Dizionario Dialettale

 

M

 

Indice Dizionari Dialettale

 

Ma, cong. Ma.

Maccheria, s.f. Cramulea.

Maccherone, s.m. Maccarrune,Maccarruncinu.

Maccheronico, ad. Maccarruonicu.

Macchia, s.f. Macchia,Macula,'Nchiaccatina,Spuria,Tingitina.

Macchiare, v. Ammacchiare,Macchiare.

Macchiasacra, geog. Macchiasacra.

Macchiavellismo, s.m. Macchiavelleria.

Macchietta, s.f. Macchietta.

Macchina, s.f. Machina,'Ngiegnu.

Macchinare, v. Machinare,Ordere,Urdire.

Macchinatore, s.m. Machinature,Spilature.

Macchinazione, s.f. Cumpruottu,Dolu,Machina,Trama,Tranganiellu,Magnetta.

Macchinista, s.m. Machinista.

Macchiolina, dim. Tingitinella.

Macco, s.m. Frattu, Pure'.

Macellaio,Macellatore, s.m. Chianchieri,Macellaru,Vuccieri.

Macellare, v. Macellare.

Macelleria, s.f. Macello, s.m. Chianca,Maciellu,Vucceria.

Macigno, s.m. Petramune.

Macilento,Macilente, ad. Macilentu,Vacilente.

Macina, s.f. Macina,Mola,Petra de mulinu.

Macinare, v. Macinare.

Macinata, s.f. Macinata.

Macinato, s.m. Macinatu.

Macinatura, s.f. Macinatura,Macinu.

Macinino, s.m. Maciniellu.

Maciulla, s.f. Manganu.

Maciullare, v. Manganare.

Macrobio, n.d'uomo. Macrobiu.

Madama, s.f. Madama,Maddamma,Mudista.

Maddalena, n.di donna. Matalena.

Madia, s.f. Majilla,Matra.

Madonna, s.f. Madonna.

Madonnina, dim. Madonnella.

Madre, s.f. Mamma,Matre.

Madreperla, s.f. Matrepperna.

Madrevite, s.f. Mastravite,Scrufina.

Madrigna, s.f. Matria.

maesta', s.f. Maista',Majestate.

Maestra, s.f Maestra,Maistra,Mastra.

Maestranza, s.f. Mastranza.

Maestria, s.f. Mastria,Mastriggiu.

Maestrino, dim. Maestrinu.

Maestro, s.m. Maestru,Mastru.

Maestrone, accr. Mastrune.

Maga, s.f. Magara.

Magagna, s.f. Magnetta.

Magagnato, ad. Taccaru.

Magari, escl. Macari.

Magazzinaggio, s.m. Magazzinaggiu.

Magazziniere, s.m. Magazzinieri.

Maggese, s.m.e.ad. Maggiatica, s.f.e.ad. Lavure,Majaticu,Majise.

Maggio, s.m. Maju.

Maggiorana, s.f. Majurana.

Maggioranza, s.f. Maggiuranza.

Maggiordomo, s.m. Maggiurdomu.

Maggiore, ad. Maggiure.

Maggisano, geog. Macisanu.

Maggisare, v. Ammajisare.

Magi, s.m.pl. Maggi.

Magia, s.f. Magaria,Majia.

Magistero, s.m. Majisteru.

Magistrato. s.m Magistratu.

Magistratura, s.f. Magistratura.

Maglia, s.f. Maglia.

Maglio, s.m. Magliu.

Magliolina. s.f. Macchia,Macula,'Nchiaccatina.

Magliuolo, s.m. Magliuolu.

Magnano, s.m. chiavaru.

Magnate, s.m. Magnatu.

Magnetismo, s.m. Magnetisimu.

Magnificamente, avv. Magnificamente.

Magnificenza, s.f. Magnificenza,Scialu,Sparsunobule.

Magnifico, ad. Magnificu,Supierbu.

Magnolia, s.f. Magnolia-gnuolia.

Mago, s.m. Magaru,Magu.

Magolato, s.m. Scola.

Magrezza, s.f. Macrizza.

Magro, ad.s. Macru,Lientu,Scammaru,Vacilente.

Mai, avv. Mai.

Maiale, s.m. Majale,Nigru,Niuru.

Maialino, dim. Majalicchiu,Passaturu,Rivuotu.

Maida, geog. Majida.

Maiera', geog. Majera'.

Maierato, geog. Majeratu.

Maiolica, s.f. Fajenza.

Mala, ad. Mala.

Malacreanza, s.f. Malacrianza.

Malafede, s.f. Malafide.

Malagevole, ad. Difficile,Disastrusu,Sgarbugliusu.

Malagevolezza, s.f. Difficurta'.

Mala grazia, s.f. Malagrazia.

Malagurio, s.m. Malaguru.

Malamente, avv. Male,Malu,Sinistramente.

Malandato, ad. Malarriduttu.

Malandrinaggio, s.m. Malandrinaria.

Malandrino, ad.s. malandrinu.

Malannaggio, s.m. Malanova,Mannaja.

Malanno, s.m. Malannu.

Malaria, s.f. Malaria.

Malaticcio, ad.s. Malacera,Malatusu,'Ndispostu,Fichiettu.

Malato, ad.s. Gramu,Malatu,Maulu,'Nguajatu,Puturune,Sbalincu.

Malattia, s.f. malatia,Malannu.

Malavventura, s.f. Malasorte.

Malavvezzo, ad.s. Malumparatu.

Malconcio. ad. Puturune.

Malcontento, s.m. Scuntentizza.

Malcostumato,Malcreato, ad. Malaccriatu,Malesserusu.

Maldicente, ad. Malalingua.

Maldicenza, ad. Murmurariamientu,Chiantu,Chietu.

Male, s.m. Male,Malu,Guai.

