Raccolta di poesie scritte per il giorno più bello di nipoti , amici e figli degli amici.
In queste liriche troviamo due generi ,o temi, ricorrenti:i ricordi legati all'infanzia di uno degli sposi oppure troviamo raccomandazioni o inviti legati alle profode convinzioni etico-religiose di Duiglje.
Anche se per esigenze di metrica e di rima tornano spesso molte frasi, il contesto in cui vengono usate cambia da poesia a poesia.Leggere per credere .

PER GLI SPOSI

A J SPUSE

AGLI SPOSI

SPOSI

AL MATRIMONIO DELlA SORELLA OTERA E FELICE

A I SPUSE ELENE I VENANZIE

ALLE NOZZE DE LUCIETTE I FRANCISCHE

AGLI SPOSI

A TERESA I GIANNI

A J SPUSE ANTONIETTE I IGGINIE

AIJE SPUSE GEMME I DINE

P' 'J SPUSE MARIA PIJE I ROBBERTE

A J SPOSE DANIELA E GIANNI

A J SPUSE SIRIE I ERRICHE

A 'J SPUSE ANGELA E VANNI

A J SPUSE NIVES I NANDE

A SABRINA E LUCA

A ROSELLA E FIORELLO SPOSI

A J SPUSE DELJE I PASQUALE

P'J'SPUSE STEFANJE I ANTONJE

AIJ SPUSE VINCENZINE I BRUNELLE

A ANTONELLA E PEDRO

A J SPUSE ANNA MARIJE I ELVJE

AGLI SPOSI NICOLINA E ARNALDO

 


 

PER GLI SPOSI


Bhé! Dui',ce sta la spose
forz,dicce quacche cose,
aremminte 'na strufétte
quacche ccose in dijalétte.

No p' n' tradì l'usanze,
ma è quéstione d'uguaglianze,
po' a tutte le si' ditte
foréstiéré a Sambeneditte!

Sarte zitte nte conviene
le si' ditte a pratnze,a céne,
a parécchje riunione,
quasce a tutte l'occasione,

mo t'ulisse fa pregà,
le sapéme ca 'o parlà.
Cu te nèrve i nullaoste?
Che 'sa bélla faccia toste.

So' 'na botte tutte uguale,
pérò inzomme n' c' é male !
Chi l' dice, chi l' pènze,
so' le sòlete inzistenze.

J' me trove spinse in balle
sémpre cumme a pizzacalle.
Bhó! J' mò cu énca dice?
Cari spose, care amice:

Ogge steme tutte 'nziéme
i cunténte tutte séme,
no perché stéme a magnà
i n' steme a lavurà,

ma perché sincéraménte
quiste béjje avviniménte
porte 'nziéme l'armonìje,
porte 'nziéme l'allégrìje.

Proprie bijje é quiste quadre!
E' la féste d' j padre,
delle mamme, d' j'amice
che v' fanne da curnice.

E' 'na fèsta singolare,
è 'na fàsta famigliare,
é la féste d' ddu' core,
é la fèste de j'amore.

De j'amore più compléte,
de j'amore più concrète,
de j'amore che v'unisce,
de j'amore che n' fenisce.

I j'amore vére i proprie
porte i' jurne della glorje,
porte tutte a 'na delizie,
porte du' a j' sponzalizje.

Du' vajjule s' vedìrne,
se gua rdirne,s' parlirne,
s'acchjappirne pe lle mane
jénne incontre a i' demane.

S' sunnirne tante cose,
s' vedirne spuse i spose
alla Chjése 'nnanze i' pj'éte
i j' dite che la féde,

'na casétta tutta loro
sole sole, accore accore
i na mucchje d'atre cose
tutte quante colorrose.

J'addemane ogge é state,
quijje sonno s'é avvérate,
s'é avverate 'nanze i ' prete
vu' ancore nc' credéte,

na la FEDE sta a i' dite:
Tu si' mojje i Tu marite.
a sunnà nc' stete più,
v' truvéte a tu pér tu,

che la véra réaltà,
ma n' vvéta spaventà.
Vu sapéte ca i' munne,
v' l' dice chiare i tunne,

tante quiste s' capisce
n' nn'é proprje tutte lisce.
Chi é cunténte, chi s' lagne,
chi sta déntre chi 'ncampagne,

dhi sta pégge, chi sta mejie,
chi é ricche, chi puveréjje.
Nénte é lisce, tutte é grujje
é 'n vére rattattujje.

quinde i' munne già se sà
cumma vé' jéta pijjà,.
'N spallète le muntagne
l'éssénziale che s' magne.

I crejat ela famijje
i s' vinne pure i fijje,
cumme a tuttequante piace
educarrje 'nsanta pace.

Forze quélle che so' ditte
é 'na cose già refritte.
Già s' sa é vécchja storje,
ma renfrésche la memorje.

Quinde quélle che piú vale
é j'accorde coniugale,
é i'affette,le maniére,
é j'accorde piú sincére.

Eda da' j' ésénpje bone
in qualsias ' occasione
i n' vv'éda maje divite,
éta èssa sempre unite.

J'a ugure che v' facce
d' tené i fijje 'mbracce,
d'èsse d'ogge piú félice.
CHE I CORE VE LE DICE.
Duiglje

 

torna sopra

 

A I SPUSE ELENE I VENANZIE


Ammézze a tutte 'st festeggiaménte
i 'nnanze a quésta cocchje ch'é félice,
(tante ce cumpatéme tra parénte)
a mmi pe pare tutte se po dice.

Ogge é j' jurne propje fatte apposte
d' i discorse i delle barzellette,
i quacchedune che la faccia toste
se 'nzarde pure a fa' quacche strufétte.

'Sta vote, cu cio fa méta scusà,
la faccia toste j' la so' tenute,
però ne po fa' a méne de parla'
une ch'é fortunate a nn'èsse mute.

Ogge a vedé 'ste quadre accusci bbéjje
tutte 'sta ggènte i élloche spuse i spose
pare che la memorje se resvéjje
i se recorde tante i tante cose.

Va a refinì a parécchj'anni fa
quande avame ancore vajjulitte,
quande se mittavame a pazzijà,
quande se mittavame a fa a sassitte,

a fa' a mazzitte,a sèttemmézze,a stoppe,
a muse a libbre a bèll'inzalatine,
a fante cavalle i re, a ffa' le scoppe,
a fa' i cunte a spine i a lentrine,

a piofisse,a sciocche,a zompaquajje
i sèmpre sporche pégge d' la terre,
quande i gioche se pijjéve a stajje,
quande se devertéve a fa' la guerre,

a tinguele i tanguele,a pazzijà ch'i rnurze
a fa' a marrate, a fa' a pitepitèlle,
a fa' a piattucce, a scattelélle, a jurze,
l'immérne dajje a fa' scivelarèlle.

De j' sassitte me recorde bbone,
pure a ffa' chi joche i chi scummétte,
però n'zarrije queste l'occasione,
perché a parlà' accuscj j' ce remétte.

Tante che me ce trove la racconte
se pure é tante tempe ch'é passate,
é certe é na cose che me smonte !
Pare ch'ancore mò sténgh'arrabbiate.

Esci,perché p' mi fu 'n malanne!
Ma raccuntéme cumma fu la storje:
putéve ave allore se' sètt'anne,
i fu 'n jurne che tenéve borje,

perché tenéve deciannove solde,
une c' ne manchéve a ffa' 'na lire
(sci ccise j' quijj'urne fu stolde!)
I tutt'allègre me ne jéve in gire.

J' jéve in gire caminenne a ccocce,
sole,perché j' mèrtre caminéve
i solde che tenéve alla saccocce
sunìvene i j' me rallegréve.

I 'po penzéve: une accusci ciche
che chisti sole po j' pure fore,
spece se va chi' i patre che la biche
po' fà' la maffje cumme 'n signore.

I pure dope fatte tutt'i ggire
ne stéve proprje béjje soddisfatte,
penzette allore d'accucchjà la lire.
Mo vé' le bbéjje,i se ne vé' i fatte.

Rejétte a case i mamme m' dicétte:
cu va' facènne sèmpre vurrejènne?
Pijjete i libbre,ligge, damme rètte,
appùsete ne jj' più msqueliènne!

Pijjétte i libbre,ma ne jj' leggéve,
penzéve a quijje solde solamènte,
'na lira sana sana j' vuléve
i frunna frunna ,silénziosamènte

labbandunétte tutte i m' n' jétte.
L'énga accucchjà,dicétte,n' nz' scappe!
Mo enga fa' a chi joche i chi scummétte,
sicuramènte quacchedune i ngappe.

Sunènne i solde che 'na presemizje
a quélle de Venanzje ulétte j'
i a quijje pe la rabbje già le trizje
pare ce stéve a cumenza' a venì,

stéve ch'i' libbre 'ncoppe a lle tinocchje
i me se revutéve sotta sotte,
facéve 'mbégne de guarda Pinocchje,
allore j' 'i cumenzétte a sfotte.

Venà,a deciannove solde so' arrivate
une ciamanghe p'accucchjà 'na lire
i tu nté' nénte,évé,sta' desperate?
Inzomrne mi mittétte a pijà' in gire.

Ne ne putéve più,povere bocchje!
Caccétte 'n suldicchje da 'nzaccocce
i m' dicétte che le mbusse a j'occhje:
cio' fa','na vota, sole,almine accocchje.

Che 'na risétte 'i guardétte 'n bacce,
cumme 'n petocchje resatulle
guarde 'n puveréjje:mo' ce facce
i ce dicétte: almine te capolle!

Subbete scètte fore i'ppo rentrétte
che 'n sassitte mmane pe jucà:
Facéme a chi joche i a chi scummétte,
tante 'na vota: solo ce po' fa'.

Imméce,porco Giude,mo p'allore!
Gioche i j' pipiluse nze refà,
'na botta brutte quelle fu p'i' core
allore m'attucchétte rejucà.

Fu i principie della fina mé,
ormaje ve le séte ammagginate
i sénze che v' spiéche i' perché.
J' remanétte béjje sécapullate.

Non sole tutte quèste le più brutte
fu quande j' arappicchétte i' munse
guardènne la saccoccia sgombra 'n tutte
ajj'occhje cumenzétte a scì' le mbusse.

Fu i mumente ch'attacchirne a sfotte
Manfréde i' celanése i Menicucce,
Venanzje che ridéve sotta sorte.
Inzomme che piagnénne cuccia cucce

Me ne reiette a case scunzelate,
appena 'ntrate mamme m'allucchétte:
addò si' state,dimme,addò si' state?
I du' tre schjaffe 'n bacce m'appiuppétte.

Passétte quacche jurne sénza rite,
'po retenétte quacche solde spare.
So' cose che succidene alla vite,
sole alla morte n' nc' sta repare.

P' nu' vajjule ivene témpe béjje,
p' chijj grosse a di' la vérità,
ne vale la pene,anze fors'é méjje,
é méjje proprje a n' i recurdà.

So' cose ch'ogge poche ce ne 'mborte
se l'émma dice quacche fessérije,
é méjje quella cose che ce porte
a raggiunà che tutte l'allegrije.

I' témpe n' té le scénne ippure vole,
vulènne tutte cose lasse arréte
i nz' n'accorje une da vajjole
che s' retrove grosse i n' nc' crete.

Non sole grosse,ma giunotte 'n tutte,
giunotte che la forze n' nce manche,
giunotte quasce che la coccia brutte,
giunotte, inzomme, che la. mojje affianche.

