soldini
             e ha sempre ‘a vita povareddra!!
      Lavura  continuo...non ha pigrizia
      sempre presente a ‘u parlamentu
      sempre pronto..giammai nu lamentu
      e si batte perchè trionfi la giustizia.
            Ha rifiutatu de gratis viaggiare
            paga ‘u bigliettu e secunna classe
            è sempre presente ppe pagare ‘e tasse
            pecchì ccu frunte avuta vo camminare.
      Amicu miu....io stajiu sunnannu!!
      appena me resbigliu..è natra cosa!!
      Ha vistu senza spine ‘a rosa?
      E...rapa bene l’occhi..te raccumannuu!!
            SAPISSE CHINE ‘I SOLDI HA RIFIUTATU?
            SE SI... E’N’ OMINU DA MENTE MALATU!!
                     
      Matteo Saccomanno

Indietro

         LA SUPERBIA A .... PIEDI NUDI
            'U PURCINARU.. PEDI PILUSU
                       -----------------------
      Chi n'è... 'u purcinaru... pedipilusu?
         Chiddru che de cazzate fa usu...
      N'amicu ccu cerveddru arripezzatu
      chi sputa sentenze de quann'è natu!!!
            Scavuzu... lordu... ma ccu 'a cravatta
            e se presenta ogni volta all'intrasatta!
           Va circannu spilorciu nu muzzune
            e ... duve u tocchi... tocchi è nu ___.
      Se fa 'u spertu intra 'a società
      ppe iddru... tantu mael... tantu peggiu
      iddru para e 'a gente fa _______
      Gente 'e purcine... pedi pilusi
      unu sinne fa... tutti fusi!!!
      Eppuru st'unu è sempre sbagliatu
      è cchù spertu 'u ciucciu ccu nu ragliu!!!

        
  Matteo Saccomanno

Indietro

           VECCHIETTI ABBANDINATI
            IN UNA SOCIETA'.... CIVILE  

     Zu Gatanu - a 'u focu - funa 'a pippa...
     mpunna 'u pane a nu piattu 'e trippa...
     le giranu ntornu figliu 'e nora:
     "Ma... chissu? Deceme:Quannu mora?"
         "Oi Giuse' - A mugliere a 'u maritu:
         "Pattrita un nu vidi... è finitu!!!
         A stu focularu è nu veru mpicciu!!!
          è accuculatu... sempra nu ricciu!!!
     U vì si mo c'era Padre Lucianu...
     un tu ricordi?... Chiddu Franciscanu...
     su pigliava daveru semza ma lira
     e... rea assicuratu ccu santa mira."
         "Oi mugliè... statti tranquilla
          intra sti jurni c'è na scintilla...
          me l'ha tittu u sinnicu Pettinato:
          "U vecchiu ccu nue è comu rinato"
     Su finiti 'i tempi de Don Rafele!
     Nue damu zucceru non fele!
     Hamu ntuvinatu 'a via giusta
     'a bona nevella de tempu se sapia!"
          Gloria a Diu e a tutti i Santi
          simu salvati tutti quanti!!!
          U Paise un se chiamu e "Giuanne Gattu"
          ma: "Nu Paise novu... tuttu rifattu..."
                     
Matteo Saccomanno Matteo Saccomanno

Indietro         

                    Chi si umilia si fa i fatti suoi...
                   CURNUTU E MAZZIATU

            Fammi tuccare quannu corna teni!!!
            Viju ca 'a frunte è arrissicata!!
            Te mntrufuli sempre intra 'a nsalata
            e intra 'a società ancora vieni?
                  Finu a quannu capita a 'u sventuratu
                  chi nente se e nente vo sapire
                  quannu se giustifica se po' capire
                  ma no tu... si curnutu de quannu natu!!
            E critichi l'avutri sempre ccu stizza
            quale fumarolu fuma o è astutatu!!!
            Un risparmi mancu 'u parentatu!!!
            Finisci a 'u spitu comu na sazizza!!!
                  'U voi chiama curnutu a 'u caprone!!!
                   Intra stu munnu 'u nuvuru è giallu
                   ppe parrare hai superatu 'u pappagallu
                   e un arrivi mai a ra comclusione.
            Si ognunu a 'u specchiu se guardassi
            cunuscissi de vicinu 'a sua natura
            un pigliassi sempre 'a ficatura!!
            e ogni stupidu cummentu.. lassassi!!
                   Un dicu ca te devi alluntanare!!
                   Mpunta de pedi tu hai de trasire!
                   Si scunchiudi prestu e nescire!
                   sinnò 'na brutta danza deve ballare!!
             L'omunu chi parra senza riflessione
             o vena minatu o trasa a ra prigione!!
                        
  Matteo Saccomanno   Matteo Saccomanno

    Indietro  HOME