Maledetto, ad. Maledittu.

Maledire, v. Maledire-dicire.

Maledizione, s.f. Maledizione.

Malefico, ad. Malignu.

Malerba, s.f. Malerva.

Malescio, s.m. Strascinacchiu,Malu-sanu.

Malfatto, ad. sbalincu,Sciuffatu,Sturciu.

Malfattore, s.m. Guittature.

Malferuto, s.m. Malefferutu.

Malfrancato, geog. Malufrancatu.

malgoverno, s.m. Malucuviernu.

Malia, s.f. Affascinu,Jettatura,Magaria,Precantu.

Maliarda, s.f. Fattucchiera,Magara.

Malignita', s.f. Marvagita',Malignita'.

Maligno, ad. Malignu.

Malanconia, s.f. Malincunia,Pucundria,Vattana.

Malinconico, ad.s. Cupu,Malinconicu,Pucundrusu,Tapile.

Malito, geog. Malitu.

Malizia, s.f. Malizia,Mafruneria,Visgattaria,Vizzarria.

Malizioso, ad. Bisgattu,Maliziusu,Mafrune,Marpiune,Visgattu,Vizzarru.

Mallegato, s.m. Sangieri.

Malleolo, s.m. Galla de 'u pede.

Mallevadore, s.m. Garante.

Mallevadoria, s.f. Garenzia,Preggeria,Pregeria.

mallevare, v. Guarentire,Preggiare.

Mallo, s.m. Mallu.

Malo, ad. Malu.

Malora, s.f. Malura.

Malpratico, ad. Spraticu.

Malsano, ad. Malusanu.

Maltrattamento, s.m. Malutrattamientu.

Maltrattare, v. Malutrattare,Caniare,Pitterrare,Sacrificare,Guittiare.

Maltrattato, ad. Mappiciatu.

Malumore, s.m. Dissapure.

Malva, s.f. Marva.

Malvagia, s.f. Marvasia.

Malvagiamente, avv. 'Ngiustamente.

Malvagio, s.m.e.ad. Fellattutti,Marvagiu,'Ngiustu,Perfidiusu,Sceleratu.

Malvagita', s.f. Marvagita'.

Malvasia, s.f. Marvasia.

Malvisto, ad. Maluvidutu.

Malvito, geog. Marbitu,Marvitu.

Malvivente, s.m. Maluvivente.

Malvolentieri, avv. De malu genu.

Malvolere, s.m. Odiu,Supruocchiu.

Malvone, s.m. Marvune.

Mamma, s.f. Ma',Mamma,Mamma'.

Mammalucco, s.m. Mammaluccu,Mamoziu.

Mammamia, s.m. Mammamia.

Mammana, s.f. Mammana,Vammana.

Mammare,v. Ammammare.

Mammella, s.f. Minna,Zinna.

Mammellina, dim. Minnella.

Mammina,Mammuccia, dim. Mammarella.

Mammola, geog. Mammula.

Mammosa, ad.e.s.f. Minnicuta,Minnuta.

Manata,Manciata, s.f. Mannata,Maniata,Vrancata.

Manca, ad.s. Manca.

Mancamento, s.m. Mancamientu,Peccatu.

Mancante, ad. Mancante,Scumpritu.

Mancanza, s.f. Mancanza,Mancamientu.

Mancare, v. Ammancare,Mancare,Morire.

Manchevole, ad. Mancante,Manchevule.

Mancia, s.f. Suttamanu.

Mancime, s.m. Marrame.

Mancina, ad.f. Manca.

Manco, avv. Mancu.

Mandamento, s.m. Mannamientu.

Mandare, v. Mannare.

Mandarino, s.m. Mannarinu.

Mandato, s.m. mannatu.

Mandatoriccio, geog. Mannaturizzu.

Mandolino, s.m. Mannulinu.

Mandorla, s.f. Miennula.

Mandorlato, s.m. Cruccante,Turrune.

Mandra,Mandria, s.f. Mantra,Craparizzu,Vaccarizzu.

Mandriano, s.m. Capurale,Pecuraru.

Maneggiare, v. Maniare-niggiare.

Maneggio, s.m. Maniggiu,Pratica.

Manesco, ad. Maniscu,Rissusu.

Manetta, s.f. Fergia,Manetta.

Mangeria, s.f. Mancia,Frappa,Pezzottu.

Mangiaguadagni,Mangiaminestre, Spilamandra.

Mangiapane, s.m. Manciapane,Spilamandra.

Mangiapatate, s.m. Manciapatate.

Mangiapolenta, s.m. Manciapulenta.

Mangiare, v. Manciare,Mmuccare,Pallare,Pappare.

Mangiare, s.m. Manciare,Mancicuognu.

Mangiata, s.f. Manciata.

Mangiatoia, s.f. Manciatura.

Mangiatora, ad.f. Manciunissa.

Mangime, s.m. Marrame.

Mangione, accr. Gangune,Manciune,Panzune.

Mangiucchiare, v. Manciuliare.

Mangone, geog. Mangune.

Manica, s.f. Asa,Manica.

Manicaretto, s.m. Cumpusturu,'Ntingulu.

Manichetto, s.m. 'Ndrigaturu.

Manichino, dim. Manichinu.

Manico, s.m. Manicu,Maruce.

Manicotto, s.m. Manicuottu.

Maniera, s.f. Cera,Fare,Garbu,Manera,Maniggiu,Modu.

Manierosamente, avv. Ccu manera.

Manifattura, s.f. Fattura,Manifattura,Mastria.

Manifestare, v. Cumparire,Dimmustrare,Dire,Manifestare,Parrare,Significare,Scuverchiare,Scuverire,'Sternare.

Manifestazione, s.f. 'Spressione.

Manifesto, s.m.e.ad. Abbisu,Manifestu,'Spricitu.