Sole a penzà,Venanzje latrajére
eve 'n vajjulitte muccheluse
i mentre mo, i n' é che nn'é le vére,
porte la féde a j' dite.E' proprje spuse.

Venà cu dice s'ècche mo c' stesse
Verrone,Liumbrune,più Verrocchje,
quijje che ci acchjappétte cumme i fésse
i che d' nu' vuléve fa' 'na rocchje?

So' cose vècchje,anze so' anticiie,
se ne so' ite pure dalla mente,
d' allore inzomme avame quasce ciche,
so' cose che se le 'ncullate i' vénte.

E' scurte i témpe de i piofisse,
d' bell'inzalatine,stoppe i muse,
ormaje pure tu te chiame "Isse",
perché nz' po nasconne ca si' spuse.

Pérò 'nta dà péntì de quisse passe,
perché la Spose che tu té' vecine
le sacce te vo' béne i n' 'ntt lasse,
anze te vé' a truvà' alla cantine.

Se quacche sére tu t'issa tricà
a farte I na 'partite ch' i cùmpagne
é brutte é 'na cose che n' va
i ha raggione dope se sse lagne.

E' giuste gnora spo' n'é accusci,
le cose s'hanna fa' cumma se déve,
pérò 'sta cose t'ajja dice a ti
ca quacche vote pure s'adà béve.

Ippò i chenusce é 'n brave fijje,
v'éta capì' dall'una parte i l'atre,
sole accusci se créeje 'na famijje:
'na bona mamme che 'n bone patre.

Inzomme éta fa' mode i maniére
d'esse 'na cocchje, cu ve pozze dice,
che vive tra j'accorde più sincere.
Ste cunténte,Ddi' ve benedice.

25 ottobre 1953.

torna sopra

A J SPUSE NIVES I NANDE


Succidene de cose 'ncoppe i muzne i
Cose che forse manghe nce se pènze.
però sapéme ca 'sta munne é tunne
i scappe,corre,ggire che 'na foènze,
ggirènne stricce,'ntriece i ci'arestricce
cumme se le facésse pe capricce.

Imméce nn'é le vére! E' sempre uguale,
E' state,é accuscì i accuscì rèste,
ggire i reggine in modo naturale, .
n'é capricciuse,é solamente oneste:
Fa quélle che ci'ha ditte chi j'ha fatte,
pure se nnu' n' nzéme soddisfatte.

Ma soddisfatte nu',perché nce séme?
Perché cerchéme a canina.' contrarje
i nn'é le vére ca nn' ll' sapéme,
anze ce jéme quasce volontarje.
Ecche perché 'po ce truvéme male,
ecche perché 'po parlane i giornale

De mitre,d'arme più sofisticate.
d'atomeche,de bbombe nucléare.
de morte sopra i morte accatastate,
de mine sementate ammézze i mare,
de fame,de drogate,de paure,
perché nu' jéme contre la, nature.

Ippure séme nate assiéne a jssel
0 une o ddu' migliune d'arme dope!
Ma Chi 'ncoppe a ste munne a nnu' ci'ha masse
l'ha fatte solamente pe nn' soope,
quijje de siguita' a lavtura',
assiéme a Jsse,pe l'umanità.

I c'éma métte Incocco de fa' quéste,
Anche perché tutte a disposizione
ci'ha mìsse p'èsse tutte quante onèste
i nn'éma pèrde manghe n'occasione
pe nne manna' 'ste munne allà dérive
che séguete a ggira' pe ce fa' vive.

J',mo n' vojje fa' tutt'èrbe un fasce,
ma se po cumenza' da ogge stésse,
da 'sta famijje c'ogge sta pe nasce,
Lassème pèrde quélle ch'è succésse
anticamènte i de 'sti témpe chiste!
N' nn'é che vojje fa' i moraliste!

Dalla famijje nasce la morale,
da 'na famijje che la pènze bbone,
da ' na famijje che nza fa' le male,
ma che sa da' le bbone éducazione,
La pianta sane métte i frutte sane
i j' reflicchje fatte da crestiane,

I vvu',sécondo mé,mièi cari spuse,
putéte fa' 'ste cose sénza sforzo,
i frutte vostre,sénza tante scuse,
punn'èsse bbone pure che la scorze,
I quéste no perché. . . p'avandaménte,
ma le po custata' tutte la ggènte,

In fonde in fonde séte uguale ajj'atre,
anze proprje pe quéste j' ve dice:
quande vu' devendéte mamme ì padre
passéte voce,dicétele ajj'amice,
vajju' i bbone ésémpje adéma dà',
forse cagnéme quésta socétà.

Dirle a j fijje,dirle a chi cummanne,
dirle i redirle,sénza pile 'mmocche,
singéramènte che nisciune inganne,
sicuramènte quacche cose sblocche,
N'é primavére che 'na rondinèlle,
pérò annunce la stggiona bbèlle.

I céle se prepare ammane ammane;
'n poche a pécorèlle,'na schjarite,
'n poche sole,senza tramuntane
annunce ca l'immèrne é ginà fenite.
Pe vvu' é longhe quésta primavère,
l'éta sfrutta' che tutte le manjère.

I s'arennuveléjje quacche vote
nn' v'éta scuraggi', tirete 'nnanze,
nn'éta paure,arrive la raccóte
i se n'arrive ce sta sèmpre spranze
ch'i' munne sèmpre séguete a ggira'
se j'ajjutéte nn' vve fa casca'.

Eta collabbora' che Chi ci'ha ditte
che quiste munne putèss' èsse méjje
se.nnu' caminassèmme p'adderitte
se ce cumpurtassèmme da fratéjje,
ma da fratéjje che se vunne bbène,
no da fratéjje quande ce conviéne.

Quest'é pretènte troppe,vu dicéte,
Pérò n' nze po fa' divèrsamènte
i se l'uléte fa' vu le putéte,
sapéme ca 'nce séte malamènte.
Sole accasci putéte vu' ajjuta'
de fa' cagna' 'sta nostra socétà.

I j'augurje nostre,i più séntite,
so 'chjje de resci' a fa' 'ste cose,
so' chijje de 'ncuntrà lunghe la vite,
'n munne tutte tinte color rrose.
J' più de quéste nn' vv' sacce dice.
Stéte cunténte i Ddi' ve bbenedice.

Zi Duiglje

16-09-1984

torna sopra

ALLE NOZZE DE LUCIETTE I FRANCISCHE


C'éve 'na vóte 'na bbèlla vàjjulétte,
n'é t'ante témpe a ddi la vérità,
j' l'abbraccéve i la stregnéve 'mpétte
i 'ppò la cumenzéve a accarezzà.

Quélle manucce,quélla cucceléllé,
chijj'ócchje vispe,grósse,spalangate
i 'mbacce ce tenéve ddù pizzélle
rósce de fiamme sémpre più appicciate.

Da 'nna pupélle ch'éve,appiane appiana
crescétte comma acquélle bambólétte
cha te recrije a purtarle 'mmane
u a vedérle asscise 'ncoppe i létte,

I 'ppó più grosse,i 'ppò più grossa ancóra,
J' l'acchjappéve arréte i zinalitte
i cquacche vòte me battéve i córe,
'pó la lasséve i se reggéve dritte;

' po sóle ' mbacce i mure la lasséve,
me cî'acciucchéve 'nnanze a ddù tre passe,
che lla manucca arréte se reggéve
i jj' la ' ncuraggéve : vé ècche . .. lasse!

Ma nz' muvéve,troppe indécisione!
Pérò 'pò se lassétte,fattostà,
Fu 'n mumènte pijne d'émozione
i j prime passe cumenzétte a fa' .

D'allóre ha caminate sèmpre dritte,
ma no perché purtéve i capezzono,
perché j' la reggéve a i zînalitte
pure s'é devendate i'...zinalóne.

Dalla luntane j' la só' guardate,
quande passéve me la remiréve,
ch' ì sguarde sóle j ce sò parlate
se pure lo parole nc' dicéve'.

E' 'n raccunte? Ma n' nn'é raccunte!
So' ccóse che recùrdene le mamme,
le nónne,i pàdre, é 'n rijassunte
che te revé alla ménte ammana ammane.

Strada facènne é devendate grossa. . .
I témpe vola ippure nté la scénne!
'ntramèntre vole fa saldà le fosse
cusci 'nciampechijje i nì pó spénne.

"I témpe é ore" ha ditta quaccehedune,
ti a dà mantené che lla carézze,
se tu sprighe n'ti redà nisciune,
se nc' st' attènte fa 'n bbrutte schérze.

S'é fatte grósse,ma i témpe n'ha sprecate,
anze ha guadagnate quacche cóse,
già le so dditte,dritte ha caminate,
proprje pe 'quéste la vedéme spose.

Vestita bianche, che i spuse affianche,
che tutte quésta ggènte in allégrije.
Ma a 'st'allégrìje quacche cóse manghe!
'Na mamma vòstre sta vecine a 'Dije,

Sta 'nParadise, sta a pregà pe vvù.
Stéte cunténte ch'ógge é più félice,
j' só' sicure ógge é ammézze a nnù.
Dije l'ha mannate pe ve bbenedice.

Ogge è la fèste vòstre, la più bbèlle!
I' sogne vóstre ogge s'é avvérate,
LUCIE',tu ne nzì più quélla pupélle,
ma 'na Réggine ógge incoronate.

Si 'na Réggine de 'na casa gnóve,
sii 'na Reggine che devènte mamma
i cquande va serine i cquande piòve
i cquand' é frîdde tu adà èsse fiamme.

La fiamme ch' rescalle la casétte,
la fiamme ch' rescalle tutte i córe,
inzòmme,quélla fiamme ch' sta 'mpétte
che deventà fa giòje i delóre.

I tu FRANCI', tu Re sì deventate,
anze si titolate la consorte,
si Re de ' nna famije ch' ógge é nate
i ché sicure avrà, 'na bbóna sòrte.

Guardete bbejje quadre,cu curnice !
E' l'albe de 'na bbèlle primanère,
é i jurne che ve rènde più félice,
sèmpre accusci v'augùre,anze spère

che quiste quadre de 'sta bbèlla fèste
vú i tenéte sempre 'nnanze a jj' ócchje
cusci nn' passe tutte léste i préste,
ma remanéte la più santa còcchje.

A ddi la verità n' nzò capace
de dirve tutte quélle ch' me sènte,
Se sapasséste quante me despiace!
Sennò ve le dicésse,véramènte !

Ma queste póche cose ch' sò dditte
vù l'éda fa',perché sò cose bbóne,
ne m'éda dice:'pó vedéme!. . Aspitte!
Ma l'éda fa' che tutta convinzione.

Vù éda vive ch'i timor de Dije,
v'éda capì dall'una parte i ll'atre,
sole accusci se créje 'na famijje.
'Na bbóna mamme che 'n bbone padre.

Inzómme éda fa' móde i manjére
d'èsse la cócchje . . Cu vv'pózze dice!?
Che vive tra j'accórde più sincère.
Stéte cunténte i Di' ve bbenedice.

zi' Duiglje

II.2.I963

torna sopra

P' 'J SPUSE MARIA PIJE I ROBBERTE


Miei cari sposi,s' cuménze a dice,
é facele a parla' 'mmèzze a 'sta fèste
vedènne a vu' i tutte chiste amice
putèsse dice tutte lèsta lèste:
VI facce i cumplimènte i j'augure
d'èsse sèmpre fèlice nel future.

