KÖZMONDÁSOK ÉS EMBERI GYARLÓSÁGOK, MAGATARTÁSOK

 

 «EGYIK KUTYA, MÁSIK EB…»

 

 -  MIÉRT ÉPPEN A KUTYA?… -

 

   «A közmondás nem hazudik» - tartja a hagyomány, s ha belegondolunk, általában, a közmondások többségében igaz is adott feltételek mellett, bizony nagyon is igazat szólnak. Persze, azt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy természetesen vannak köztük túlzások is, vagy valamely téves felfogás eredményei. Mik tehát a közmondások? Nem mások, mint elvet, tapasztalatot, igazságot (vélt) bölcsességet kifejező, mondatértékű szólásmondások.

  Mikortól léteznek a közmondások? Meddig lehet visszavezetnünk az eredetüket? Az idők éjjeléig? Az emberrel születtek? Mindkét feltételezésnek  van valóságalapja. Pontosabb, legrégibb időbehatárolást az alább említett magyar közmondáskutató  professzor adja nekünk, miszerint rámutat, hogy a közmondásoknak évezredes történetük van. Kb. Kr. e. 2450-ből valók Ptah-hotep egyiptomi közmondásai. Mezopotámiából a Kr. e. 3. évezred közepe óta ismerünk közmondásokat. A sumer közmondásgyűjtemények egy részét később akkád fordítással látták el, majd önálló akkád gyűjtemények is  készültek...

    Salamon, Izrael fiának, Dávid fiának írásban meghagyta, hogy az ő szólásmondásai azért lettek írásban rögzítve hogy el lehessen sajátítani a tudást és a helyes szokásokat; felvilágosult képzést lehessen nyújtani: igazságosság, becsületesség, egyeneslelkűség (jellemesség); óvatosságra inteni a gyakorlatlanokat,; a fiatalság előrelátására és körültekintésére.

   Az olasz irodalomkritikus, filozófus és történész Benedetto Croce (1866-1952)  meghatározása szerint a közmondás a «jó érzés beszélt emlékműve», azaz: «...Il monumento parlato del buon senso».

   A Bibliában fellelhető mondások, a kínai Ch'in K'ung (kb. Kr. e. 551 - Kr. u. 479 közötti időben) alias K'ung Fu - tzu, latinosan Confutiusnak nevezett, vagy Arisztotelész és számtalan ismert vagy kevésvé ismert szerzők bölcsességei Glóbuszunkon Északtól Délig, Kelettől Nyugatig ismertek. A régmúltban érvényesek voltak s a szájhagyomány útján és írásemlékek nyomán átöröklődtek napjainkig. Tehát a közmondások megfigyeléseken alapuló népi bölcsességek, amelyek érvényben voltak a régmúltban s közülük számtalan érvényes napjainkban is, s azok lesznek ugyanúgy a jövőben amelyekhez természetesen a korszellemnek megfelelően újak, modernebbek is társulnak gyarapítván az eddigi közmondás-állományokat. 

   Nemcsak a szakembereknek, hanem minden embernek az otthonában kellene lennie egy közmondás gyűjteménynek, s annak lapjait gyakran kellene forgatni, olvasgatni, elmélkedni rajtuk: érdekes és tanulságos világ tárul elénk, s csak hasznára válhat mindenkinek: kicsinek és nagynak,  gyereknek és felnőttnek egyaránt! Sok mindent elárulnak a közmondások népekről, azok társadalmáról, szokásairól, rámutatnak különösen az emberi magatartások helytelenségére és a jellembeli alapvető hibákra. Még mi mindent ismerhetünk meg a közmondásokból?    Prof. Dr. Paczolay Gyula közmondáskutató, az Osservatorio Letterario, a ferrarai irodalmi és kulturális periodika veszprémi levelezője az «Európai közmondások» hatalmas és egyedülálló 55 nyelven közölt közmondásűjteményének bevezetőjében olvasható alábbi megállításásával egészíthetjük ki a fentiekben írottakat:  «A legtöbb közmondás olyan, adott területen általános érvényű, gyakran költői formájú rövid megállapítás, amelyet egy közösségben általánosan ismernek és gyakran idéznek.  Az esetek többségében - közvetlenül vagy közvetve - emberi magatartásra vagy tevékenységre vonatkozik, s a köztudatban nincs szerzője vagy irodalmi forrása. Olykor közvetlenül egy általános elv kifejezése, de legtöbbször inkább egy konkrét statikus állapot vagy időben változó folyamat leírása, amely egy általánosabb elvet képvisel. A közmondások túlnyomó többsége olyen, emberi tapasztalatokon alapuló 'igaz szólás', amit a fizika, a pszichológia vagya szocioógia megállapításai is igazolhatnak Az olykor előforduló túlzások vagy téves meg'allapítások ritka kivételek. Gyakran tanácsot, figyelmeztetést vagy biztatást fejeznek ki, e egyaránt találkozhatunk velük a mindennapi társalgásban, beszédekben, irodalmi alkotásokban, a sajtóban és a hirdetésekben is: eredeti, rövidített, vagy éppen többé-kevésbé módosított szövegű formában.»