Maniglia, s.f. Maniglia.

Manigoldo, s.m. Manigordu.

Manina, dim. Manuzza.

Manipolo, s.m. Gregna,Jertimu,jiermitu,Jirusculu,Manna,Manipulu,Manuale.

Maniscalco, s.m. Miniscarcu.

Manna, s.f. Manna.

Mannaia, s.f. Mannara.

Mannaietta,Mannaiola, dim. Mannarella.

Mannello, s.m. Manna.

Mano, s.m. Manu.

Manoscritto, s.m. Manuscrittu.

Manovale, s.m. Manipulu,Manuale.

Manovra, s.f. Manopra.

Manrovescio, s.m. Fantalata,Manummersa.

Mansuefare, v. Addumesticare,Ajjergulare.

Mansueto, ad. Manzu.

Manteca, s.f. Manteca.

Mantelletta-lina, dim. Mantellina,Palegrina.

Mantello, s.m. Mantu.

Mantenere, v. Mantenere-tenire.

Mantenimento, s.m. Mantenimientu.

Mantenuta, s.f. Mantenuta,Quatrara.

Mantice, s.m. Mantice.

Mantino,Antiseno, s.m. Mantisinu.

Mantruggiare, v. Scamacciare.

Manuale,ad. Manuale.

Manualmente, avv. Manuale.

Manutengolo, s.m. Manutiengulu.

Manutenzione, s.f. Manutenzione.

Manzo, s.m. Manzu,Voi,Vue.

Mappamondo, s.m. Mappamunnu.

Marachella, s.f. Mancinella,Manopra,Mattunella,Passatella.

Marame, s.f. Marrame.

Marano Marchesato, geog. Maranu Marchisatu.

Marano Principato, geog. Maranu Principatu.

Maraschino, s.m. Maraschinu.

Maraviglia, s.f. Maraviglia,'Ncantu.

Meravigliarsi, rifl. Maravigliare.

Meraviglioso, ad. Meravigliusu,Spettaculusu.

Marca, s.f. Merca.

Marcare, v. Marcare.

Marcedusa, geog. Marcidusa.

Marcellinara, geog. Marcellinara.

Marchesato, s.m. Marchisatu.

Marchese, s.m. Marchise.

Marchio, s.m. Marchiu,Miercu,Stampiglia,Cugnu.

Marcia, s.f. Marcia,Materia.

Marciapiede, s.m. Marciapiedi.

Marciare, v. Marciare.

Marciata, s.f. Marcia,Materia.

Marcio, s.m. Marciu.

Marcioso, ad. Marciusu.

Marcire, v. Cunchiere,Marciscire,'Nfracidire,'Mpracidire-ciscire.

Marco, n.d'oumo. Marcu.

Marco Antonio, n.d'uomo. Marcantuoni.

Marcorella, s.f. Mercurella.

Mare, s.m. Mare.

Marea, s.f. Maretta.

Marengo, s.m. Marengu.

Marescalco, s.m. Miniscarcu.

Maresciallo, s.m. Marasciallu.

Maretta, s.f Maretta.

Margherita, n.di donna.s.f. Margarita.

Margheritina, s.f. Margaritina.

Margine, s.m. Bordu,Margiu.

Maria, n.di donna. Maria.

Mariano, n.d'uomo. Marianu.

Maricello, dim. Mariciellu.

Marigiano, s.m. Millardu.

Marina, n.di donna.s.f. Marina.

Marina, s.f. Marina.

Marinaro, s.m. Marinaru.

Marino, n.d'uomo. Marinu.

Mario, n.d'uomo. Muriu.

Marioleria, s.f. Mancinella,Manopra,Mattunella,Passatella,Marioleria,Mastriggiu.

Marionetta, s.f. Mariunetta,Pupatulu-pazzu.

Maritaggio, s.m. Maritaggiu,Zitaggiu.

Maritare, v. Accasare,Maritare,'Nzurare.

Marito, s.m. Maritu.

Marittimo, ad. Maritimo-ttimu.

Mariuolo, s.m. Mariuolu,Truffature.

Marmaglia, s.f. Marmaglia.

Marmeggia, s.f. Sarica-raca.

Marmellata, s.f. Citrunata.

Marmista, s.m. Marmuraru.

Marmitta, s.f. Marmitta.

Marmittone, accr. Marmittune.

Marmo, s.m. Marmu.

Marmocchio, s.m. 'Nchiastru.

Marmorare, v. Ammarmurare.

Marmotta, s.f. Marmotta.

Maropati, geog. Marupati.

Marranico, s.m. Marrazzu.

Marrano, s.e.ad. Marranu,Smarrazzu.

Marrone, s.m. Marrapiellu,Marrune.

Marsala, s.f. Marsala.

Marsina, s.f. Fracca,Sciassa-su.

Marta, n.di donna. Marta.

Martedi', s.m. Marti.

Martellaccio, accr. Martellazzu.

Martellare, v. Martelliare,Forgiare.

Martellata, s.f. Martellata.

Martellina, s.f. Martellina.

Martello, s.m. Martiellu.

Martellone, accr. Martellazzu.

Martignone, s.m. Tammaru.

Martinicca, s.f. Martellina.

Martino, n.d'uomo. Martinu.

Martirano, geog. Marturanu.

Martire, s.m.f. Marture.

Martirio, s.m. Martiriu.

Martirizzare, v. Marturizzare,Martirizzare.

Martone, geog. Martune.

Martora, s.f. Martura.

Martoriare, v. Straziare.

Martorio,Martoro, s.m. Martuoru,Peniju,Straziu.

Martoro, s.m. Marture.

Marzaiuolo, ad. Marzarulu, Marzaticu.

Marzeggiare, v. Marziare.

Marzi, geog. Marzi.

