Nomi di persona

Nomi italiani ed equivalenti siciliani, con abbreviazioni e vezzeggiativi

Agata Ajta

Agostino

Austinu, Austineddu
Alberto Libbettu, Bettu
Alfonso Fof˛*
Alessandro LisciÓnnaru, SciÓnnaru
Andrea 'Ndria*
Angelo 'Ngiulinu
Anna Annita
Antonino Ninu, Ninuzzu, Ninetta
Antonio 'Ntoniu, Tot˛*
Baldassare Badassanu
Bartolomeo Bartolo
Benedetto Nittu, Nittuzzu
Bernardo Binnardu, Binnu
Calogero Lillo, Liddu
Caterina Tera, Terina, Erina, Titilla, Titý
Corrado Uzzu, Currau*, Curraiuzzu, Ducciu, Dinu
Domenico Mimmo, Mimý, Minicu, Micu
Filippo Fifý*
Filomena Fina, Mena
Francesco Franciscu, Cicciu, Ciccinu, Francu, Ciciu
Gaetano Tanu, Tanuzzu, Itanu, Ajtanu, Nuzzu
Gaspare Asparu, Asparinu, Aspanu
Giacomo Giacominu, Jaco*
Gioacchino Jaco*, Jachinu*
Giovanni Giuvanni, Giuvanninu, Vanni
Girolamo Mommu
Giuseppe Peppe, Pippinu, Pinu, PepŔ*, Piddu, Piu
Ignazio 'Gnaziu, 'Gnazzinu
Isabella Sabedda
Leonardo Dinu
Liberale Libberanti*
Maria Grazia Mara Razia
Nicola Niculau, Cola, Culicchia
Nunzio 'Nzulu
Onofrio Nofiu*
Paola Palidda
Roberto Bertu
Rosario Saro, Sariddu
Rosetta Rusidda
Salvatore Tore*, Turiddu*, Ciccu, Tot˛*, SasÓ*
Saverio SciabŔ
Sebastiano Bastianu, Bastianeddu, Bastianazzu
Stefano Fanu
Vincenzo Vicenzu, Enzu, 'Nzinu, 'Nzulu, 'Nzuliddu, VicŔ, CecŔ
Vito Vitticchio, Vituzzu*

N.B: Dei nomi femminili sopraindicati non si hanno equivalenti maschili. In genere dei nomi maschili, invece, si ha l'equivalente femminile. I nomi maschili contrassegnati da * non hanno equivalente al femminile.