Dr. Tarr György

 

ÉLET ÉS EGÉSZSÉG, ORVOS ÉS BETEG,

JOG ÉS ERKÖLCS,

AZ EMBERI MÉLTÓSÁG FOGALOM

SZFÉRÁJÁBAN

 

(Az orvoslási jog vázlata)

 

Püski, Budapest 2003, 256 lap

 

(Olaszul/In italiano)

 

 

   Mind az orvosi, mind a jogászok körében a hosszú idők óta várt, de szakmai berkekben bizonyos személyek gáncsoskodása miatt csak most, de végülis és  végre megjelent az orvoslási jog egész rendszerének feldolgozását s annak összefüggéseit tárgyaló szakmunka, amely európai szinten  az első összefoglaló mű, mely méltán váltotta ki mind a jogászok, mind az orvosok nagy érdeklődését.  A mű szerzője: Dr. Tarr György, volt átvilágító bíró.

   Professzor Dr. Purgberger Tamás, az Állam- és Jogtudomány akadémiai doktora a  könyv előszavában hangsúlyozza, hogy: «A szerző az idetartozó valamennyi jogintézmény tárgyalása során egzakt fogalom-meghatározást ad és megvizsgálja a jogintézmény kialakulásának orvostudományi és orvosetikai gyökereit, valamint a szabályozás célkitűzését, a normaalkotással elérni kívánt joghatásokat. Külön érdeme a könyvnek, hogy az orvosjog egészségügyi s orvostudományi hátterét meglepő medicinai, orvostudományi alap ismeretek bemutatásával alapozza meg és így a jogi kérdések taglalása, az adott jogintézmény bemutatása nem légüres térben történik meg. A jogi szabályozást determináló vagy csak motiváló egészségügyi-, orvostudományi és világnézeti-filozófiai irányzatokat objektíven ismerteti és mindezeket nemcsak a szűk "orvosjog" vonatkozásában teszi, hanem az orvosjog valamennyi kérdését összefüggésbe állítja a jogrendszer egészével, az emberi alapjogokkal, az alkotmányjoggal, a közigazgatási joggal, a polgári jog valamennyi intézményével, a büntetőjogi kihatásokkal és a szociális joggal egyaránt. Az is pozitívuma a könyvnek, hogy az orvosjog valamennyi intézményét a szociológia vetületében is vizsgálja, a psziché és az értelem megbetegedésével, valamint gyógyításával kapcsolatos kérdéseket pedig a pszichiátria és a pszichológia fényében is.»

   Az orvosi műhibákkal összefüggő kártérítési problémákat az orvosi tevékenység, a gyógyítás, az egészségügy különböző területeit vizsgálva, megalapozott polgári jogi ismeretekkel vizsgálja, valamint rávilágít a szerződésszegés és deliktuális felelősségi elemek arányára. Ezen összefüggés értelmében a szerző  igen alaposan elemzi az orvos és a beteg egymás közötti jogviszonyát, rámutat az esetleges visszaélési lehetőségekre, a beteg kiszolgáltatottságára s ezen a téren  összefüggésbe hozza az orvosi-, egészségügyi jogot a büntetőjoggal.

   A szerző korrekt módon ismerteti az adott orvosjogi kérdésekkel, intézményekkel összefüggő filozófiai és világnézeti irányzatokat s a velük összefüggő jogelméleti felfogásokat.

   A fent említett professzor többek között az alábbi módon vélekedik a könyvről:

«...természetes tőle, aki egy felekezeti egyetemen tanít, és hogy műve olvasói elsősorban e felekezeti egyetem joghallgatóit fogja át, a fenntartó egyház filozófiai irányzatának megfelelően foglal állást. Nem tartom magamat illetékesnek, hogy e kérdéskörben állást foglaljak, azt azonban meg kell jegyeznem, hogy a szerző a saját teista álláspontját a katolikus vallás nézeteivel egyezően úgy fejti ki, amely nem "ex catedra" kijelentéseket tartalmaz dogmatikus módon, hanem álláspont-megalapozású érvelési mód jellemzi és így az ellentétes véleményen lévőt is meghallgatásra, sőt elgondolkodásra készteti. A Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán éppen ezért nemcsak a normál hallgatók számára érzem jó tankönyvnek, hanem olyannak is, amely alkalmas magas színvonala folytán az ott folyó doktoranduszképzésre is. […]

   […] A […] könyv, amely igen szerteágazó jogterület alapos összegezését és bemutatását, valamint problémáinak ismertetését jelenti, az orvosjogot az egész rendszerére kiterjedően  átfogóan mutatja be. Ennél fogva hiánypótló mű nemcsak tudományos monográfiaként, hanem tankönyvként és a dotorandusképzés szempontjából is. Utóbbit tekintve hasznos lehet nem teista beállítottságú doktorjelölt képzésénél is látókörbővítés okán.»