Marzina, s.f. Margiu.

Marzio, n.d'uomo, Marziu.

Marzo, s.m. Marzu.

Marzolino, ad. Marzarulu,Marzaticu.

Mascalzone, s.m. Mascanzune,Matacchiu,Squazacane,Squazune,Caparrune.

Mascella, s.f. Gargariellu,Massilla.

Mascellone, s.m. Gangularu,Papagnu.

Maschera, s.f. Mascara,Farsaru,Giangurgulu.

Mascherarsi, v. Mascarare,Stravisare.

Mascherata, s.f. Mascarata.

Mascherina, s.f. Mascherina.

Mascherone, accr. Mascarune,Smorfa,Smorfia.

Maschietto, dim. Masculillu.

Maschio, s.m. Mascu,Masculu.

Maschione,Maschiotto, s.m. Masculune.

Mascolino, ad. Masculinu.

Masnada, s.f. Banna.

Masnadiere, s.m. Frusciutu.

Mastello, s.m. Catu.

Massa, s.f. Massa.

Massacrare, v. Massacrare.

Massacro, s.m. Massacru.

Massaia, s.f. Massara.

Masseria, s.f. Massaria.

Massellare, v. Forgiare.

Massiccio, ad. Massicciu-zzu.

Massima, s.f. Massima.

Massimamente,Massime, avv. Massimamente,Massimu,Massime.

Massimino, n.d'uomo. Massiminu.

Masso, s.m. Massu,Petramune.

Massone, s.m. Frammasune,Masune.

Massoneria, s.f. Frammasuneria,Masuneria.

Masticare, v. Mazzicare.

Masticatura, s.f. Gangulata,Mazzicata.

Mastietto,Mastio, s.m. Mascu.

Mastino, s.m. Mastino,'Mmestinu.

Mastrello, s.m. Dubbrune.

Mastrogiurato, s.m. Mastrujuratu.

matassa, s.f. Marrella,Matassa,Stratturu.

Matassina, dim. Marrelluzza.

Materia, s.f. Materia.

Materiale, s.ad. Materiale.

Materno, ad. Matiernu.

Materasso, s.m. Matarazzu.

Materassaio, s.m. Matarassaru.

Matita, s.f. Labbis.

Matitatoio, s.m. Portalabbis.

Matraccio, s.m. Matrazzu.

Matraro, s.m. Matraru.

Matricola, s.f. Matricula.

Matrigna, s.f. Matria.

Matrimoniale, ad. Matrimmuoniale.

Matrimonio, s.m. Maritaggiu,Matrimmuoniu.

Matrina, s.f. Cummari,Matrina.

Mattacchione,Mattaccino,Mattaccio, s.m. Scemu,Mattacchiu.

Mattana, s.f. Lassamestare,Mingra,Vattana.

Matterello, s.m. Laganaturu,Maccarrunaru.

Matterullo, ad. Scemu.

Mattia, s.f. Pazzia.

Mattina, s.f. Matina.

Mattinata, s.f. Matinata.

Mattiniero, s.m. Matinatieri.

Mattino, s.m. Matinu.

Matto, s.m. Pazzu.

Mattoniero, s.m. Mattunaru.

Mattone, s.m. Mattune.

Mattonella, s.f. Mattunella.

Mattutino, s.m. Matutinu.

Maturare, v. Cunchiere,Maturare.

Maturazione,Maturita', s.f. Maturazione.

Maturo, ad. Maturu.

Mazza, s.f. Mazza,Palu.

Mazzapicchiare, v. Mazziare.

Mazzapicchio, s.m. Mazza.

Mazzata, s.f. Mazzata.

Mazzerare, v. Mazziare,Varriare.

Mazzo, s.m. Mazzu.

Mazzolare, v. Mazziare.

Mazzolino, s.m. Ramagliettu.

Mazzuolo, s.m. Mazzola.

Me, pron. M',Me,Mi,Mie.

Mecca, geog. Mecca.

Meccanico, s.ad. Meccanicu.

Meccanismo, s.m. Meccanisimu,Juocu.

Medaglia, s.f. Medaglia,Sberaglia,Smeraglia.

Medaglina, dim. Medagliella,Sberagliella.

Medesimamente, avv. Puru.

Medesimo, s.ad. Medesimu.

Media, s.f. Media.

Mediante, prep. Mediante.

Mediatore, s.m. Mediature.

Medicamento, s.m. Medicamientu,Medicina.

Medicare, v. Medicare,Miedicare.

Medicato, ad. Medicatu.

Medicatura, s.f. Medicatura,Medicata.

Medichessa, s.f. Medichissa.

Medicina, s.f. Medicina.

Medico, s.m. Chirurgu,Miedicu.

Medicone, accr. Medicune.

Mediconzolo,Medicuccio, dispr. Medichicchiu.  

Medio, ad. Mediu.

Mediocre, ad. Mediocru,Menzanu,Mienzu.

Mediocremente, avv. Mediocru,Menzanu.

Megera, s.f. Magara.

Meglio, avv.s.ad. Miegliu.

Melanconico, ad. Malinconicu.

Melanzana, s.f. Milinciana.

Melarancia, s.f. Purtugallu.

Melchiorre, n.d'uomo. Marchionnu.

Mele, s.m. Mele.

Melensaggine, s.f. Malagrazia.

Melenso, s.m. Ciuotu,malagrazia,Mammaluccu,'Nsipidu,Sticchiune.

Melicucca', geog. Milicucca'.

Melissa, geog. MIlissa.

Melito Porto salvo, geog. Militu.

Mellone, s.m. Milune.

Melma, s.f. Fangu,Zancu,Ciffa.

Melo, s.m. Milu.

Melodia, s.f. Armunia,Calamera.

Melodioso, ad. Armoniusu.

Melograno, s.m. Granatu.