La vite é bèlle,ma nzo' tutte rose,
i cèle é bbèije quande va sèrine
ma ogni tante é pure nuvolose,
'mmèzze a l' rose èsistene l' spine.
I atre cose prèssappoche uguale,
dèl rèste so' l' cose più èssènziale!

Avète ave' fiduce j'une a j'atre,
avèta èsse tutte i ddu' paziènte,
n'èta senti' l' chjacchjere, la gènte,
spèce s' deventète mamme i patre.
Fiduce,sci,pèrò 'n poche all'èrte
tante tu MARJA PIJE i tu ROBBERTE.

A quiste punte stèsse quasce apposte
pèro' quaccose s' po' dice ancore.
A darme rètte vu' sète disposte?
V' dice quèlle oh' m' dètte i core.
N' n'é ch' sacce dice cose grosse.
Cumma s' dicei... Facce quèl che posse.

Dije fa cètte i munne....anticamènte:
Crejètte i solevi mare, l' muntagne;
crejètte tutte quèll'ogg' èsistènte
i a j'ommene c' dètte 'na cumpagne
i' j lassètte spèrze p'i crèate
bbèije cuntènte tutte recrejate.

Ce dètte la parole,i sentimènte,
la libertà de fa' cumma ce pare,
però i mittètte in guardje da j sèrpente:
" Nc' dète rette ca v' costa care. "
Ma lore n' nzentirne la lèzzione,
I se truvirne in brutte condizione.

D'allore so' successe cose strane:
J'ommene a j'ommene nce credute più
i é passate i tempe ammane ammane
ch' nze capème manghe tra d' nu'.
E' state grave quella consèguènze,
però n' ncema pèrde d' pacènze

L'intèlligenze,jocchje,la parole
ch' Ddije,propje Dije,cia' dunate,
so' cose ch' c' parlene da sole
i jema rengrazia' ch ' c' l'ha date.
I ce l'ha date p' adduprarle 'bbone
in tutte,in tutte quante l'occasione.

Ci'ha , ditte quèst' é bbone i quèst' é male,
ci'ha, misse in condizie d' capirle,
è loggeche, è umane, é naturale,
se po sbajja',n' nc'è bisogne a dirle.
Pèro la volontà' nc' s'ha da mètte ,
sennò so' sbajje fatte p' despètte.

Ci'ha misse j'occhje p' guarda' l' cose,
l' cose bèlle i pure quelle brutte,
de cose brutte c' n' stanne a jose !
Però le cose belle nzo' distrutte.
Guardèmele ci' jocchje vèramènte
sènza guardà p' jocchie d'la gente.

I la parole!.. Ma v' pare poche?
Se une l' adduprèsse quand'è giuste
magare sènza fa' i doppio gioche
p' rembruìja' la ggènte a doppio guste,
ma quanti colle fussene spianate
i quante valle fussene culmate!

J'ommene, s' mittèsse l' parole
l'une appresse all' atre bèlle in file,
po sta' tranquille,n' remane sole
j'atr'omamene sarrije più gentile;
parlissene più calme fra d' lore
scambjennese pèr fine i favore.

Nasce cuscì, jaccorde,l'armonije,
la pace,la famije,la concordje,
la vite che devente poèsije
fa alluntana' da tutte la discordje.
'Ste cose che so' scritte a 'ste...djarje,
secondo mè, so' cose necessarje.

So' cose bèlle, sèmplece, normale,
che fatte sènza ombre d' mistère,
danne alla vite quèlle che più vale:
j ' amore vère, j'amore più sincère,
i n' badète a spèse p 'ste cose,
tante p'i spuse,quante p' la spose.

Sìcuramènte invèstimènte é bbone.
E' cumm'a quante cumprassèste l'ore,
a l'oro n' nc' sta svalutazione,
se pure n' nz'addopre é n' tesore.
Ma j v' dice:sapètele addupra'
c' guadagnète la félicità.

E' quiste j'augurje che v' facce:
che putassèste j' sèmpre d'accorde,
Felice 'nzjeme,sèmpre sottobracce
i quiste jurne sèmpre p' ricorde,
cuscì putéte sta' sèmpre cunténte
cumma c' stète mo a ste mumènte.

Mèjje d' sènpre,mèjje d' massère
I v'augurème bène d'ogni sorte.
Quèst'albe d' 'sta bèlla primavère
v' pozze accumpagna' fine alla morte.
J' l'atre cose n' le sacee dice.
Stète cunténte i DdI' v' benedice,

Zi' duigl j e

11 agosto 1977


torna sopra

AGLI SPOSI NICOLINA E ARNALDO


Arnalde quande j' i so'cunesciute
ne nn'è da ciche,éve accuscì grosse,
quande 'i so' avvecinate m'é piaciute.
Guardà, 'sta giunettone,'ste colosse,

Che quijje cojje ì quijje cuccelone
proporzionate sopra quélle spalle.
J' me dicétte:quiste è une bbone!
Sicuramènte è 'na bbona spalle.

'I so' allevate j' chist'anne arréte,
ma no allevate dènnece a magna,
quisse se magne robbe che nz' crete!
Quinde n' je putétte accontentà.

Pe ddi' che séme sèmpre raggiunate:
scambbjìnnece fra nu' punte de viste.
'nquattre i quattr'otte fisse s'é piazzate,
è deventate i' protagoniste.

Ne pozze racconta tutte i passagge,
sennò adéssa scrive 'n romanze.
Inzomme è state i è 'n omene sagge,
sénza spavalderije i che crejanze.

La Nicoline con la sua dolcezza,
che 'na catena d'ore pe cullare,
dope ci' ha miese pure la capézze
i j'ha portata 'nnanze ajj'Avetare.

I ss'è formate questa bbèlla cocchje.
Eve capézze nn' éve i' capezzone,
loggecamènte sénza paraocchje!
Issa l'ha viste bbèlle ì pure bbone.

I s' é culate pure 'sta campane!
I giuste appunta ammézze 'i Giubbìlìje,
se so' accasate chistí ddù' quatrana.
Sicuramènte sarà tutte occhije.

So' state notte i jurne a scribbacchjà
pe ddirve tutte quélle ch'énca dice,
me so' sforzate pe m'ammagginà
'sta bella feste déntre 'sta curnice.

Tutte 'st'amice,tutte 'stallegrézze,
le mamme,i patre ch'i sorrise mmocche,
ma déntre a lore pure 'na tristézze,
'na lacrimucce de nascoste ajj'occhje.

La fijje,i' fijje sole,sénza mamme,
abbandunate cumme l''orfanèlle;
chi ce la cante più la ninnananne!
La pìnzene accuscì 'ste puverèlle.

Ippure,pure lore se spusirne,
sanne a memorje quelle che succede,
s'hanne scurdate ca se recrejrne?
No n' po èsse,j' nce pozze crede.

Sténche a scherzà,pare c'é lle vére,
ca fa 'n cèrte èffètte a 'st'occasione,
e 'na tristezze che te fa piacere,
che te rejìempje i' core d'emozione.

Non sole mamme i patre,ma la spose
assieme ai spuse so' emozionate.
Déntre 'ste munne tinte colorròse
se trùvene accuscì 'ncantasemate,

che nzanne manche cumme adanna fa'
a recità amnézze a 'ste scenarje,
che nn'é 'na parte è pura realtà,
addò nn'essa calà maje i' siparje.

A scén'apèrte,sénza sotterfugge,
éda parlà che la sincerità,,
sole accuscì j'amore nz' destrugge
i 'ssmpre 'nzjéme adeta caminà.

Cumne le ddu' lancette de jorlogge
ch'ognune sa qual'é i proprje poste,
che ogni ttante,cumme a i' jurne d'ogge,
l'une se mette all'atre soprapposte.

Quist'é 'n'ésénpje fatte pe scherzà,
pérò,inzomme,da 'ne cèrte spunte
cumme 'na cocchje s'essa comportà..
N' nz' appecciche nénte che le spute!

Nasce accuscì la pace,la famijje,
j'accorde,l'armonije,la dolcezze
cumme se fusse tutte 'na maggije,
iméce é solamènte la saggézze.

So cose bille,sénplece,normale,
che fatte senza ombre de mistère
danne alla vite quelle che più vale:
j'amore vére,j'amore più sincère.

I ne bbadète a spese pe 'ste cose,
perché n' nzò' le cose sécondarje
tante p'i spuse quante p' la spose.
Secondo mé, so' cose necessarje.

Sicuramènte j'nvéstiménte è bbone,
e cumme aqquante cunprassìiste l' ore,
a l'ore n' nce sta svalutazione,
se pure n' nz'addopre è 'n tesore.

Sennó j'amore e cumme 'na gazzose
che vé' sturate dope ch'é sbattute,
ne nn'é più bbéjje,ne nn'é più sfiziuse
'na poca schjume 'n tèrre i te salute.

Vu' séte all'albe de 'lla prinavère,
Vu séte l'albe de 'nna vita gnove,
'na vite che sicuramente spère,
( i j' ve dice: ècche n' nce piòve!)

De da' la vite all'atre crijature,
pe rinnovà l'ste nunne troppe antiche,
i recrijarve ammézze a chisti fiure
pure se pó custà' tanta fatiche.

Sò' cchiste j'augure che ve facce:
che putassiste ji sèmpre d'accorde,
sénze ch'ésiste maje 'n rimbacce
i quiete jurne sènpre pe ricorde.

Méjje de sèmpre,méjje de massére;
V'auguréme béne d'ogni sorte.
Quést'albe de 'sta bèlla prinavère
ve pòzza sèmpre fa' da scorte.

J' l'atre cose ne lle sacce dice.
Stéte cunténte i Ddì' ve bbenedice.

Affettuosamente

27 MAGGIO 2000

  torna sopra

A ROSELLA E FIORELLO SPOSI


La sete scritte vu' 'sta bèlla storje
quinde vu' la sapète già a memorje

La séte minse déndre 'na curnice
bbélle accunciate,cu ve pozze dice!
tra museche,canzone i allégrije
cumme se funse scritte in poésije',

Che chisti nome mìsse accusci bbéjje
pare 'na cose fatte ch'i pennéjje.
FIORELLE che ROSELLE s'é SPUSATE`.
'N fiore a n'atre fiore s'é 'nnestate
.
A primavère déntre l'autunne,
ma càrte vote cumm'é strane i munne!
Pe farve fèste,forse quacche sante,
ha fatte refiurí' pe' vu' le piante.

'Na bèlla storje! manghe recupiate,
pure se pressappoche é uguale a l'atre,
la séte scritte proprje a guste vostre
sénza penzarce,senza carte i 'ggnostre,

sole ch'i sguarde,sénza le parole,
spontaniaménte,sénza j' alla scola.
Già stéte pronte p'arrapri' i siparje,
stéte calate déntre 'n scenarje

fatte dal vive,proprje al naturale
che bbèlle piante ombrose i 'n vijale
che ve conduce addò vuléte vu',
pere se vulassèste le deppiú.

Colline,mare,spiagge senza fine.
séntiére,fiume,laghe cristalline,
cascate d'acque tutta spumeggiante,
bosche,muntagne tutte vérdéggiante,

grosse vallate bbèllé rigogliose
i vette de muntagne maestose;
I céle azzurre,i sole che nn' coce,
'na brezze v'accumpagne doce doce

sotte 'na gallerije de ghirlante
fatte de fiure i rose rampicante,
Tra queste cose bbèlle v' circonde
'na museche che fa da sottofonde.

