Hetényi Varga Károly

 

AKIKET ÜLDÖZTEK AZ IGAZSÁGÉRT

Papi sorsok a horogkereszt és a nyilaskereszt árnyékában

 

Ecclesia, Budapest, 1985, 632 old., 220 Ft

 

  Ez a dokumentumkönyv százötvenegy ember életének, helytállásának és szenvedéseinek legfontosabb eseményeit gyűjtötte össze azok közül az ezrek közül, akik megkísérelték a lehetetlent, vagy a «majdnem» lehetetlent. Mert bizony így volt, senki sem tagadhatja, hogy a második világháború végső szakaszában fékét vesztett náci és nyilas tombolás agresszivitásával szembeszállni majdnem lehetetlen vállalkozást jelentett és minden esetben a személyes biztonság maradékának feláldozásával, az életveszély vállalásával és a túlélés esélyének feladásával volt egyértelmű. De sokan akadtak, akik e terror ellenére indíttatást kaptak és bátorságot merítettek az evangélium szelleméből s ezzel legyőzték természetes emberi félelmüket, s az ártatlanul üldözöttek védelmére keltek élve az alkalom szült lehetőségekkel, eszközökkel, amelyek éppen a rendelkezésre álltak.  Rengeteg kolostor volt ahol üldözöttek bújtak meg: keresett ellenállók, zsidók, hatonaszökevények. Számtalan plébánián állítottak ki tucat- vagy százszámra az esetleg életmentő keresztleveleket. Voltak akik nyiltan, hangos szóval tiltakoztak ezen embertelen korszakban, mint például az anyai nagyanyai ágról mártírhalált halt unoka nagybátyám, - Ományi Kálló Ferenc tábori esperes, testvérei között a halála után is a fivérek között  - az ő legalacsonyabb termete miatt -  nagy szeretettel csak «Kicsi»-nek emlegetett Feri bácsi; de voltak olyanok is akik csendesen kikísérték védenceiket a Duna-partra, s velük együtt fogadták a halálos golyót és a jeges hullámokat, mint Bernovits Vilma és Salkaházi Sára nővérek. Utóbbiról később kiderült, hogy ünnepélyen egyházi fogadalomban ajánlotta fel életét az üldözöttekért. Voltak olyanok, akik a legális szervezetek adta lehetőségeket használták ki: ilyen volt Benkő István lelkész, akit ezért Dachauba hurcoltak; Berecz Ádám plébános újságírói tollát állította az ellenállás szolgálatába, Pór József bonyhádi apát-plébános, megelőzve a hivatalosan dekralált ökumenizmust és összefogva az evangélikus gimnázium tanáraival, Kerényi-Kunszt Henrikkel, Thomka Gusztávval és Gömbös Miklóssal megszervezte a «Hűséggel a Hazához» mozgalmat. Ezért a Gestapo fogsággal és majdnem életével fizetett. A fentiek csak néhány kiragadott a számtalan közül, s a könyvben megemlékezett személyek is csak egy kis töredéke a feltárt valóságnak!

   A  dokumentumkönyv nemrég, 2002-ben elhúnyt szerzője, Hetényi Varga Károly előszavában  így vezeti be e dokumentum-antológiát:

   «A híres rendező, Mihail Romm filmjében, a "Hétköznapi fasizmusban" hangzik el valahol: Nehéz az embernek nemet mondani ott, ahol körülötte mindenki igent mond.

   Könyvünk hősei azon kevesek közé tartoznak, akik mégis ki merték mondani ezt a nemet, még ha életüket is kockáztatták is.

   Hazánkban a nácizmus bukása óta számos tanulmány, film, különböző  ünnepélyes rendezvény emlékezett meg azokról, akik bátran szót emeltek a náci  diktatúra, a fajüldözés, az intézményesített népirtás ellen, akik szervezetbe tömörültek, és fegyverrel, tollal vagy a szó erejével próbálták útját állni egy emberellenes ideológia terjeszkedésének. Ezekben a tiszteletre méltó megemlékezésekben mégis kevés szó esett azokról az emberekről, akik vallásos meggyőződésből, keresztény világnézetükből fakadóan kerültek összeütközésbe a fasiszta terrorszervezetekkel…»

   A könyvből megtudjuk, hogy egész Európában mintegy négyezer pap fizetett életével, mert szembe mert szállni a hitleri zsarnoksággal. És csupán Németországban nyolcezer egyházi személyt sújtottak különböző büntetésekkel náciellenes magatartásért.