Membrana, s.f. Pellicchia,Pantice.

Membro, s.m. Membru,Parte.

Membruto, ad. Membrutu.

Memorabile,Memorando, ad. Memurannu,Mimurannu.

Memoria, s.f. Mente,Mimoria.

Memoriale, s.m. Mumuriale.

Memorietta, dim. Mimoriella.

Mena, s.f. Mina,Trainiellu.

Mendicante, s.m. Povariellu,Povaru,Minnicu.

Mendicare, v. Limuosinare,Minnicare.

Mendicino, geog. Minnicinu.

Mendicita', s.f. Minnicita'.

Mendico, s.ad. Minnicu,Pezzente,Povaru.

Meno, avv. Mancu,Menu.

Menomare, v. Ammancare.

Mensale, s.m. Misale.

Mensile, s.m. Misata,Menzile.

Mensola, s.f. Cunsola.

Menstruo, s.m. Mise.

Menta, s.f. Amente,Mente.

Mentale, ad. Mentale.

Mentastro,Mentone, s.m. Mentastru.

Mente, s.f. 'Dea,Mente,Testa.

Mentire, v. Dimintire.

Mentitore, s.m. Pastocchiaru.

Mento, s.m. Varvariellu.

Mentre, avv. Mentre,'Ntramente,Tramente.

Menzogna, s.f. Buscia,Menzunia,Minzogna,Bumma.

Menzogniero, s.m. Menzunaru.

Meraviglia, s.f. Maraviglia,'Ncantu.

Mercadante, s.m. Mercarte.

Mercantare,Mercanteggiare, v. Mercantiare,Niguoziare,Traficare.

Mercante, s.m. Mercante.

Mercanzia, s.f. Marcanzia.

Mercatare, v. Mercantiare,Niguoziare.

Mercato, s.m. Fera,Mercatu.

Merce, s.f. 'Ngeneru.

Merceria, s.f. Mercanteria.

Merciaio,Merciaiuolo, s.m. Mercante,Marciarulu.

Mercoledi', s.m. Miercuri.

Mercorella, s.f. Mercurella.

Mercuriale, ad.s. Mercuriale.

Mercurio, s.m. Mercuriu.

Merda, s.f. Mmerda.

Merdellone,Merdoso,Merdellino, ad. Mmerdusu.

Merenda, s.f. Merenna.

Merendare, v. Ammarennare,Ammursare,Merennare,Mursellare.

Meretrice, s.f. Donna prubbica,Prubbica,Porca,Sciabbaca,Scrufa,Ziloja.

Meriggiare, v. Merijare.

Meriggio, s.m. meriju.

Meritamente, avv. Giustamente.

Meritare, v. Ammeritare,Meritare.

Merito, s.m. Meritu.

Merla, s.f. Mierula.

Merlino, s.m. Rumanelluzzu.

Merletto, s.m. Brunda,Merlettu,Pizzillu,Puntina,Trena.

Merlo, s.m. Mierulu,Miergulu.

Merluzzo, s.m. Mirluzzu.

Mesante, ad. Misatieri.

Mesata, s.f. Misata.

Mescere, v. 'Mmiscare,'Mprattare,'Mprastare,'Ntripidare.

Meschino, s.m. Mischinu.

Mescolare, v. 'Mmiscare,'Mprastare,'Mprattare,'Ntripidare,Riminare.

Mescuglio, s.m. Gazzabugliu,Misca-pisca.

Mese, s.m. Mise.

Mesima, geog. Mesima.

Mesoraca, geog. Misuraca.

Messa, s.f. Missa.

Messaggeria, s.f. Messaggiera.

Messaggiero, s.m. Currieri,Espressu.

Messale, s.m. Missale.

Messere, s.m. Missere.

Messia, s.m. Missia.

Messo, s.m. Currieri,Espressu,Messu,Missu,'Mmasciature,Oscieri,Scieri.

Mestatore, s.m. Faccatotu.

Mestiere,Mestiero, s.m. Mistieri,Prufessione.

Mestieruccio, dim. Mistiericchiu.

Mestizia, s.f. Lassamestare,Luttu,Mistizia,Malincunia,Paturnia,Pucuntria.

Mesto, ad. Malinconicu,Silenziusu,Tapile,'Mpagliaratu.

Mestola, s.f. Mazza.

Mestolo, s.m. Cucchiara.

Mestruo, s.m. Mise.

Meta, s.f. Assisa,Meta.

Meta', s.f. Meta',Metate,Mienzu.

Metafora, s.f. Metafura.

Metaforicamente, avv. Sutta metafura,Metafura.

Metallo, s.m. Metallu,Mitallu.

Metato, s.m. Casella.

Meticolosita', s.f. Miticulusita'.

Meticoloso, ad. Miticulusu.

Metro. s.m. Metro.

Mettere, v. Mintere.

Mettimale,Mettiscandali, Cuntieri,Micciaru,Piglia e Porta.

Mezzadria, s.f. Culonia,Menzeria.

Mezzadro,Mezzaiuolo, s.m. Culonu,Menzieri.

Mezzana, s.f. Menzina.

Mezzanamente, avv. A menza botta,Mienzu.

Mezzanella, dim. Menzinella.

Mezzanile, s.m. Menzanile.

Mezzano, s.ad. Menzanu,Ruffianu.

Mezzanotte, s.f. Menzannotte.

Mezzeria, s.f. Culonia,Menzeria.

Mezzina, s.f. Lancella.

Mezzo, s.ad. Mienzu,Modu,Opara,Opera,Scunchiutu,Sfattu,Spattu.

Mezzodi',Mezzogiorno, s.m. Menzijurnu,Menziurnu.

Mezzomondo, s.m. Menzumunnu.

Mezzotermine, s.m. Mienzutermine.