   Most, e teorikus bevezető után térjünk az alcímeinkhez, s nézzük az idézett proverbium jelentését:

«Egyik kutya, másik eb» közmondásunk  azt jelenti, hogy egyformán rossz mind a kettő; azaz ez se különb a többinél, ez is éppoly hitvány, mint a többi. (Más közmondásunkkal is kifejezhetjük ugyanezt: «Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz», vagyis értjük ezalatt, hogy egyikőjük se jobb a másiknál, egyformán rosszak vagy hibásak mindketten.)

   Petőfi Sándornak, amikor meghallotta, hogy újdonsült barátja, Arany János Mátyás királyunkat akarta megtenni egy tervezett költeménye hősének, ezt írta neki: «Csak királyt ne végy hősödnek, még Mátyást se. Ez is király volt, s "egyik kutya, másik eb"», azaz, Mátyás se volt különb a többinél, ő is éppoly hitvány volt, mint a többi.

   Ha belegondolunk, rádöbbenünk, hogy a «kutya» számos gyakori szókapcsolatban is előfordul, amelyeket emberekre vonatkoztatva használunk, s mind lenézést, megvetést fejez ki , vagy éppen  szidalomként vagy káromkodásként. Jön használatba. Tehát, mindig negatívumok esetén, valamilyen emberi tulajdonságot erősen  rosszallóan.

   De miért pont az ember leghűségesebb s legértelmesebb háziállatának  jutott ez a csupa megvető, semmibevevést kifejező, haragot vagy bosszúságot kifejezett szerepe?

   O.  Nagy Gábor nyelvészünk  megfelelő magyarázatként ezzel kapcsolatban két művelődéstrténeti tanulságra hívta fel a figyelmet az eredetét illetően:

   1.) Az egyik a török és Habsburg időkbe vezet vissza bennünket: ugyanis a török hódoltság és a kuruc-labanc harcok idején nagyon elszaporodtak a gazdátlan, kóbor kutyák, amelyeknek bizony semmi hasznát nem vették, de az akkori emberek annál inkább több kárát látták. Az ilyen, részben dögön, részben értékes kisebb vadat pusztító, de magára az emberre is veszélyes kóbor ebek joggal keltettek maguk iránt gyűlöletet és megvetést.

   2.) A másik, ahogy O., Nagy Gábor jelezte rámutatván arra, hogy a «kutya» szavunk még talán ennél is fontosabb jelentés története szempontjából   a régi babonás hiedelem: ugyanis a régiek elképzelése szerint olykor az ördög, tehát maga a rossz is a kutya alakját vette fel.

   Az «egyik kutya, másik eb» megvető értelme tehát két különböző nézőpontból szemlélve is érthető. Az egyik a tartalmi szempont: a «kutya» és az «eb» számos más  kapcsolatban is erősen rosszalló értelmű; a másik a szólás alkata; a hasonló jellegű, a két ember jellemük tekintetében összehasonlító szólásaink mind elítélő, kárhoztató jelentésűek.

 

Kapcsolódó témák:

 

http://digilander.libero.it/rivistaletteraria/proverbium.htm

 

http://www.mek.oszk.hu/00200/00242/index.phtml

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/european/european.htm

http://www.vein.hu/library/proverbs/

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/proverbs/
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/theory/
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/adagia/

 

http://digilander.libero.it/osservletter/paczolay.htm

http://digilander.libero.it/osservletter/congugrofinn.htm

http://digilander.libero.it/osservletter/hungaropage.htm

 

 

 Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

http://www.osservatorioletterario.net/

 ©

 

FASCICOLO NN. 33/34 LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2003

HOME.NET - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1

 

HOME