UFO SEZIONE UFOLOGICATRIESTINA Casistica UFO globale

 

Estrapolazione dalla casistica italiana (1945 - 1995 Dati  CUN, CISU, SUF, SUT).

 

 

%

6,9

6,9

3,3

0,6

10,6

71,6

Classificazione di Hynek

 

 

IR1

IR2

IR3

IR4

OD

LN

Dati casistica italiana 1995

6966

481

481

230

42

759

4.974

6.966

Popolazione italiana 1995

57000000

Rapporto Avvistamenti/Popolazione 

0,000122

Classificazione di Hynek

 

IR1

IR2

IR3

IR4

OD

LN

Casi globali

733.263

 

50.595

50.595

24.198

4.400

79.926

523.550

733.263

Popolazione mondiale (2000)

6.000.000.000

 

 

CASISTICA UFO

Dati & Documenti

Home page