Mezzule, s.f. Purtella de 'a vutte,Purtella.

Mi, pron. M',Mme,Mi.

Mia, ad. Ma,Mia.

Miagolare, v. Meliare,Meuliare.

Miao-miao, s.m. Meu-meu.

Mica, s.f. Tarcu.

Miccia, s.f. Miccia.

Miche, s.f.pl. Mulliche de pane,Mullica.

Michelaccio, accr. Michelazzu.

Michelangelo, n.d'uomo. Michelangilu.

Michele, n.d'uomo. Michele.

Michelina, n.di donna. Michelina.

Micidiale, ad. Malignu,Micidaru,Micidiante.

Micio, s.m. Misci,Muscia,Muscilla.

Midolla, s.f. Midollo, s.m. Medulla.

Miei, ad.m.pl. Mia,Mie'.

Miele, s.m. Mele.

Mietere, v. Metere,Metire.

Mietitore, s.m. Metiture.

Mietitura, s.f. Metitura.

Migliaccio, s.m. Migliacciuola, s.f. Migliacciu.

Migliaio, s.m. Migliaru.

Miglierina, geog. Miglierina,Muglierina.

Miglio, s.m. Migliu.

Miglioramento, s.m. Miglioramientu.

Migliorare. v. Migliurare.

Migliore, ad. Miegliu,Migliure.

Miglioria, s.f. Migliuria.

Mignatta, s.f. Mignatta,Sangisuca,Sanguetta.

Mignattaio, s.m. Mignattaru,Sangisucaru,Sanguettaru.

Mignella, s.m. Spiluorciu.

Mila, s.pl. Mila,Milia.

Milenso, ad. Totaru.

Milionario, s.m. Miliunariu.

Milione, s.m. Miliune.

Militare, s.m. Militare-ru.

Milizia, s.f. Milizia.

MIllantare, v. 'Mpallunare,Spaccuniare,Squarciuniare.

Millantata, s.f. Squarciuneria.

Millantatore, s.m. Bummaru,Frampapocchia,Pallunaru,Scacciune,Spaccune,Squarciune,Radumunte.

Millanteria, s.f. Avantu,Sbavantaria.

Mille, n.card. Millanta,Mille.

Millepiedi, s.m. Centupiedi.

Millesimo, n.ord. Millesimu.

Milordo, s.m. Milordu.

Milza, s.f. Meuza,Mieuza.

Mina, s.f. Mina.

Minaccia, s.f. Amminazzu.

Minacciare, v. Amminazzare.

Minata, s.f. Minata.

Minatore, s.m. Minature.

Minchionare, v. Cugliunare,Cugliuniare,Minchiunare.

MInchionatore, s.m. Cugliunijature.

Minchionatura, s.f. Cugliuna.

Minchione, s.m. Bonomu,Minchiarile,Minchiune,'Ndugliune,Patatuccu,Totaru,Vucc'ancatu,Vuccapiertu,Grogna.

MInchioneria, s.f. Minchiunaggine,Minchiunata,Minchiuneria,Zorba.

Minerale, s.m. Minerale.

Minestra, s.f. Minerra,Minestra.

MInestraio, s.m. Minestraru.

Minestrina, dim. Minestrella.

Minestrone, accr. Minestrune.

Mingherlino, ad. Dilicu.

Miniatura, s.f. Macchietta,Miniatura.

Miniera, s.f. Minera.

Minimo, ad. Minimu.

Ministeriale, ad.s. Ministeriale.

Ministero, s.m. Ministeru-steriu.

Ministrare, v. Minestrare.

Ministro, s.m. Ministru.

Minore, s.ad. Minure,Menu,'Mperiure.

Minuta, s.f. Minuta.

Minutaglia, s.f. Minuzzaglia.

Minuteria, s.f. Bischiutteria.

Minutiere, s.m. Bisciuttieri.

Minuto, s.ad. Minutu.

MInuzia, s.f. Amminiculu,Minuzia.

Minuzioso, ad. Minuziusu,Sufisticu.

Minuzzaglia, s.f. Minuzzaglia.

Minuzzolo, s.m. Pitazzu.

Mio, ad. Meu,Mio,Miu,Ma.

Mira, s.f. Mera,Mira.

Mirabile, ad. Merabile.

Miracolo, s.m. Miraculu.

Miracolosamente, avv. Miraculusamente.

Miracoloso, ad. Miraculusu.

Mirare, v. Merare,Ammiccare,Guardare,Mirare.

Mirto, s.m. Murtilla.

Misce, s.f. Misculanza.

Miscea, s.f. Miscela,Misciorra.

Mischiare, v. 'Mmiscare,'Mprattare,'Mprastare,'Ntripidare.

Miscuglio, s.m. Miscela,Misciorra.

Miserabile, ad. Miserabule,Peccariatu.

Miserere, s.m. MIserere.

Miseria, s.f. Guai,Miseria,'Nfilicita',Paccariazione,Poverta',Povertate,Spachijamientu.

Misericordia, s.f. Misericordia,Pieta',Pietate.

Misericirdioso, ad. Misericordiusu.

Misero, ad. Miseru,'Mpilice,'Nfilice.

Misofato, geog. Misufatu.

Missionario, s.m. MIssiunariu.

Missione, s.m. Missione-siune.

Misterioso, ad. Misteriusu.

Mistero, s.m. Misteru.

Misto, s.m. Mistu.

Mistura, s.f. Mistura.

Misura, s.f. Misura.

Misurare, v. Misurare,Sparpagnare.

Misuratamente, avv. Ccu riegula e misura.

Misuratore, s.m. Misurature,Stimature.

Misurella,Misurina, dim. Misurella.

Misurino, dim. Miduriellu.

Mite, ad. Pracidu.

Mitigare, v. Carmare,Mitigare,Pracare.