   A dokumentum-kötet két részre tagolódva mutatja be az emberi sorsokat: az elsőben szereplő  tizenkét életrajz némelyikében hosszabb távon lehet  nyomon követni az életutat, mely végül is a diktatúra elleni tiltakozáshoz vezetett (Bernovits Vilma - hitoktató, Ományi Kálló Ferenc -  tábori esperes,  Salkaházi Sára - szociális testvér, Uhl Antal - a párizsi magyarok lelkésze). Másoknak inkább meghurcoltatásáról, börtönélményeiről olvashatunk rčszleteket ( Benkő István - EMSzO/Egyházközségi Munkásszervezetek Szakosztálya - titkár, Dr. Egyed András - piarista tanár, Habót (Hemrichi) Ferenc - bikali plébános, Nagy László - marianista szerzetes, tanoncotthon-vezető). Ahány életpálya, annyiféle formája a nyers erőszakkal való szembekerülésnek. A tizenkét portré közül az egyik - Bernovits Vilmáé - nem kifejezetten egyházi személyé: ő ugyanis nem volt szerzetes, de hitoktató volt, aki eredetileg szerzetbe akart lépni. S mivel neve nem szerepelt a mártírhalált halt pedagógusok között, ezért kapott helyet az egyháziak sorában. Az egyes életrajzokhoz «Dokumentáció» címen  csatlakoznak a kortársak, rokonok, ismerősök, barátok visszaemlékezései, levéltárakból származó okmányok, különböző  újságcikkek, magánlevelek, fényképek és egyéb dokumentumok.  A többi 139 egyházi ember sorsáról, ellenállásáról, embermentő tevékenységéről a második részben, az 501-ik oldaltól olvashatunk rövid ismertetőt. Ehhez kapcsolódik a Források jegyzéke, a rövidítések magyarázata egyéb képmellékletek, a szerző előszavának német és lengyel fordítása (Franz Selymes, Gracja Kerényi),  névmutató, helynevek  lajtstroma.

   A kötetet elején a szerző alábbi ajánlása olvasható magyar és lengyel nyelven: «Ajánlom könyvemet az egykori lengyel kispapnak, akit horogkeresztes katonák üldöztek az igazságért, bujdosnia kellett, de most Szent Péter utódjaként II. JÁNOS PÁL néven küzd az elnyomottak, a megalázottak és üldözöttek igazáért.»

__________

 

 

Vértanúk és hitvallók krónikása

 

Hetényi Varga Károly (1932-2002)

   Fájdalmasan korán ment el. Ő tette nálunk a legtöbbet azért, hogy II. János Pál pápa szándéka szerint megismerjük XX. századi vértanúinkat és hitvallóinkat. A nemzetiszocializmus hazai áldozataival kezdte. De mire kötete, az Akiket üldöztek az igazságért 1985-ben megjelenhetett, ő már megkezdte az anyaggyűjtést a vörös diktatúra áldozatairól.

   Jól tudta, hogy a kevés iratanyag sem értelmezhető helyesen a személyes visszaemlékezések nélkül. A még élő meghurcoltak vallomásait hatalmas munkával - felesége áldozatos segítségével - rögzítette. Később kérdőívet dolgozott ki az adatgyűjtés megkönnyítésére. Nem kapott munkájához más támogatást, mint az anyaggyűjtési és kiadási költségek egy részét fedező egyéni adományokat. Elismerésben sem volt része, csak olvasói köszönték meg, amit tett.

   «Hiszen a gonosz minket akart megfélemlíteni, amikor őket hurcolta el éjnek idején az otthonukból, a mi hitünket akarta megtörni a kirakatperekkel, a mi szívünkben akarta Istent megölni a kínzókamrákban» - írta Hetényi Varga, amikor azt hangsúlyozta, milyen fontos megőriznünk azok emlékét, akik értünk szenvedtek. 1992-től három kötetben adta közre az üldözött magyar papok kálváriáját, és megkezdte a szerzetesekről szóló kötetek kiadását is. Talán lesz, aki teljessé teszi a sorozatot.

   Ha csak az említett kötetek jelentenék Hetényi Varga Károly életművét, már ezért is jelentős kortársunkként tarthatnánk számon. Művei megérdemelnék, hogy új kiadásban gondoskodjék a katolikus könyvkiadás az iskolai, egyházközségi és egyetemi könyvtárakba kerülésükről.

   De Beszélgetés a Mesterrel című, fordításában és átdolgozásában négy kiadást megért imakönyve, regényfordításai is azt tanúsítják, milyen Úr szolgálatában állt a diktatúra évtizedeiben is Hetényi Varga Károly.

   1932-ben született Hosszúhetényben, már diákkorában összeütközésbe került a rendszerrel, 1956-tól tanított Komlón, de 1967-ben letartóztatták, egy évre rá pedig lemondatták állásáról. Magántanításból tartotta el családját. 2001. március 15-én Sajtószabadság-díjjal tüntették ki 1778 meghurcolt pap és szerzetes életpéldájának feldolgozásáért. Maga is a hitük miatt meghurcoltak közé tartozott. Január 2-án «ment be Ura örömébe», 5-én temették Hosszúhetényben. [Rosdy Pál, «ÚJ Ember»,2002.01.20 LVIII. évf. 3. (2790.)]

 

 

Kapcsolódó témák:

 

http://digilander.libero.it/osservletter/kallo.htm

 http://it.altavista.com/web/results?q=AKIKET+%C3%9CLD%C3%96ZTEK+AZ+IGAZS%C3%81G%C3%89RT&kgs=0&kls=0&avkw=xytx

 

©  Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda/O.L.F.A. - Osservatorio Letterario - Ferrara e l'Altrove