Sénze n'orchèstre,sénze 'n spartite
j'uccèlle, i passaritte devertite,
'nziéme a lla voce de 'na racanèlle
fanne senti' la museche più bbèlle,

Ippò! La sère, cu magnificènze!
I munne pè tené' tutte la scènze.
po fa' le cose forse più impénzate.
pure se recavate da j' créjate,

ma n' po fa' la lune, i firmaménte.
la lune che semènte tutt'argénte
addò vu ve truvéte rembasciate
da chijje bbéjje ragge inargéntate,

tra quéste argénte le lucecappèlle
da ncéle 'ntèrre portene le stelle,
Pare 'na bbèlla fiabe . . . A quiste punte
cu pozze dice . . . Cumme 'n raccunte,

anze se stésse scritte méjje ancore
parlènne de tramonte d'aurore
i remirarrje,tante bbéjje,ascise
parésse proprje cumme i paradise.

I e 'n paradise pe ddu' spuse!
'n paradise c'a 'sta terre nz'use,
pérò se vu' sapete j' d'accorde
senza nisciune che ve le recorde,

sénz'arrabbiarve, sèmpre ch'i sorrise
vu' vi gudéte quinte paradise,
Mèntre se quéste vu nn' le facete
la vite ve se n'èsce fra le dete

cumme la réne quante la té 'mmane
che cale 'ntèrre i nénte te remane'.
Pe j' d'accorde cu s'adéssa fà?
Innanzi tutte la sincerità;

I sentiménte adanna èsse pure
sicuramènte avete 'n future
ricche d'amore i de soddisfazione.
remane sane quésta vostre unione.

Sole accusci la vite é sénza pene
quande ve strégne d'ore 'ste catene
d'amore, de concordje, de bontà.
de dedizione i bbona volontà.

Vivènne questa vita coniugale
putéte caminà pe qujje vijale
Che ve conduce addò vuléte vu'
pare se vulassèste le deppiù

J' più de quéste n' ve sacce dice!
Stéte cunténte i Ddi' ve benedice.

5 Ottobre 1985

  torna sopra

AIJE SPUSE GEMME I DINE.


Cari spuse,care amice,
s'use proprje,n'è che dice!. . .
Chi l'ha ditte jsse o quelle,
i fratéije o la surélle?. . .

N' l'ha ditte ma' nisciune,
ma però l' fa ognune.
I allore cumm'è nate?
Chi i quante l'ha 'mmentate?

N' scénziate,n' pittore,,
n' poéte,n' scrittore,
n'invéntore,'n'imprésarje,
n' 'ngignére,n'opéraje,

n' dottore,'n 'architétte?
Chi t'è génte la po' mette!
Ma è inutele a inziste
Pénze manghe i farmaciste.

N' n'è state quésta ggénte
istruite,intéliggénte,
pure s' so' state cime;
Quante?... mo!...'ntémpe d'apprime?...

Nz' recorde la memorje!
Prime della préistorje
u all'ére d' la pietre,
d' j foche,d' j viétre,

d' j férre,d' j cocce.
Ma chi c' l'ha misse 'ncocce?
Quacched'une già c' stéve
quant' è nate Adame éd Eve.

Tutte queste è sole nate
perché Dije l'ha crejate.
Senza fa' tanti mistére
ha,crejate i munn'intére.
Accuscì pérféttaménte

ch'è 'na cosa sorprendente:
da p' l'arje da quéll' àItézze
senz'ave' manghe n'attrezza

N' ntenéve 'n martéije
n' ntenéve 'n scarpéije
p' fa' tutte l' muntagne, ,
p' fa' tutte la campagne

tutta piane, tanta bélle
n' ntenéve 'na livelle
i p' fa' rempij' i mare
n' ntenéve, almine pare,

n' manére','na conchije
'n baccile,'n muttije,
n' ntenéve proprje nénte
i facétte i firmaménte.

L'Orsa ciche, l'Orsa grosse
senza farce fa' 'na mosse
ch' putéve ésse sbaijate
p' sfascia' tutte i créjate.

Proprje robbe ch' nz' crete!
L' galassje,i pianéte
béije misse a une a une
reschjarate dalla lune,

dalla lune p' nu dire',
ma senno ognune gire
i allumine j'atre ancore
fine a quante l'aurore,

ch' 'na luce color rose
areschjare tutte cose.
Ma 'sta luce nci'abbastéve'.
però JSSE l' sapéve.

senza nénte sull'istante,
senza manghe i fulminante
redicétte ddu' parole!
Appiccétte pure i sole.

Fu pérfétte. Tutte apposte,
ogni cose ai proprje poste.
Cumma fusse a i t émpe d'ogge
più precise d' 'n'orlogge.

Du' parole i pochi géste
eve fatte tutte queste.
Più l' cose ch' 'nzapéme
s' l' mitte tutte 'nziéme

so' p' céntemila vote
p' d' più d' quelle note
ma quaccose c' manghéve,
'n'cocce a JSSE già esistéve.

N' v' sténghe a fa' la storje
l' sapete già a memorje
Dije,Padre Onnipotente
'Dije' Padre d' la Ménté

Dije ch'è infinite amore
fece il Suo CAPOLAVORO.
Pijne d' concéntrazione,
ch' la masseme attenzione,

ch' n' poche d' pantane
i 'mpastétte ch' l' mane,
'po c' refiatétte sopre
i cumpjétte tutte l'opre.

Quije fu i prime fije
ch' facétte proprje Dije
Sole j'ommene crejétte.
Cumme a JSSE-i fecétte.

P' n' farje sta' isolate
c' livétte 'na custate,
la pijétte ch' l' mane
la curvétte appiane appiane,

la saldétte sénza stagne
i c' détte la cumpagne.
'Po dicétte: Fije care
mo v' dice, mo v' 'mpare,

mo v' facce 'na lézzione
i v' métte in condizione
d' campa' sempre cunténte
'nanze a Mi da 'ste muménte,

N' recumpinéte guaje,
perchè dope, nz' sa maje,
s' vu' a Mì n' déte rétte
dope Jje so' costrette

d' pija' provvédiménte
i s' creje i malcontente.
J v' facce quiste patte
tutte quéste cose fatte

so' l' vostre i d' j fije
quante cresce la famije
vu' n' v' préoccupéte,
c' sta' tutte, l' sapete,

s' v' vè 'na tentazione
questa raccomandazione
ch' j mo a vu v' facce
n' la facce p' rempacce,

ma perchè v' voije bene.
Stete accorte, v' conviene,
e d' sta' soltante atténte,
d'esse sempre più prudente.

Vu' n' v' e'ta rebella'
alla Mià Volontà,'
'Ste parole Dije ha ditte
i dapò J'ha beneditte.

Ma però cu è succésse?!
Tutte quante l' promesse
ch' facirne 'nanze a Dije
'po pìjrne'n'atra vije.

I sbajenne daje i daje
cumenzirna i vere guaje.
Però chi s' sforze a fa'
ch' la bona volontà,

j n' facce 'na scupérte,
trove Dije a vracce apérte
Ecche quelle eh' v' dice
cari spuse, care amice:

Ch' la bona volontà
tutte s' po' supera''.
S' c' sta n' probbléme
da risolve, n' sistéme

s' se prove i s' reprove
quacche cose po' s' trove,
sénza fa' l' féssérije
c' sta sémpre quacche vije.

L'éssénziale,v' recorde,
n' nza da tira' la corde
fine a quande s' po' rompe
sennò dope s' soccompe;

s' se rumpene j'ormégge
po' la nave n' nz' regge,
va a feni' alla derive
i nz sa chi sopravvive.

Tante forte n' nc' séte,
ma la léngue la tenete
i sapéte ca ch' queste
s' po' fa' da guasta feste,

s' n' sta a i poste si'
fa succede l'ire d' Ddi'.
Quiste è sole 'n 'cunsije:
ma vu' sete bravi fije!

N' v' sirvene 'ste cose
a ti spuse i a ti spose',
'Po la GEMME, care DINE,
e 'na cose sopraffine

délicate, 'n bisciù,
è 'n fiore su per giù',
E' 'n fiore ancore in bocce,
quinde mittete 'n cocce

d'addurarle, accarezzarle
i ch' tutte i core amarle.
Queste cose v' so' ditte,
po' del réste stanne scritte,

chi l'ha scritte l' sapete
da na mucchje danne arréte.
Ma n' cagne la lézzione,
queste so' l' condizione.

Ch' l' béne i ch' j'amore,
ch' la pace déntre i core
vu' putéte j' tranquille,
'nanne a vu' i sole brille.

E' 'n sole ch' rembasce
la famije ch' sta a nasce.
Quiste è sole j'augure,
i più schjétte p'i future ,

d' j'amice i di parente.
putasséste sta' cunténte.
Nénte più v' sacce dice
Ddi' ve pozza benedice.

4 Settembre 1977

torna sopra  

 

A J SPUSE DELJE I PASQUALE

J mò m'eve livate quasce i vizje,
ma curama fa'! E' troppe l' amecizje!
Ch' Ughitte séme nate quasce 'nzième
i sèmpre amiche,créde,remanéme,

quést' é 'na cose che remane fisse,
amménoché nc' lasse prime jsse.
Malgrade cumma j ' so' cumbinate
ch'Ughitte nzéme maje litigate.

Eve n' offésa grosse starme zitte,
ecche perché j' ogge n' apprufitte
de dice a 'sti vajjule ddu' parole
che stanne pronte p' pijja' i vole.

Pérò me sènte,inzomme,'nzuggezzione,
ajje paure de fa' 'na confusione,
perché, sécondo mé, apparte i schérze,
ècche sa da' st' attènte a règge i stérze!

Sennò aqquante aqquante 'na sbandate
te ne si' scite bbéj je foristrade.
Quést'é 'na cosa sèrje,proprje sèrje!
Nzo' cose che succidene a lle fèrje:

s' 'ncùntrene, s' chenùscene, fanne fèste
ippò fenisce tutte léste i préste.
Quést'é 'n matrimonje,i sponzalizje!
Va fatte tutte sénza presemizje,

S'hanna vedé le cose a tu per tu,
cumma,dél réste, séte fatte vu'.
La vite n' nn' é mica tanta corte!
Eda st' attènte fine a ché la morte

n' v' separe,cumme ha ditte Ddije,
i sèmpre 'nzjéme l'eda fa' la vije.
Appéna bbotte pare nc' s' créde,
pérò vu' séte jte 'nnanze a j' préte,

séte giurate,in piéna libbértà,
étèrne amore,étèrna Fédéltà.
I quiste é i pià grosse d'i' tésore,
é cumme aqquante cumprasseste l' ore !

La fédéltà, j'amore, le carézze
so' cumme a ll'ore,tinne sèmpre i prézze.
J' amore é bbéjje, care i prépotènte
che ffa cumma ce pare, n' nte sènte,

che te fa fà le cose sraggiunate,
le cose ,forse',ch' nzi' maje penzate:
te pijje, te se porte a ogni parte,
nte fa fà a' ttémpe manche arebbellarte,

Se quacche vote ulisse reclama'
sùbbete dice ca te st' asbajja'
i nn'é ch'à torte,anze te' raggione,
te schjaffe 'ncocce quélla convinzione

che vide i munne tutte colorrose,
tutte va lisce,méjje de 'na spose,
In réaltà le cose so' divèrse,
n' nn'é che tutte và p'i proprie vérse!

A vote quacche ccose pò j' schjorte,
chi te' raggione prime, dope te' torte.
In quésto case v' énga suggéri'
'na cosa sole: Védetà capi' .

Eda recorre a chi racconce tutte,
a chi nn' le sa fa' le cose bbrutte.
J' amore pò fa' tutte! Ha fatte quéste:
ci'ha reiunite a quésta bbèlla féste.