Mitra, s.f. Mitria.

Mitraglia, s.f. Mitraglia.

Mitragliare, v. Mitragliare.

Mitragliatrice, s.f. Mitragliatrice.

Mobiglia, s.f. Mubiglia.

Mobigliare, v. Ammubigliare.

Mobile, s.m. Arnise,Mobile,Mobule,Scirpu.

Mobilia, s.f. Mubiglia.

Moccichino, s.m. Fazzulettu,Maccaturu.

Miccicone, s.m. Mucciulune.

Moccio, s.m. Muccu.

Moccioso, ad. Morfusu,Muccusu.

Moccolo, s.m. Muzzune.

Moccolone, s.m. Mucculune,Patatuccu.

Moccone, geog. Muccune.

Moda, s.f. Moda.

Modello, s.m. Campiune,Modellu,Modiellu.

Moderato, ad. Frammaticu.

Moderno, ad. Mudiernu.

Modestia, s.f. Mudestia,Vrigogna.

Modesto, ad. Mudiestu,Umule.

Modista, s.f. Modista,Mudista.

Modo, s.m. Manera,Miezzu,Modu,Muodu,Ordine.

Mogano, s.m. Moganu,Muganu.

Moggio, ad. Maulu.

Moglie, s.f. Mugliere.

Mogogon, s.m. Moganu.

Moina, s.f. Affettatura,Maniggiu,Murricula.

Moine, s.f.pl. Squasi.

Moise', n.d'uomo, Muse'.

Mola, s.f. Ganga,Mola.

Molenda, s.f. Minella,Mulenna.

Molestare, v. Bersagliare,Mulestare,'Nquetare,Persecutare,Zanzaniare,Zingarriare.

Molestia, s.f. Lotanu,'Nquetamentu,Trivulu,Taluornu.

Molesto, ad. Lotanusu,'Nqietu.

Molinaro, s.m. Mulinaru.

Molino, s.m. Mulinu.

Molla, s.f. Molla.

Mollare, v. Mollare,Mullare.

Molle, s.ad. Molla,Apule,Muollu,Pugliu,Molletta.

Molleggiare, v. Mollare,Mullare.

Molletta, s.f. Molletta.

Mollettina, dim. Pinzetta.

Mollica, s.f. Mullica.

Mollicone, ad.s. Mullure.

Mollore,Mollume, s.m. Mullurata,Mullure.

Molo, s.m. Muolu.

Molochio, geog. Muluchiu.

Moltitudine, s.f. Ciurma,Lega,Quantitade.

Molto, avv. Assai,Murtu.

Momentaneo, ad. Mumentaniu.

Momentino, dim. Credduzzu,Mumentiellu,Stozziciellu.

Momento, s.m. Attimu,Mumentu,Puntu,Stouzzu.

Monaca, s.f. Monaca.

Monacale, ad. Monacale.

Monacato, s.m. Monachisimu.

Monacella, dim. Monachella.

Monachismo, s.m. Monachisimu.

Monacina, dim. Monachella.

Monaco, s.m. Monacu.

Monarca, s.m. Munarca.

Monarchia, s.f. Munarchia.

Monastero, s.m. Cummientu,Munisteriu.

Moncherino, s.m. crungu,Mugnune.

Monco, s.m. Ciuncu,Muzzu.

Moncone, s.m. Mugnune.

Mondano, ad. Munnanu.

Mondare, v. Munnare.

Mondiglia, s.f. Scavagli.

Mondo, s.m. Munnu,Seculu,Sieculu.

Monelleria, s.f. Guagliunata,Tristizia.

Monello, s.m. Mulacchiune.

Moneta, s.f. Munita.

Mongiana, geog. Mungiana.

Mongibello, geog. Mungibiellu.

Mongrassano, geog. Mungrassanu.

Monile, s.m. Papagna.

Monito, s.m. Addirizzu.

Monomania, s.f. Fissazione.

Monsignore, s.m. Bonsegnure.

Monta, s.f. Munta.

Montagna, s.f. Muntagna.

Montagnolo, s.m. Muntagnaru.

Montalto, geog. Muntautu.

Montanaro, s.m. Muntagnaru.

Montare, v. Muntare.

Montata, s.f. Sagliuta.

Montatura, s.f. Muntatura.

Montauro, geog. Muntauru.

Monte, s.m. Munte,Muzziellu.

Montegiordano, geog. Muntegiurdanu.

Monteleone, geog. Munteleune.

Montenero, geog. Munteniuru.

Montepaone, geog. Muntepaune.

Monterosso, geog. Munterussu.

Monticello, dim. Muntiettu.

Montone, s.m. Muntune,Piecuru.

Montura, s.f. Muntura.

Monumento, s.m. Munimientu.

Mora, s.f. Mura,Murra.

Morale, s.f. Murale.

Moralista, s.m. Muralistu.

Moralita', s.f. Muralita'-litate.

Morano, geog. Muranu.

Morbidezza, s.f. Dilicatizza.

Morbido, ad. Apule,Dilicatu,Muollu,Pugliu,Umule.

Morbillo, s.m. Murvillu.

Morbo, s.m. Morbu.

Morboso, ad. Morbusu.

Morchia, s.f. Morga.

Mordace, ad. Satiricu.

Mordere, v. Mordere, Muzzicare.

Morea, v. geogr. Muria.

Morello, ad. Morellu, Murellu.

Moria, s.f. Murtalita'.

Moribondo, ad.s. Moribunnu.

Morione, s.m. Murriune.

Morire, v. Morire, Perire, Spirare.

Mormanno, geogr. Murmannu.

Mormoramento, s.m. Murmuriamentu, Murmurizzu.

Mormorare, v. ciciuliare, Murmuriare, Pupitiare, Scarminiare.

