I seihi di Seryuu:

Yui

Nakago

Amiboshi e Suboshi

Soi

Tomo

Ashitare

Miboshi