Addo' le mamme vostre, émozionate,
ve guàrdene i se guàrdene ' ncantate,
i pare, imméce, unne fa' i forte,
ma tuttequante ce ne séme accorte

ca so' 'ncantasemate pure lore
i l'érnozione mò ce scoppe i core.
séte 'n bbéije quadre, bbèlla pose!
Sete 'na miniature SPUSE I SPOSE',

tutte i parente,tutte chiste amice
stéme soltante a farve da curnice.
Ste quadre,penze i j' assèsta métte
sèmpre vècina a vvu', da péde i létte,

se séte quacche vote taciturne
n' vv' scurdéte maje de quiste jurne.
J' so' sicure ch' a gguarda' queste cose,
v' revedéte sèmpre spuse i spose,

bbéjje cunténte summa séte mò,
j' amore v' trasporte chi s' addo' . . .
Sopre 'n prate, mmézze la campagne,
lunghe 'n fiume, 'ncoppe la muntagne

d' addo' vedéte tutte colorate
accore accore tutte i ddu' abbracciate.
Quiste é j' amore vére, i più singère !
Tenéte 'nnanze a vvù 'na vite intère,

'na vite che durante quésta ggite
v' ammite a dda' la vite a ll' atre vite.
I munne de 'sti témpe nn'é ch'é bbéjje,
però se spère ca và sèmpre méjje;

tutte dipènde da i comportaménte
i da lle bbon' azzione de lla ggènte...
J' nciulésse 'ntra' ai particolare,
ognune, é giuste, f a summa ce pare,


pérò,pe mmì, la cose più normale,
anze, dicésse, la cose più éssénziale
é quélle de n' ff a' le mal' azzione,
é quélle de 'nzegna' l' éducazione

a chijje che saranne i fijje vostre,
almine quiste é j'augurje nostre,
non créde 'st' augurje ve despiace,
i educarrje bbéj je 'nsanta pace.

Céjàte de ' st' mode la famijje
sicurarnènte avete bboni fijje.
I nnu' putéme ave',cu pozze dice!
'N munne più cunténte,più félice;

'n munne,inzomme,che se pò cagna'
crejènne quésta bbèlla socétà.
Le séte viste,porche la misèrje!
N' nn'é 'n schérze,ma 'na cosa sérje!

I j' ve dice séte fatte bbone
a ff a' le cose che la riflessione.
Vu' séte fatte tutte che saggézze,
n' nzéte fatte che la léggérézze.

Inzomme séte fatte a vostre guste,
sécondo quélle che v'è parse giuste?
Séte parlate,séte reflettute?
Perché sennò ormaj n' ze discute!..

Apparte i schérze, j' ve cèrche scuse
de quiste cose ditte a lla rinfuse,
ve le so' ditte che i core mmane,
ippò,so' sèmpre bbone p'addemane.

J' j' augur je che ve facce ancore,
non sole j',ma tuttequante in core,
é quijje de vulérve sèmpre bbéne,
la notte la mmatine, a pranze i a céne.

Sole accusci' putéte jj' d'accorde!
Tenènne sèmpre 'nnanze 'ste ricorde.
Che tutte i core quéste ve le dice;
STETE CUNTENTE I DDII VE' BENEDICE.

5 ottobbre 1986

torna sopra  

 

AIJ SPUSE VINCENZINE I BRUNELLE


So' troppe ciche i nne ve sacce dice
quelle c'ulésse di' quante so' grosse.
mmézze 'sta feste tra parente i amice
è jnutele che me mette a ffa le mosse.
J' fatte conte che so' nate jére,
pare me trove 'mmézze i foréstjére.

Pérò ddu' tre parole elementare
a 'sti cuggine c' l'ulésse dice:
Ogge vu' séte jte aij'avetare
a maritarve, a farve bbenedice.
J' nzo' capite manghe 'na parole
n'é colpa mé,so' ancore 'ne vaijole,

ma so' capite tutte a mode mi,
So' viste VINCENZINE ippò BRUNELLE
tutte contente s'hanne ditte SCI,
'Sta cose é state propriamente bbèllel
La mane tra la mane s'hanne date,
pérò 'ne poche pure emozionate,

Cumme 'ne bbéije film al naturale.
J'attore tutte quante 'ncarne i osse
che ddu' protagoniste più speciale
de chije attore grosse,grosse grosse,
J' ve so' viste tutte i ddu' in pose
'nquadrate,tante bbéije, Spuse i Spose,

'Ste quadre bbéije fatte a 'ngrandiménte
mi voije recurda' fine che vive,
che spuse i spose tutti ddu' cunténte
i mmi recopje qunnde j' . . . ci'arrive,
i pure VU' ve jéta remira',
ccusci ne scorte la félicítà.

E' quiste j'augùre che ve facce
d'esse félice cumma mo ce séte,
d'ésse attaccate sèmpre che 'ne lacce
d' ore ,d' argénte cumma vu' vuléte.
J' l'atre cose ne le sacce dice.
Stéte cunténte i sèmpre píù felice.


26 FEBBRAJE '84

*scitta come l'avrebbe scritta il piccolo cuginetto Daniele

torna sopra  


A J SPOSE DANIELA E GIANNI


Carissema DANIELE, care GIANNE,
vu n' v'ammaggínète che tant'anne
a quanti oponzalizje j' so state
i quasce a tutte quante so' parlate.
Ma ogge,care spuse,cara spose,
ogge p' mì è tutte 'n'atra cose.
Perchè,vu' m' dIcète 'n' è uguale?
Tante 'ne Matrimonje 'n 'atre vale!
Ippure n'é accusci, a mì me pare,
ogge c' so' venute da cumpare.
i quèste n' l' dice p' rempacce.
ogge è la prima vote che j facce.
P' vu' ' sta data' ns' pò scurda
P' mì 'sta date è da recurda'.
Ch'i core v' l' dice,so' sincère,
'sta cose la so' fatte volèntiére.
A fa' la prima vote i tèstímonde
a du' vaijule unite in matrímone .
I Matrimonje é 'na cosa sérje!..
Nzo' cose che succidene alle ferje:
se 'ncuntrene,se chenuscene...fanne fèste
i 'po' fenísce tutte lèste i prèste.
Quist'è i Matrimonje,i sponsalízje,
va fatte tutte sènza malizje,
perché s' une cèrche d' 'cannà
quij'atre pò appurà la vèrità
i dope cu succède?...N' sia maje!
Cuminzene a venì' i vère guaje.
Quinde conviène a èssere sincère,
apèrte,sènza ombre d' mistère.
Sole accusci 'na cocchje se retrove
a 'ncamminarse p' 'na via gnove,
sicuramènte sénza avè paure
ad affrunta' la vite nèl future.
La vite é longhe? N' nz' sà! E' corte?...
Eta sttatténte fine a chè la morte
n' v' separe, cumme ha ditte Ddije,
i sèmpre 'zieme l'èta fa' la vije.
Appena botte pare nc' se crète,
però sète jte 'nnanze a j prète,
i n'è ch' n'è l' vère è accuscì
i tèstimonje vi so' fatte j;
sète giurate in piena libertà
étérn' amore, etérna fèdéltà
Vu sete state i protagoniste
d'appena botte che v' sète viste,
pèr'ó chi è state a farve batte i core?
E' state quije ch' se chjame amore.
J'amore è quèlla cose prèpotente
ch' fa cumma c' pare , n' nt' sente,
che te fa fa l' cose sraggiunate,
l' cose ,forze, ch' nzì ma' penzate
T' pije, t' s' porte a ogni parte
i nzì capace manghe a rebellarte,
s' quacche vote ulisse reclamà
subbete dice ca t' st' a sbaija
i n'è c'ha torte,anze tè ragggione,
t' schjaffe 'ncocce quèlla convinzione
ch' vide i munne tutte colorrose,
tutte va lisce mèije d' 'na spose.
In rèaltà l' cose so' diverse.
N' n'è ch' tutte va pi proprje vèrse,
ma s' c' sta' j'amore vère i proprje
l' cose brutte s' n' vann' in glorje.
J'amore,l'sapète,pò fa' tutte,
i se nc' stesse fuse tutte brutte,
Quiste è 'n sonne ma po èsse vere...
Tenete 'nnanze a vù 'na vite intere,
na vite ch' durante quèsta gite
v'ammite a da' la vite a l'atre vite
a chije ch' saranne i fije vostre,
almine quiste è j'augure nostre,
d'averne tante, n,è ch' v' despiace,
i èducarje beíje 'nsanta pace.
Crjate d' 'st' mode la famje
sicuramènte avrète boni fije,
I nnù putème ave', cu pozze dice,
ne munne piú cuntènte,più fèlice;
'n munne.inzomme che s' po cagnà
crejènne quèsta bèlla socétà.
L' sète viste, porche la misèrje!
v' l' so' ditte ch' è 'na cosa sèrje!
Sète parlate? Sète reflettute?
Perchè sennò ormai nz' discute...
A parte i schèrze j' v' cèrche scuse
d' quèste cose ditte alla rinfuse,
v' l' so' ditte ch' i core 'mmane,
ippò so' sèmpre bon' p'addemane.
J' j'augure che v' facce ancore,
non sole j' ,ma tutte quante in core,
è quije d' vulerve sèmpre bène
la notte, la matine , a pranze i a cène.
Sole accuscì putète j' d'accorde
tenènne sèmpre 'nnanze 'sti ricordo.
Ch' tutte i core quèste v' l' dice:
stète cuntènte i Ddi' v' benedice.

Zi Duiglje
30 OTTOBRE I977

torna sopra  

 

A J SPUSE SIRIE I ERRICHE


Ogge m' pare a mmi cumme 'n sonne,
pare 'na cose ch' n' n'è l' vère,
tènghe 'na cocce ch' m' s' sprefonne,
n' 'nzacce s'ogge è ière o l'atra jère,
nc' raccapèzze in quèste condizione!
Ch' 'n mumènte cagne la staggione.

Jère l'immèrne i ogge è già l'istate,
ipnure j' so' j', so' sèmpre i stèsse,
mò, quande è tèmpe jève 'ncapputtate,
immèce mò...Pò èsse u n' mpò èsse!?
P mmì è ' n miraquele avvènute,
i sacce già chi è ch' j'ha compiute.

Chi j'ha compiute sète state vu'
nisciune maje i putève fa'.
Forse, chi sa, n' nz repète più!
N' nsacce cumma v'ènga rengrazia'.
So' cose queste ch' sa fa' j'amore,
perciò j' spère ch' succède ancore.

I munne c' resèrve l'amarezze,
ma c' resèrve pure st'occasione,
a sta' mmèzze a 'sta fèste è 'na bellèzze!
I pètte s' rejèmpje d'èmozione,
n' n'è j' mò ca stènghe a fa' l' mosse.
Tènghe 'n core grosse, grosse grosse.

Intante s'è culate 'sta campane,
s' so' accasate pure 'sti vaijule.
'Sti ddu' picciune bbèije, appiane appiane
stanne già pronte p' spicca' i vule,
quande s'hanne 'mparate d' vula'
l' sanne lore quèlle c' hanna fa'.

Quinde n' c'è bisogne, cari spuse,
ch' j' o n'atre v'èssa fa' la scole,
p' carità! N' ulème fa' j'intruse,
s' fa accusci, p' dirve 'na parole,
no' èsse 'n discorse altolocate,
'na cose, ìnzomme, pèrloppiù arranciate.