Mormorazione s.f., Mormorio s.m., Murmuriamientu, Murmurizzu, Critica, toto', Vuvulizzu, Murmuru.

Moro, s.m. Moru.

Moroide, Moroidi, s.f.pl. Murroide, Murroje.

Morsa, s.f. morsa, Torcimussu.

Morse, s.f.pl. Guide.

Morsetta s.f., Morsetto s.m., Musculera.

Morsicare, v. Muzzicare.

Morsicatura, s.f. Muzzicatina.

Morso, s.m. Muorsu, Vrigliuozzulu, Muzzicune, Vrigliuozzu.

Mortaio, s.m. Murtau, Sazieri, Mascu, Mascune, Janni.

Mortale, ad. Murtale, Malignu.

Mortaletto, s.m. Mascu, mascune, Janni.

Mortalita', s.f. Murtalita'.

Morte, s.f. Morte.

Mortella, s.f. Murtilla.

Mortificare, v. Murtificare.

Mortificazione, s.f. Murtificazione.

Morto, s.m.ad. Muotru, Cessu, Ciessu.

Mortorio, s.m. Murtizzu, Murtuoru, Spirata.

Mosa, geogr. Mosa, Musa.

Mosca, s.f. Musca.

Moscadella, s.f. Muscarella.

Moscadello, Moscado, s.m. Muscatiellu, Muscatu.

Moscaiuola, s.f. Muschera.

Moscherino, Moscerino, s.m. muscariellu.

Moschetto, s.m. Scuppetta.

Moschettone, avv. Zuffiune.

Moscio, ad. musciu.

Moscione, s.m. Muscariellu.

Moscone, s.m. MUscune, Muscagliune.

Mossa, s.f. Mossa.

Mostacchio, s.m. Mustazzu.

Mostacciolo, s.m. Mustazzuolu.

Mostarda, s.f. Mustarda.

Mosto, s.m. Mustu.

Mosto cotto, Vinucuottu.

Mostra, s.f. Campiune, 'Mprunta, Mustra, Tabbella.

Mostrare, v. cumparire, 'Mmizzare, Mustrare, Prisentare.

Mostreggiatura, s.f. Mostru.

Mostruoso, ad. Mustruusu.

Mota, s.f. Fangu, limarra, Liutu, mauta, Zancu, lievitru, Liutu.

Motivo, s.m. cagiune, Mutivu, Ragiune.

Moto, s.m. Motu.

Mottafollone, geogr. Mottafullune.

Motta san Giovanni, geogr. Motta san Giuvanni.

Motta santa Lucia, geogr. Motta san Lucia.

Motteggiare, v. Bottiare, Gapuliare, Muttettiare.

Motteggiatore, s.m. Galupieri.

Motteggio, s.m. Muttettu.

Motto, s.m. Frizzu, Parola.

Movimento, s.m. Movimientu.

Mozzare, v. Curciare, Muzzare.

Mozzetta, s.f. Muzzetta.

Mozzicone, s.m. Muzzune.

Mozzo, s.m.ad. Cinciu, Curciu, Famigliu, Muzzu, Muzzu.

Mozzorecchi, s.m. Paglietta.

Mucia, s.f. Misci, Visciuzza.

Mucchio, s.m. Mucchiu, muzziellu, Zimmullu.

Mucco, Muco, s.m. Muccu, Muorfu.

Muccoso, ad. Morfusu.

Muda, Mudagione, s.f. Muta.

Mudare, v. Spogllare.

Muffa, s.f. Lamu, Muffa.

Muffarsi, rifl. Mucare.

Muffire, v. Lamare.

Mugghiare, v. Mugliare.

Mugghio, s.m. Mugliu.

Muggine, s.m. Cefalu.

Muggito, Muglio, s.m. Mugliu.

Mugnaio, s.m. Mulinaru.

Mugnere, v. Muncere, Muncire.

Mugnitura, s.f. Munciuta.

Mulattiere, s.m. Gurdunaru, mulattieri.

Mulesco, ad. Mulignu.

Mulinare, v. Fantasticare.

Mulinaro, s.m. Mulinaru.

Mulino, s.m. Mulinu.

Mulo, s.m. Mulu, Muliettu.

Multa, s.f. Murta, Penale.

Mummia, s.f. Mumia.

Mungere, v. Muncere, Muncire.

Municipale, ad. Cumunale, Municipale.

Municipio, s.m. Municipiu.

Munizione, s.f. Munizione.

Muovere, v. Movere, Spincere, Spincire.

Muraglia, s.f. Muraglia.

Murare, v. Fravicare, Ammurare.

Muro, s.m. Muru.

Musa, s.f. Musa.

Musata, s.f. Mussaita.

Muschio, s.m. Muscu.

Muscia, s.f. Misci.

Musco, s.m. Lippu.

Muscolo, s.m. Musculu.

Museo, s.m. Museu.

Museruola, s.f. Mussale, Mussarola, Vuccagliu.

Musica, s.f. Musica.

Musicante, s.m. Bannista, Musicante.

Musico, s.m. Musicu.

Muso, s.m. Mussu.

Musoliera, s.f. Mussale, Mussarola.

Mussolina, s.f. Musulinu.

Mustacchio, s.m. Mustazzu.

Muta, s.f. Muta, Mutamientu, Mutazione.

Muta, Trinca.

Mutabilita', s.f. 'Ncustanza.

Mutamento, s.m. Mutamientu, Mutazione, Cangiurru.

Mutanda, Mutande, s.f. Cauzuniellu, Mutanna, Suttacazune.

Mutare, v. Mutare.

Mutazione, s.f. Mutazione.

Mutezza, s.f. Muta.

Muto, s.m. Mutu, Saturnu.

Mutolezza, s.f. Muta.

Mutolo, s.m. Mutu, Saturnu.

Mutria, s.f. Mutria.