De virtudi e de grazia

      Barbara veru tesoru,

       Ti lodaus de totu coru

       Sprigu de Virginidadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnïa avversidadi.

 

I

Nicomedia fortunada,

patria de tanti Eroina

sa Provvidenzia Divina

t’hat rendiu tanti honorada,

de Barbara decorada,

o avventurosa Zittadi.

   Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

II

De Dïoscuru inumanu,

nobil’homini e crudeli,

filla est Barbara fideli

ma de su mundu paganu

ndi ddi proponit invanu

sa mortali vanidadi.

   Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

III

Ricca de intelligenzia

Cuntemplat is creaturas

in sa terra e in is alturas

ammirat sa Sapienzia,

conoscit sa Provvidenzia,

amat s’Eterna Buntadi.

   Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

IV

De sa grazia illuminada

apprendit celestis cosas

nci pensat in totus oras

nd’atturat innamorada

a Deus totu cunsacrada

si bolit de prim’edadi.

   Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

V

A Daëus sempiri intenta

e a is premius de su Xelu,

Barbara plena de zelu

Si santificat attenta,

si mortificat cuntenta

e crescit in santidadi.

   Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

VI

De angelicali bellesa

Dëus Barbara hiat ornau,

ma Dioscuru hat pensau

de ‘ndi fai vana grandesa

e in turri de siguresa

dd’inserrat po dignidadi.

    Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

VII

Però in cussu nou ritiru

Barbara cun prus fervori

amat, lodat su Signori

cun estäsi e cun suspiru,

po Issu est donnïa respiru

in ardenti caridadi.

   Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

VIII

Su babbu però mundanu

dda bolit donai sposa

a genti ricca e famosa

in totu su mundu vanu,

Issa però donnïa manu

rifiutat cun libertadi.

   Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

IX

Dioscuru non’ostanti

de dda podi ‘ndusi cunfiat

s’in lontanus logus partiat,

sperendidda incostanti,

e ddi preparat intanti

donnïa comodidadi.

   Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

X

Duas fentanas solamenti

teniat sa turri strana,

Issa ‘na terza fentana

fait oberri sapienti

cand’issa est assenti

po honorai sa Trinidadi.

    Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XI

De sa turri in s’eternu totu

(rischiarau de prus luxi)

campeggiat una gruxi

de Barbara po altu votu

haëndi beni connotu

su mysteriu de piedidadi.

   Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XII

Dioscuru appenas torrau

e bista sa novidadi,

plenu de ferozzidadi

una spada hat afferrau

contra a Barbara avventau…

furia de crudelidadi.

    Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XIII

Ma virtudi soberana

Sa Virgini ’nd’hat salvau:

unu massu s’est spaccau

fendi passu a sa Cristiana,

mentras si fuiat lontana

a tanti malignidadi.

    Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XIV

Aici podit arribai

A su monti in d’una grutta,

aundi si tenit occulta

senza de si manifestai

de Dioscuru po evitai

s’iniqua severidadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XV

Però pagu’n c’est atturada,

poita issu cun diligenzia

dda circat e cun avvertenzia

in brevi dd’hat incontrada:

in terra dd’hat calpestada…

ferozzi barbaridadi!

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XVI

E in odiu ancora furenti,

de montagna diruppada

Barbara ’nt’est trascinada

a Marcianu Presidenti,

po essi punia s’innozenti

de imperiali autoridadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XVII

Su Presidi però innanti

tentat de dda fai pagana;

ma Issa atturat Cristiana

tranquilla e perseveranti:

Issa dd’ordinat a s’istanti

Chi obbidat sa podestadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XVIII

Haëndi invanu cumandau

Marcianu dda fait spollai,

e crudelmenti flagellai,

chi su corpu siat alliagau

e prus e prus martoriau

senza de lastimidadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XIX

E su paganu livori

de unu tali presidenti

in presoni pestilenti

serrat Barbara a rigori,

ma innï issa su Signori

cumparit cun magestadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XX

De luxi immensa circundau

Gesùs Barbara cunfortat,

y a prus patiri dd’esortat.

Giuliana matrona osservau

hat su presoni illuminau

da Divina Umanidadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXI

Candu Giuliana avvertit

e connoscit su mysteriu,

cun proponimentu seriu

a sa Fidi si cunvertit,

po chi sa palma s’azzertit,

de morri in sa beridadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXII

Ma Barbara finalmenti

in su corpus virginali

(cun furori mann’infernali)

est lsniada cridelmenti

cun ungas de ferru ardenti…

pagana ferozzidadi!…

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXIII

Cun marteddus est attripada

a conca de s’ira inumana;

ma in su mentras a Giuliana

forti Barbara consolada

y a suffriri dd’esortada

cun prus generosidadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXIV

In fini a Issa is dus sinus,

ndi ddi segant, o suppliziu,

e cun perfidu giudiziu,

nuda in pubblicus camminus

dda portànt is assassinus…

o pagana iniquidadi !!

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXV

Su sacrifiziu est consumau

accabadas sunt is penas

de is martyris serenas !

E Dïoscuru scellerau

Tanti Filla issu hat decollau…

Vituperosa impietadi ! ! !

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXVI

Innoi accabat sa storia

de is martyris coronadas:

a is Xelus sunt innalzadas

e circundadas de gloria,

aundi càntant sa vittoria

po tottu s’Eternidadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXVII

Ma de Dioscuru eccu ruina…

fatt’appenas su delittu

de unu lampu iss’est trafittu:

spirat s’anima assassina:

giusta vendetta divina

de un’impia brutallidadi !

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXVIII

O mirabili sapienti,

grandu Virgini, alma santa

is antigus t’acclamant;

intercedi po custa genti

chi t’invocat riverenti

coment’e in s’antighidadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XIX

Bella martyri portentosa,

ch’invocada ses po is lampus

in is domus e in is campus

un’opera perigulosa,

in terra e in mari pediosa

ses po donnïa tempestadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXX

De Gesùs celesti sposu

supplica s’onnipotenti

de cunfortu a su dolenti,

a donnïa anima penosa

in sa vida dolorosa

e in donnïa calamidadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXXI

Bincidora de crudelis,

BIDDESARTU tenit vantu

De su nomini santu:

innoi su logu ti sceglis,

a innoi zerrias is fielis,

ddi ottenis sanidadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

XXXII

Bincidora de is turmentus

meritasti s’Eterna sorti:

fai ch’ innantis de sa morti

arricciaus is sacramentus,

po chi passeus cuntentus

a s’Eterna Felizidadi.

     Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

 

 

V    Ora pro nobis B. Barbara.

R    Ut digni efficiamur promissionibus

       Christi

 

O R A T I O

Intercessio, quaesemus Domine Beatae

Barbarae Virginis et Martiris tuae ab omni

Nos adversitate protegat: ut per eius inter-

ventum, gloriosissimum Sacrosancti Corporis,

et Sanguinis Domini Nostri Jesus Christi

Sacramentum, ante diem exitus nostri, per

veram poenitentiam, et puram confessionem

percipere mereamur, Qui tecum vivit et

regnat etc. etc.

                                                                                                                                                                                Torna su