 

    Egy évekig tartó kutatás eredménye ez a könyv: tartalmazza a szerzőnek az egyes egyetemeken, főiskolákon tartott előadásainak az anyagát s monografikus igényességgel dolgozza fel az egész orvosi jogi témakört. Részletesen tárgyalja az orvoslás és az orvosi jog történetét, kapcsolatát az erkölccsel,  a szokásjoggal, a tételes jog más jogágaival. Összefoglalja  rendkívüli pontossággal a jelenkori orvosi jog aktuális kérdéseit, mint az abortusz, eutanázia, szerv-és szövetátültetések, génsebészet, stb. témaköreit. S mindezekre egy jogi problémarajz határain túlmutatva konkrét megoldásokat javasol.

 

   A szerző engedélyével idézzük e  szakmunka utolsó ― ötödik ― fejezetét és  a szerző záró gondolatait (248-250 lap):

 

 

MIT ÜZEN A SZENT KORONA?  

 

Bizonyára csodálkozott a kedves olvasó e fejezet címét olvasván, s mindjárt meg is fogant a kérdés, hogy mi köze az orvoslásnak a Szent Koronához, avagy a Szent Koronának az orvosláshoz?

A kérdést hallván ezt ajánlhatom a kérdés feltevőjének, hogy mielőbb menjen el a Parlamentbe, s vegye fel szemügyre a Szent Koronát. Miért? ... ...

Ha alapos vizsgálódást folytatunk, láthatjuk, hogy a Szent Korona több mint egyszerű koronázási jelvény. Ám nem mondható történelmi emléknek, sőt művészettörténeti emléknek sem. Bár mívességét, s minden térre kiterjedő gazdagsága bármelyiknek minősíthetné, mégis érezzük, hogy nem erről az anyagiasságról van szó. Látván, más szférák zenéje csendül fel lelkünkben, s úgy érezzük, hogy misztikus történelmi múltunk üzen.

De nemcsak üzen, hanem megmagyarázhatatlan jelenség, mivel ezzel kinyilvánítja, hogy miért létezik a harmadik évezredben is a magyarság. Tanúságtevő, de egyben jövőnk misztériumának tárháza is.

A korona "broncs" részének elején Jézus Krisztus, az emberré lett fiú Isten képe alatt jobb oldalon Mihály, bal oldalon Gábriel arkangyal. Csomor Lajos szerint ők az isteni hírnök.192

Mihály mellett Szent György, a katonák védőszentje, Gábriel mellett pedig Szent Demeter, az országvédő katona szent. Csomor Lajos szerint a két szentnek a király honvédő feladata betöltésében való segítése a szerepe. E szentek mögött két orvos, mégpedig balról Szent Damján, jobbról Szent Kozma képe van.193

Kik is voltak ők?

Ők a keleti egyház két nagy szentje, akik ikertestvérek voltak, de akikről kevés adat áll rendelkezésre. Az első hiteles tanúságot Círus város püspökétől, Teodoretosztól kapjuk, aki az ötödik század közepén így emlékezik meg a két szentről, mint a hit jeles bajnokairól és csodálatraméltó vértanúkról.

Szenvedéstörténetüket elbeszélő legenda szerint Arábiában születtek. Nagy érdeklődést tanúsítottak a tudományok, különösképpen az orvoslás tudománya iránt. Ezen különös érdeklődésüktől hajtva, elhagyván szülőföldjüket, Szíriába mentek tanulni. Tanulmányaik befejeztével Kilikiába mentek, s Égé városában telepedtek le. Itt keresztények is voltak, így nemcsak orvosai, hanem apostolai is lettek a városnak.

Ők azonban nemcsak orvosok, hanem keresztény orvosok voltak. Az emberek különösen azért szerették meg, mert a gyógyításért soha nem fogadtak el pénzt, sőt a gyógyszerekért sem.

