I seishi di Suzaku

 

Tamahome

Miaka

Hotohori

Nuriko

Chichiri

Mitsukake

Chiriko

Tasuki