Ogge vu' sète state 'nnanze i prète,
sète sentite quèlle ch' v'ha ditte,
n' c'è bisogne ch' v' l' repète.
V'ha ditte tutte cose p' deritte
vu' tutt'i ddu' rèsponsabilmènte
v' sète unite volontariamènte.

Sète giurate ètèrna fèdèltà,
ètèrn'amore i ètèrna compagnìje
ètèrnamènte nèlla lèaltà.
Vu' sète ditte quèste 'nnanze a Ddìje.
Sapète ca la cose n'è appapposte,
ca l'èda mantene' a tutti coste?

Vu' l' sapète i l' sapete bbone,
sapète pure ch'è 'na cosa sèria,
so' p' deppiù 'ste raccomandazione,
però nu' sème pure d'matèrje,
quinde suggètte a fa' l' cose ingiuste
sole perchè ca c' s' pije guste.

"Ancore jème 'nnanze d' 'ste mode...
Ch' 'ste morale vècchje, anze antiche...
Ormaje stanne tutte fori mode!..."
Vu' m' putète dice:" Care amiche!...
I tèmpe n' n'è cumme 'na vote
quande dicève i nonne a j' nepote:

"Tu adà fa' ccuscì, senno addemane,
t' pò truva' 'nguaiate, damme rètte,
pò t' retruve ch' l' mosche mmane,
senza i fishje i senza la ciuvètte.
Mò i nepute nascene 'mparate,
sanne resolve quande so' 'nguajate".

So' chjacchjere, vaiju', n' n'è l' vère!
'Mparate nc'è nisciune quande nasce,
c' vo' i mastre p' 'mpara' i mestjère.
Forze perché più nz'usene l' fasce
une s' crede ca è nate grosse,
mittènne i grosse già dèntre la fosse?

E' sèmpre bone a cerca' cunsije
u accettarije, almine, quande i danne.
L' mamme, i padre vunne bene a i fije,
stète tranquille ca nc' sta j'nganne!
Assieme aj'anne tinne l'èspèriènze
ch' p' la vite è la più bèlla scenze.

N' v' chenosce bone, ma nc' serve,
pare v' sete comportate bone...
Scattene a tutte quacche vote i nèrve
quande t' truve in certe condizione.
Ma quèste n' vuol dire propje nènte,
spèce s'appèna botte sI n' pente.

Secondo mè, vu' sète d' 'sta paste
putète supèrà, s' vu' vulète,
'n scoje, quacche crise, quacche guaste
ch' pò succede mentre caminète.
Sicuramente n' nzuccède spesse,
però, avoije a dice, n' pò esse

ch' tutte pò j' lisce cumme a l'oije.
C' stanne sèmpre l' difficoltà,
u colpe di marite u della moije
sèmpre c' sta quaccose ch' n' va.
Pèrò s' mantenete i giuramènte
d' grosse n' nzuccède proprje nènte.

'N matrimonje p'ottenè i successe
ada' puggia' l' proprje fundazione,
'mpastate, mantènènne l' promesse,
d'amore, d' concordje i bone azzione,
sopre la rocce della volontà.
Tranquillamènte n' nz' pò sfascia'.

I questa volontà vu' la tenete,
sennò n' faciavate quiste passe,
j' so' sicure ca la raffurzète
i s' la raffurzète n' v' lasse.
J'amore, la concordje, l' promèsse
so' d' na cocchje, tutte le prèmesse.

I l' prèmèsse fatte a 'sta maniere
so' tutte garanzije p'i future.
So' l'albe d' 'na bella primavere
pjène d' sole i pjène d' chelure,
pjène d' questa cara gioventù.
'Sta primavere, ogge sete vu'.

Vu' sète l'albe d' 'na vita gnove,
'na vite che trasmètte l'atre vite
a quiste munne vècchije ch' s' move
ch' porte a l' discese i alle salite,
ch' gire, gire i n' nz' ferme maje
pure s' ' ncontre tante i tante guaje.

I manghe vu' n' v' èta ma' stracca'
d'amarve i d' vulèrve sèmpre bbène.
Sole accusci i munne pò spera'
d'avè' 'na socètà ch' p' l' vene
c' scorre sangue oneste i genuine
ch' s'affrunta' aualsijasi dèstine.

A ti m' raccummanne, cara "STELLE"
i specialmente quande tu si' Mamme,
ch' tra l' cose belle è la più belle,
tu adà esse la più chjara fiamme
ch'illumene la case mentre pije
i ch' rescalle tutte la famije.

I tu "ERRI" l' adà attizza' chi core,
ci adà 'st'attènde, nz' adà rammurì,
tu adà mantene' tutti calore
p' ti, p'SIRIE i p' j fije ti.
SI tu fa' quèste, pò durmi' tranquille
pure s' t' resvèije quacche strille.

So' chiste j' AUGURE ch' v' facce,
forse i putève dice più corrette,
però ch' tutt' i core j' v'abbracce,
ch' tute' i core i ch' i più care affette.
Sole accusci i so' sapute dice!
Stète cuntènte i Ddi' v' benedice.

Zi' Duiglje

1° MARZE 1980

torna sopra  

 

A J SPUSE ANTONIETTE I IGGINJE


Te pare, chi pò ésse !? Sempre 'i stesse ! . . .
Manghe se j'atre fusene più fesse !
P' carità! So' j' che n'apprufitte,
perché n' nzo' capace a starme zitte,
perché vu' séte bbone m' n'abbuse...
Eta raggione i j' ve chiéde scuse.
Peró n' nzo' putúte farne a méne,
a 'sti vajjule j' ce vojje bbène.
Non so se facce buone o facce male,
ma quacche ccose l'énga dice uguale.
P' prima cose j' v'ulésse dice,
i pènze tutte quante chiste amice
de sta' cunténte cumma già ce stéte,
d'èsse felice cumma già c' séte.
E' quéste l'éssénziale d'ogni ccose
tante p'i spuse, quante p' la spose.
J' quinde avésse quasce già fenite,
pérò siccome stéme riunite
ulésse approfitta' dell'occasione
pe farce sopre quacche riflessione.
Quést' è 'na date che n' nz' cancèlle,
ogge é la fésta vostre, la più bbèlle!
Ogge ve séte proprje sistemate,
cuscì vu' séte ditte a j 'nvitate
i séte ditte pure, i é lle vére,
ca primavére è belle a PRIMA VERE.
Cu n'é le vére? Chi le pó negà!
E' quéste la più bella vérità.
Cu méravijje é proprje 'na bellézze!
Attorno attorno te copre de carézze.
Quést'é la primavere naturale,
cioè la primavére staggionale.
Mentre p' vu' é nate più fiorite,
la bella primavere della vite.
La vite è bèlle,è bélle i fa piacére
i é più bèlle ancore a primavére,
quande prométte tante bèlle cose
i munne 'i fa vedé color di rose:
le gèmme,i passaritte,le farfalle,
l'acque che cante quande cale abballe,
le rondinèlle,i prate variopinte,
i' céle azzurre béjje linde i pinte,
i' sole che resplénde a lle montagne
mentre accarézze tutte la campagne.
Inzomme fa vedé ca tutte é bbéjje.
Te fa vede' persine 'n castéjje
che j'occhje aperte mentre se sta svijje,
addò le fate tirene cunzíjje.
Pérò é 'na quistione delicate,
n' pare,imméce é quasce cumplicate.
Sa da sapé pijjà p'i' proprje vérse
se une nzò truvà alla parte avvèrse.
Cumme a j' metetore quande mète
n' pò tajjà le rane 'nnanze i arréte,
ma s'adà apri' i tajje ammane ammane
i la da' méte béjje appiane appiane.
I quéste é necessarje p' évità
che la sarrécchje s'ésseta 'ntríccià.
Anche perché a éssere sincére
n' nn' é ch'é sèmpre,sèmpre primavère,
ve pare ca j' mò n' ll' dicésse,
pérò serine sèmpre nc' pó ésse.
Ippó! n'é giuste anze é necessarje,
perché sapéte ca i' témpe varje,
cusci quande dapó rasserenéjje
j'amore se rinnove i é più béjje.
Pare 'n schérze,imméce nn'é 'n schérze,
la fantasije m'ha portate spérze!
I' matrimonje é 'na cosa série,
'nzò quélle cose che se fanne in sérje,
so' cose reflettufe,ponterate ,
n' nze pó dice:!Ce so' cascate!
Perché se po' ce casche véraménte
ta da sta' zitte i n' pò fa' più nénte.
Ma cérte vote cu c' vo' reflètte!
La bona volontà, sci, ce se métte,
pérò sapéte cumma é j'amore:
scocca il suo dardo e ti ferisce il cuore,
I é 'na cosa bone in fonde in fonde,
baste che la férite n' n'é profonde,
perché se 'pò reiésce a parte a parte
addirittura pò venì n'infarte.
Ogge se pò scherzà tut' é ammésse,
n' stéme a svolge mica 'n procésse
a porte chjuse oppure a porte apèrte,
v' stéme a ddice sole...Stéte allèrte.
I' munne n' é ch' é brutte, manche é béjje,
dipénde se pó j' 'ne poche méjje,
pure da vu', magare assiéme ajj'atre.
'Na bona mamme che 'n bone patre
oltre a créjarse la félicità
punne modifica' la società.
Crejènne che cuscénze la famijje,
dènne l'éducaziona a i proprje fijje,
l'educazione assiéme ai bon' ésémpje
aiutane a évità tutte 'ste scémpje,
'ste cose fatte che 'na botta d'asce
che mannene 'ste munne a scatafasce.
N' vojje farve mica 'na lezzione
é solaménte 'n cunzijje bone.
N' srènghe a dice cose éccézzionale
soltante cose tra la più normale.
A vu' nce serve,séte bravi fijje,
pérò 'nzo' maje troppe 'sti cunzijje.
Vu séte nate ammézze ai sacrifice,
n' sa quaccose chi v' l' sta a ddice!
I pégge ancore ammézze i despiacére,
facenneve offuscà la primavére,
ma ogge é mejje a nn' le recurdà...
Cumma se fa pérò a nc' penzà!
J' so' sicure stanne ammézze a nu',
sicuraméntene prighene p' vu'
i più sicure ancore so' de quéste
che so' cunténte d' 'sta bella feste.
Pure p' queste adéta sta' cunténte
cumme le mamme vostre a 'ste muménte.
Po l'atre cose vinne ammane ammane.
I sacrifice n' nzo' state vane.
Ca n' nzo' state vane già se véde
guardénneve le mane che lla féde.
I quéste féde vanne accumpagnà
sèmpre i dovunque p' l'eternità.
Sempre d'accorde pijne de spéranze
i cose bélle sempre in abbondanze.
So' quiste j'a ugure che ve facce
i forte,forte,forte j' v'abbracce.

Zi Duiglje
20 MARZO 1976

torna sopra  

 

A 'J SPUSE ANGELA E VANNI


Manche 'sta vote m' so' date rètte,
d' fa' i ciarlatane ulésse smétte.
N'é manghe giuste, a tutte l'occasione,
che é me métte a fa' i' cicerone,

i' cicerone p' di' ca parla troppe
p' darve a bbéve i' solete sciroppe,
pò èssa pure doce, sapurìte,
ma dajje i dajje 'po devènte acre.

Quéste sò ditte mèntre reflettéve,
in fonde in fonde, sci me despiacéve
d' starme zitte 'nnanze a 'sti du' fijje
che stanne pe' fa' nasce 'na famijje,

'n'atra famijje 'na famijja gnove,
ch'ogge stanne fenènne a fa' le prove.
L'uldema prove,quélla générale,
p' cumenzà la vita coniugale.