Jóságuk és prédikálásuk hatására nagyon sokan megtértek. Ezért, amikor a Diocletianus-féle üldözés a keleti egyházhoz is elért, Eisías helytartó elsőként őket, az apostol-orvosokat állította bíróság elé. Mivel nem tudták rákényszeríteni hitük megtagadására, különféle módokon próbálták őket megölni. Először megkötözve a tengerbe dobták őket. A kötelékek azonban feloldódtak, s kiúszhattak a partra. Ezt követően máglyát gyújtottak alájuk, de a lángok nem érték őket. Majd nyíllal lőttek rájuk, de a nyílvesszők nem találták őket el. Végül is karddal ölték meg mindkettőt.

Vértanúságuk a Diocletianus-féle üldözés idején, 303-ban következett be, s első templomuk a sírjuk fölé épült.

Tiszteletük tehát először vértanúságuk helyén, Círus városában, majd Juszticiánusz császár hatására ― aki a súlyos betegségéből való meggyógyulását a szent orvosoknak köszönhette ―, a birodalom egész keleti felében elterjedt. Első római templomukat IV. Félix pápa (525-530) építtette a Fórumon. Ünnepük a VII. században került a liturgikus könyvekbe, feltehetően ezen bazilika felszentelése napjára, szeptember 27-re. Páli Szent Vince ünnepe miatt azonban egy nappal korábbra, szeptember 26-ra helyezték át. A római kánonban felsorolt szentek sorát ők zárták.

Konstantinápolyi bazilikájuk zarándokhellyé vált, s az a különös szokás alakult ki, hogy a betegek a bazilikában aludtak, mert így tapasztalták, hogy álmukban eljön hozzájuk a két szent orvos és vagy meggyógyítja őket, vagy néha egészen rendkívüli gyógymódot javasolnak, amelynek következtében később valóban meggyógyulnak. Ezekről a gyógyulásokról a hatodik századig visszamenő feljegyzések tanúskodnak.

Moravcsik Gyula szerint mindketten az önzetlen égi tudomány képviselői. Bálint Sándor szerint pedig feladatuk a magyar király egészségének védelme.194

A Szent Korona előbb a királyi hatalomnak, majd később az egész magyar államiságnak szimbóluma lett. A Szent Korona-tan szerint pedig az államhatalom a nemzettől ered, mely azt a Szent Koronával való koronázás útján osztja meg a királlyal. Tehát a király és a nemzet együtt teszik ki a Szent Koronát. A király a Szent Korona feje, az állampolgárok annak tagjai, az államterület a Szent Korona országa, az államjavak a Szent Korona javai.

Mit üzen tehát a Szent Korona? Azt, hogy az abroncsán lévő két orvos-szent védelmezi a fejének, s valamennyi tagjának - az állampolgároknak - az egészségét, következésképp az egész ország népének egészségét úgy kell védeniük az orvosoknak, mint a két orvos-szent védte az emberek egészségét, s ahogy gyógyította őket. A Szent Korona tehát mai aktualitással is üzen az orvosoknak.

 

____________________________

192 Csomor Lajos: Szent István koronája nyomában. Panoráma, 1987. 14. lap

193 A 192. alatti helyen.

194 A 192. alatti helyen.

 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK

Nem képzelem magam a tudomány fellegvára urának. Ezért nem is alkottam tudományos alapigazságokat tartalmazó multidiszciplináris enciklopédiát. Még csak az ifjúságot bizonyos tudományágra tanító egyetemi tankönyvet ― sőt annak szerényebb változatát jelentő egyetemi jegyzetet ― sem.                       

Én a tudományágnak csupán egy alázatos szolgája vagyok, aki bízik az általa leírtaknak a jó, helytálló, igaz, nagy mértékben megközelítő voltában. Aki azért írta le gondolatait, hogy az azokat olvasóknak módjuk nyíljék a választásra: elfogadják-e gondolataimat, vagy ― mint nem helytállóktól ― elforduljanak tőlük, s keressék a helyeset, helytállót.

Abban bízva, hogy e szerény törekvésemmel nem ártok, megpróbálok megnyugvással pontot tenni az utolsó szó után, eme örök érvényű figyelmeztetéssel:

 

"Felelőssé is teszek

minden magyart,

és elsősorban

a katolikusokat

a nemzet jövőjéért."

(Mindszenty József)

 

 

 

 Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

http://www.osservatorioletterario.net/

 ©

 

FASCICOLO NN. 33/34 LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2003

HOME.NET - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1

 

HOME