Remmittanos Informatticos - Cosas de Sardinna
  

 

 

Angelo Zaccheddu

Funtana 'Etza

Su cantaru 'e funtana est mulmuttande
abba no bi 'nd' pius: si l'an pijada;
pare sa vida mia ki ch'est colande
custa funtana dae totu immentrigada.

Dae s'abba tua si 'nd fagha su ru
cantande ti k'andasta a ke su mare,
como ki al dadu s'ultimu buttu
kie keres ki ti torrede a kilcare?

Iskeddados si ke sunu sos pitzinnos
ki nos curriana in tundu, arrie arrie,
faghinde giogos a brigas o a carignos;
e cando mai bi torran cussal  dies ?

Abbida como additte ses torrada
a fagher de su logu unu paule;
funtana etza dae totu immentrigada,
postos ke semus giae intro 'e su baule.


Su nomini miu est Zaccheddu Angelo, seu nasciu in Iscanu e cresciu e pasciu in Casteddu.
Mi praxi' mera sa Lingua sarda e a primu 'e totu sa poesia; cumprendu sia su Logudoresu, sia su Campidanesu e de unu pagu 'e tempus mi seu postu a scriri rimas in Sardu.

   
       

Copyright 1998-2005 Remmittanos Informatticos
Tottu sos derittos chistidos - All rights reserved