THSIE THSIE IHSEI EIESH IESEH EHOMT
OMTHS HTMES ITHSE IOSOT IEMSO OHESE
THIEO MOHSO OHIET TSIEM TSHOI THIES
IOMTO THOES SMOTI SIETO TIESH ITSHE
ETOOM MOOTE MOTIH TSIEM SIETO SOTTI
HEOMI ISOIE HSOTI OTEMT TSIEM TOHTS
IESHI ITOMS HSETM HETTE TMOHE OTMOI
SHIEO HIEOM IMOEH MOOTE ETTEH SOTTO