Anze i prim'atte già 'i séte fatte
é quìjje della firme d'i' contratte.
Ormaje sète vu' i prodaconiste,
soltante i sole vu' pure i réggiste.

I n' nc'é state manghe j'autore,
naturalmente escluse i' Creatore.
La séte scritte vu' 'sta bèlla storje,
quinde vu' la supéte già a memorje,

i nella séte mica recupiate
pure se pressappoche é uguale a l'atre,
la séte scritte proprie a guste vostre
sénza penzarce,sénza carte i gnostre.

Sole ch'i sguarde,sénza le parole,
spontaniamènte, senza j' alla scole.
Già séte pronte p'arraprì J, siparje,
state calate déntre e 'n' scenarje

fatte dal vive, proprje al naturale
che 'lle piante ombrose i 'n vìjale
che v' conduce addò vuléte vu'
pure se valassèste le deppiù.

Colline, mare, spiagge sénza fine,
séntiére, fiume, laghe cristalline,
cascate d'acqua tutta spuméggiante,
bacche, colline tutte vérdéggiante,

grosse vallate bèlle, rigogliose
i vètte d' muntagne maéstose.
i' céle azzurre, i' sole che n' ncoce,
'n ' abbrézze v'accumpagne doce doce

sotto 'na gallérije di ghirlante
fatte d' fiure i rose rampicante.
Tra quéste cose bèlle v' circonde
'na mùseche che fa da sottofonde,

Sénze 'n 'orchéstre, sénze 'n spartite,
j'uccèlle, i passaritte devertite,
'nziéme alla voce d' 'na racanèlle
fanne sentì' la museche più belle.

Ippò la sére cu magnificèze !
I' munne po tené tutte la scènze,
po fa' le cose forse più impenzate
pure se recavate dal créiate,

ma n' pò fa' la lune i' firmamente,
la lune che seménte tutt' argente
addò vu' v' truvéte rembasciate
da chijje béjje ragge inargéntate,

tra quést'argénte le lucecappèlle
da 'n céle 'n tèrre pùrtene le stélle.
Pare 'na bélla fiabe...a quiste punte,
cu pozze dice, cumme 'n raccunte .

Anze se stésse scritte méjje ancore
parlénne d' tramonte,d'aurore
i remirarrje tante béjje ascise
parésse proprje cumme i' paràdise .

I é 'n paradise p' du' spuse,
'n paradise ch'a 'sta tèrre nz' use.
Pérò se vu' sapéte j' d'accorde,
sénze nisciune che ve lo recorde,

sénz'arrabbiarve, sàmpre ch' i sorrise
vu' vi gudéte quinte paradise.
Mèntre se quéste vu' n' ll' facéte
la vite ve s' n'èsce tra le déte

cumme la réne quando la te' mmane
che cale 'n terre i nénte te remane.
P' jj' d'accorde cu s'adéssa fa'?
Innanzi tutte la sincérità.

I sentiménte hanna èsse pure
sicuramènte avéte 'n future
ricche d'amore i d' soddisfazione.
Remane solamnte quésta vostre unione.

I fijje che ' po vinne ammane ammane
hanna venì d' sentiménte sane,
n' punn'èss' atre dope 'ste prémésse.
I' matrimonje vostre avrà succésse.

Sole accuscì la vita é sénza péne
quande v' strégne d'ore, 'sta caténe
d'amore, d' concordje, de bontà,
de dedizione i bona volontà..

Vivènne quésta vita coniugale
putéte caminà p' quijje vìjale
che ve conduce addò vuléte vu'
pure se vulassèste le deppiù.

J' più d' queste n' vv' sacce dice!
Stéte cunténte i Ddi' ve bbenedice.

Zi' Duiglje.
7 - 9 - 1980

 

torna sopra  

 

A J SPUSE

Colline,mare,spiagge sénza fine,
sentijére,fiume,laghe cristalline,
cascate d'acque tutta spuméggiante,
bosche,muntagne tutte verdeggiante.

Grosse vallate bbélle rigogliose
i vétte d' muntagne maestose,
I' céle azzurre,i' sole che n' coce,
'na brézze v'accumpagne doce doce,

sotte 'na gallerije d' ghirlante
fatte d' fiure i rose rampicante.
Tra quéste cose bèlle v' circonde
'na mùseche che fa da sottofonde.

Sénze 'n'orchéstre,senze 'n spartite,
j'uccélle, i passaritte devertite,
'nziéme alla voce d''na racanélle
fanne sentì là museche più bèlle.

Ippò! La sere cu magnificénze!
I' munne pò tené tutte la scènze,
pò fa' le cose forse più impenzàte,
pure se recavate da j' Crejate,

ma n'pò fa la lune , i firmamente,
la lune che semente tutt' argénte
addo' vu' v' truvété rembasciate
da chijje béjje ragge inargentate.

Tra quest'argente le lucecappèlle
da 'n céle n' térre purtene le stélle.
Pare 'na bèllafiabe....A quiste punte,
cu pozze dice...cumme 'n raccunte,

anze s'stesse scritte méjje ancore,
parlènne d' tramomonte,d'aurore
i remirarrje,tante bbéjje,ascise
parésse proprje cumme i' Paradise.

I é 'n Paradise pe ddu' spuse,
'n Paradise ch'a 'sta térre nz'use.
però s' vu' sapete j° d'accorde,
senza nisciune che v' l' recorde,

Sénz'arrabbiarve,sémpre ch'i sorrise
vu' vi gudété quiste Paradise .
Mèntre se quèste vu' nn' le facéte
la vite ve se n' ésce tra le dète.

Cumme la réne quande le te' mmane
che cale 'n térre i nénte t' remane,
Pe j'd'accorde cu s'adessa fa'?
Innanzi tutte 1a sincerità.

I sèntiménte adanna èsse pure
sicuramènte avéte 'n future
ricche d'amore i d' soddisfazione,
remane sane quésta vostre unione.

Sole accuscì la vite é sénza péne
quande v' strégne d'ore 'sta caténe,
d'amore,d' concordje, de bontà,
de dedizione i bona volontà.

Vivènne quésta vita coniugale
putéte caminà, p' quijje viale
che v' conduce addò vuléte vu',
pare se vulassèste le deppiù.

J' più d'queste n' v' sacce dice!
Stéte cuntente i Ddi' ve benedice.

torna sopra  

 

AGLI SPOSI

Sò state tutte i nótte a ffaticà
pe scrive tutte quelle ch'enga dice,
me so'sfurzate pe m'ammagginà
'sta bella fèste dentre 'sta curnice.

Tutte st'amice, tutte 'stallegrézze,
le mamme,i patre chi''sorrise mmòcche
madèntre a lòre pure'na tristezze,
na lacrimucce de nascoste ajj'occhje.

La fijje, i fijje sòle, sénza mamme,
abbandunate cumme j'orfanèlle;
chi ce la cante più la ninnananne!
La pìnzene accuscì 'ste puverèlle.

Ippure lòre pure se spusirne,
sanne a mmemòrie quélle che succède,
s'hannne scurdate ca se recrejrne?
No ne mpò èsse, jì nce pòzze créde!

Sténghe a scherzà, pure s'èlle vére
ca fa 'n cèrte èffètte a 'st'occasione,
é na tristézze che te fa piacere,
che tte rejèmpje i' core d'émozione

Non sole mamme i patre, ma la Spòse
assieme ai Spuse sò emozionate.
Déntre 'ste munne tinte colorròse
se trùvene accuscì,'ncantasemate,

che n'zanne manghe cumme adanna fa'
a recità ammèzze a 'ste scenarje,
che nn'é 'na parte é pura réaltà
addò un'essa calà maje i siparje.

A scéne apèrte, sénza sotterfugge,
éda parlà che la sincèrità
sóle accusci j'amore 'nze destrugge
î sèmpre 'nz jéme adéta caminà.

Cumme le ddu'lancétte de j'òrlògge
ch'ognune sa qual'é i'pròprje pòste,
che ogni ttante, cumme a i'jurne d'ogge
l'une se métte all'atre soprappòste.

Quist'é 'n'ésémpje fatte pe' schezà ,
pérò, inzòmme da 'n cèrte spunte
cumme 'na còcchje s' èssa comportà
N' nz'appecciche nénte che lle spute.

Nasce accuscì la pace, la famijje,
j'accorde eccome, l'armonije, la dolcézze
cumme se fusse tutte 'na maggije
îmméce é realtà, é la saggèzze.

Sò' ccose bèlle, semplece, normale
che fatte sénza ombre de mistère
danne a lla vite quélle che più vale:
j'amore vère, j'amore più sincère .

I ne bbadète a spese pe'ste cose,
perché n' nzo' le cose sécondarje
quante p'i Spuse quante p' lla Spose.
Secondo mé, sò' ccòse necessarje.

Sicuramènte j'nvestimente è bbòne,
e cumme aqquante cumprasseste l'ore,
a l'ore ne nce sta svalutazione,
se ppure n'nz'addopre é 'n tesore.

Sennò J'amore é cumme 'na gazzose
c che vé'sturate dòpe ch' é sbattute,
ne nn'é piú béjje, ne nn'é più sfiziose,
'na poca schjume 'nt 'ntèrre i te salute!

Vu stéte all'albe de lla primavère
Vu séte l'albe de 'nna vita gnove,
'na vite che sicuramènte spère,
( i j've dice: ècche n' nce piove !)

De da'la vite all'atre crijature,
pe rinnovà ' ste munne tròppe antiche,
i recrejarve ammézze a chisti fiure
pure se pò custa' tanta fatiche.

Sò' chiste j'augure che ve facce:
che putassèste ji sèmpre d'accordde
sénze ch'ésiste maje 'n rimbacce
i qquiste jurne sèmpre pe ricorde.

Méjje de sèmpre, méjje de massére;
v'auguréme béne d'ogni sòrte,
Qust'albe de 'sta bbèlla primavère
ve pozza sèmpre, sèmpre fa' la scòrte.

J' l'atre cose ne lle sacce dice.
Stéte cunténte i Ddi' ve bbenedice.

Aprile 1996

 

torna sopra  

 

SPOSI

 

Sècondo vu' j mo cu adèssa dice?
E'facele a parla' mmèzze a 'sta fèste;
vedènne quiste quadre 'sta curnice
putèsse dice tutte lèste i prèste:
Tanti cuplimènte, tant'augurie,
puzzète sta' fèlice nel future.

La vit'é bèlle,ma nzo' tutte rose
i cèle é bbèije quande va serine,
ma ogni tante é pure nuvolose,
mèzze a le rose èsistene l' spine,
I atre cose prèssappoche uguale,
dèl rèste so' le cose più èssènziale!

A quiste punte stésse quasce apposte
pèrò ,j pènze, se po dice ancore.
A darme rètte vu sète disposte?
J ve le cèrche sole pe favore.
N' n'é ch' sacce dice cose grosse.
Cumma s! dice! ...Facce quèl chè posse.

Ddije facètte i munne.. anticamènte:
Creiètte i sole, i mare, le muntagne;
creiètte tutte quèll'ogg'èsistènte
i a j'ommene ce dètte 'na cumpagne,
1 j lassètte in gire p'i Create
bbèije cuntènte tutte recrejate.

C' le dicètte bbèije chjare i tunne:
"cerchète a cresce i a moltiplica'",
J'n' nc' stève spèrze p' j munne
sennò cerchève d' collabora'.
A parte i schèrze,n' 'nzaltéme i fosse,
la V'èrità sta scritte a j libbre grosse.

Ce dette laparole, i sentimènte,
la libbèrtà de fa' cumma ce pare,
pèrò i mittètte in guardje da j serpente:
" Nc' dète rètte ca v' coste care."
Ma lore n'nzentirne la lèzzione.
I se trtuvirne in brutte condizione.

D'allore so' succésse cose strane:
J'ommene a j'ommene 'nce credètte più
i é passate i témpe ammane ammane
ch' nze capème manghe tra d' nu'.
E' state grave quèlla consèguènze,
pèrò n' nc'ema pèrde d'pacènze

L'intèliggènze, jocchje , la parole
ch' Ddije, propje Dije, ci a dunate
so' cose ch' c' parlene da sole
i jèma rengrazia' ch' c' l'ha date.
I ce l'ha date p'adduprarle bbone
in tutte, in tutte quante l'occasione.

Cià ditte quèst'é bbone i quèst'é male,
Cià misse in condizIone d' capirle,
é loggeche, é umane é naturale,
se po sbajja,n' nc' bisogne a dirle.
Pèrò la volontà nc' s'ha da mètte
sennò so' sbajje fatte p' despètte.

Cia' misse jocchje p' guarda'l'cose,
l'cose bèlle i quèlle brutte,
se cose brutte c' n' stanne a jose!
Pèrò le cose bèlle nzo' distrutte.
Guardèmele ch'jocchje vèramènte
sènza guarsà p' jocchje d'la ggènte.


9.6.1974

 

torna sopra  

 

P'J'SPUSE STEFANJE I ANTONJE

Miei cari spose, se cumènze a dice,
é facele a parla' 'mmézze a 'sta féste
vedènne a vvu' j tutte chiste amice
putésse dice tutte lésta leste :
Ve facce i cumpliménte i j'augùre
d'èsse sèmpre félice nèl future;

La vite è bbèlle, tutte fiure i ròse!
i céle é bbéjje quante va serine,
ma ogni tante é pure nuvòlòse,
'mmézze a le rose esistene le spine.
I atre cose préssappoche uguale!
Ce stanne cose bbone i còse male,

Avét'avé fiduce j'une a j'atre,
n'éta senti 'le chjacchjere, la ggénte.
spéce se devendéte mamme i padre
avéta èsse tutte i ddu' paziènte.
N' n'éta j' apprésse a le fantonje
né tu STEFANJE i manghe tu ANTONJE.

A quiete punte stésse quasce appòste,
pérò quaccòse se po dice ancore.
A darme rètte vu' séte disposte?
Ve dice quélle ch' me dètte i core,
N' n'é che sacce dice còse grosse.
Cumma se dice ! ... . Facce quél che posse.

Ddjje facétte i munne... Antícamènte;
crejétte i sole, i mare, le muntagne,
crejétte tutte quélle ogg'ésisténte
j a j'ommene ce détte 'na cumpagne
i j' lassétte spérze p'i' Créjate,

C' le dicètte bbèije chjare i tunne:
"cerchète a cresce i a moltiplica'",
J'n' nc' stève spèrze p' j munne
sennò cerchève d' collabora'.
A parte i schèrze,n' 'nzaltéme i fosse,
la V'èrità sta scritte a j libbre grosse.

Ce dette la parole, i sentimènte,
la libbèrtà de fa' cumma ce pare,
pèrò i mittètte in guardje da j serpente:
" Nc' dète rètte ca v' coste care."
Ma lore n'nzentirne la lèzzione.
I se trtuvirne in brutte condizione.

D'allore so' succésse cose strane:
J'ommene a j'ommene 'nce credètte più
i é passate i témpe ammane ammane
ch' nze capème manghe tra d' nu'.
E' state grave quèlla consèguènze,
pèrò n' nc'ema pèrde d'pacènze

L'intèliggènze, jocchje , la parole
ch' Ddije, propje Dije, ci a dunate
so' cose ch' c' parlene da sole
i jèma rengrazia' ch' c' l'ha date.
I ce l'ha date p'adduprarle bbone
in tutte, in tutte quante l'occasione.

Cià ditte quèst'é bbone i quèst'é male,
Cià misse in condizIone d' capirle,
é loggeche, é umane é naturale,
se po sbajja,n' nc' bisogne a dirle.
Pèrò la volontà nc' s'ha da mètte
sennò so' sbajje fatte p' despètte.

Cia' misse jocchje p' guarda'l'cose,
l'cose bèlle i quèlle brutte,
se cose brutte c' n' stanne a jose!
Pèrò le cose bèlle nzo' distrutte.
Guardèmele ch'jocchje vèramènte
sènza guarsà p' jocchje d'la ggènte.

I la parole!... Ma vepare pòche?!
Se une l'adduprésse quand'é giuste,
non sole pe fa' i doppio ggioche
pe rembrujja' la ggènte a proprio guste,
ma quanti còlle fussene spianate
i qquante valle fussene culmate!

J'òmmene se mittésse le parole
l'une apprésse all'atre bbèlle in file,
pò sta'0 tranquille nze truvésse sole,
j'atr'òmmene sarrije più géntile;
parlissene più calme tra de lòre,
scambjèssene pérsine i favòre.

Nascéne de ste mòde l'armònije,
la pace, la famije, la concordije,
la vite devendésse poésije,
allundanésse tutte le discordje.
'Ste còse che sò scritte a 'sta dijarje,
sécòndo mé, sò còse necessarje.

Sò còse bbèlle, sémplece, normale,
che fatte sènza ombre de mistère
danne alla vite quélle che più vale;
j'amòre vère, j'amòre più sincére.
I ne bbadéte a spèse pe 'ste còse,
tante p'i' SPUSE quante pe la SPOSE.

Sicuramènte j'invèstimènte è bbone.
E' cumm'a quande cumprassèste l'ore,
a l'ore ce nce sta svalutazione,
se pure n' nz'addòpre é nè tesore.
Ma j' ve dice: sapétele adduprà
ve guadagnéte la félicità.

E' quiste j'augure che ve facce:
che putassèste j' sèmpre d'accorde,
félice nzieme, sèmpre sòttòbbracce
i quiste jurne sèmpre p' ricorde
cuscì putéte sta sèmpre cunténte
cumma ce stéte mò a 'ste muménte.

Méjje de sèmpre, méjje de massére
i v'augurème bbene d'ogni sorte.
Quèst'albe de 'sta bbèlla Primavère
ve pozze accumpagna' fine alla morte.
J' l'atre cose le sacce dice!
ste cunténte i Ddi' ve benedice.

Avezzano
31 AGOSTE 1983

torna sopra  

 

A J SPUSE ANNA MARIJE I ELVJE

Succidene de cose 'ncoppe i munne!
Cose che forse manghe nce se pènze,
però sapéme ca 'ste munne é tunne
i scappe, corre, ggire che 'na foènze,
ggirènne stricce, 'ntricce i ci'arestricce
cumme se le facésse pe capricci.

Imméce nn'é le vére ! E' sèmpre uguale.
E' state, é accusci i accuscì rèste,
ggire i reggire in modo naturale,
n'é capricciose, é solamente onèste.
Fa quélle che ci'ha ditte chi j'ha fatte,
pure se nnu' n' nzéme soddisfatte.

Ma soddisfatte, nu', perché nce séme?
Perché cerchéme a caminà' contrarje
i nn'é le vére ca nn' ll' sapéme,
anze ce jéme quasce volontarje.
Ecche perché ‘po ce truvéme male,
ecche perché 'po parlene i giornale.

De mitre, d'arme più sofisticate,
d'atomeche, de bbombe nucléare.
de morte sopre i morte accatastate,
de mine sementate ammézze i mare,
de fane, de drogate, de paure
perché nu' jéme contre la nature.

Ippure séme nate assiéme a jsse!
O une o ddu' migliune d'arme dope!
Ma Chi 'ncoppe a 'ste munne a nnu' ci'ha misse
l'ha fatte solamente pe nn' scope,
quijje de siguita' a lavura',
assiéme a Isse, pe l'ilmanità.

I c'éma métte 'ncocce de fa' quéste.
Anche perché tutte a disposizione
ci'ha misse p'èsse tutte quante onéste
i nn'éma pèrde manghe n'occasione
pe nne manna' 'ste munne allà derive
che séguete a ggira' pe ce fa' vive.

J, mo n' vojje fa' tuttIèrbe un fasce,
ma se po cumenza' da ogge stésse,
da 'sta famijje c'ogge sta pe nasce.
Lasséme pèrde quélle ch'é succésse
anticamènte i de 'sti témpe chiste:
N' nn' é che vojje fa' i moraliste !

Dalla famijje nasce la morale,
da ‘na famijje che la pènze bbone,
da 'na famijje che nza fa' le male,
ma che sa da' le bbone educazione.
La pianta sane métte i frutte sane
i jI reflicchje fatte da crestiane.

I vvu', sécondo mé, mièi cari spuse,
putéte fa' 'ste cose sénza scorze,
i frutte vostre, sénza tante scuse,
punn'èsse bbone pure che la scorze.
I quéste no perché … p'avandaménte,
ma le pò custata' tutte la ggènte.

In fonde in fonde séte uguale ajj'atre,
anze proprje pe quéste j' ve dice:
quande vu' devendéte mamme i padre
passéte voce, dicétele ajj'amice,
vajju' i bbone ésémpje adéma da',
forse cagnéme quésta socétà

Dirle a j fijje, dirle a chi cummanne,
dirle i redirle, sénza pile 'mmocche,
singéramènte che nisciune inganne,
sicuramènte quacche cose sblocchi.
N'é primavére che 'na rondinèlle,
pérò annunce la stggiona bbèlle.

i céle se prepare ammane ammane;
'n poche a pécorèlle, 'na schjarite,
'n poche sole, sénza tramuntane
annunce ca l'immerne é già fenite.
Pe vvu' é longhe quésta primavère,
l'éta sfrutta' che tutte le manjere.

I s'arennuveléjje quacche vote
nn' v'éta scuragi', tiréte 'nnanze,
nn'éta paure, arrive la raccote
i se n'arrive ce sta sèmpre spranze
ch' i' munne sèmpre séguete a ggira',
se j'ajjutéte nn' vve fa casca'.

Eta collabbora' che Chi ci'ha ditte
che quiste munne putèss'èsse méjje
se nnu' caminassèmme p' adderitte,
se ce cumpurtassème da fratéjje,
ma da fratéjje che se vunne bbéne,
no da fratéjje quande ce conviene.

Quest'é pretènte troppe, vu dicéte,
pérò n' nze po fa' divèrsamènte
i se l'uléte fa' vu le putéte,
sapéme ca nce séte malamènte.
Sole accuscì putéte vu' ajjuta'
de fa' cagna' 'sta nostra socétà.

I j'ugurje nostre, i più séntite,
so' chijje de resci' a fa’ ‘ste cose,
so' chijje de 'ncuntra’, lunghe la vite,
'n munne tutte tinte color rrose.
J' più de quéste nn' vv' sacce dice.
Stéte cunténte i Ddi' ve bbenedice,

19 giugno 1981
Zi Duiglje

torna sopra  

 

 


inizio -libri editi -parlato pulito - sposi -politica- amici - altre rime -immagini -giochi- nomi - prosa - novità
© 2004 by Duilio De Vincentis- tutti i diritti delle immagini usate sono dei rispettivi titolari s.l.

 

Webdesigner:weball - curato e messo in rete da