Dizionario Dialettale

 

F

 

Indice Dizionari Dialettale

 

Fabbrica, s.f. Fravica, Fravicatu.

Fabbricare, v. Fare, Fravicare.

Fabbricato, s.m. Fravicatu.

Fabbricatore, s.m. Fravicature.

Fabbrizia, geogr. Fabrizia.

Fabbroferraio, s.m. Ferraru, Forgiaru.

Fabrizio, n.d'u. Fabriziu, Vizzu.

Faccenda, s.f. Accupazione, Facenna, Fattu.

Faccende, s.f.pl. 'Ntrogne.

Faccendiere, Faccendone, s.m. Faccennieri, Faccatotu, Strascinafacenne.

Faccettare, v. Faccijare.

Facchinaccio, pegg. Vastasune.

Facchinata, s.f. Carugnata.

Facchino, s.m. Facchinu, Vastasu.

Faccia, s.f. Facce.

Facciata, s.f. Facciata.

Facella, s.f. Faciglia, Fajilla.

Facezia, s.f. Muttetu.

Facile, ad. Facile.

Facilita', s.f. Facirta'.

Facilitare, v. Facilitare.

Facilitazione, s.f. Facilitazione.

Facilmente, avv. Facirmente, 'Ngaviuvile.

Facilone, s.m. Francune.

Facimale, s.m. Farfariellu.

Facinoroso, ad. Facinurusu.

Facolta', s.f. Facurta', Autorita', Auturizzazione, Avire, Licienzia, Modu, Sustanze.

Facoltizzare, v. Facurtare.

Facoltoso, ad. Facurtusu, Benistante.

Facsimile, s.m. Faccasimile.

Factotum, s.m. Faccatotum, Chiochiaru.

Faggio, s.m. Fagu.

Fagiano, s.m. Fasanu, Faggianu, Gallu, Fasanu.

Fagiolino, dim. Vajanelluzza, Surachella.

Fagiolo, s.m. Fasulu, Suraca, 'Mpusaglia.

Fagnano Castello, geogr. Fagnanu.

Fagnone, s.m. Vucc'asciutta, Spilature.

Fagotto, s.m. Fangottu.

Fagotto, s.m. Fagottu.

Faina, s.f. Fuina.

Falce, s.f. Fauce.

Falciare, v. Fauciare, Metere.

Falciatore, s.m. Faucimare, Metiture.

Falcione, s.m. Faciune, Fauciune.

Falco, Falcone, s.m. Farcune, Cristariellu, Nicchiu, Nigliu.

Falconara, geogr. Farcunara.

Falda, s.f. Fadella, Fauda, Pullula, Tirante, Favura.

Faldella, s.f. Pisa, Spilazzu, Stuppata.

Faldiglia, s.f. Fadiglia.

Falegname, s.m. Faligname, Carpentieri, Mastrudascia.

Falerna, geogr. Falerna.

Fallimento, s.m. Fallimientu, fallenza.

Fallire, v. Fallire, Curpare, Mancare, Peccare, Sbancare, Sballare, Scacare.

Fallito, ad. Fallitu.

Fallo, s.m. Mancanza, trascursu, Fallu, Spripuositu.

Falsariga, s.f. Farsariga.

Falsario, s.m. Farsariu.

Falsificare, v. Farsificare.

Falsificato, s.f. Artifattu.

Falsita', s.f. Farsita'.

falso, ad. Fauzu.

Fama, s.f. Fama, 'Nnuminata.

Famiglia, s.f. Famiglia.

Fame, s.f. Fame, Labbia, Pitittu, Petitu, Famatica, Spachijamentu.

Famiglio, s.m. Famigliu, serviture.

Famigliona, avv. famigliune.

Familiare, s.c. Cumpidente.

Familiarita', s.f. Cumpaffa, Cumpidenza.

Familiarizzare, v. Familiarizzare.

Famoso, ad. Famusu, Celebru.

Fanale, s.m. Fanale.

Fanatico, s. e ad. Fanaticu.

Fanatismo, s.m. Fanatisimu.

Fanghiglia, s.f. Limarra, Pilla.

Fanciulla, s.f. Quatarella.

Fanciullaggine, s.f. 'Nchiastrata.

Fanciullata, s.f. Pittirilluzzu, Quatrarelluzzu.

Fanciullo, s.m. Bardasciu, Piccirillu, Picculu.

Fandonia, s.f. Favula, Frappa, Chiacchiera, Papocchia, Parabula, Trastula.

Fanello, s.m. Minuocciulu.

Fanfaluca, s.f. Minzogna.

Fanfara, s.f. Fanfarra.

Fango, s.m. Fangu, Fancu, Zancu.

Fangoso, ad. Pantanusu.

Fannullone, s.m. Manciapane, Scapulavue, Livrieri.

Fantasia, s.f. Fantasia, Mente.

Fantasiare, v. Fantasticare.

Fantasma, s.m. Fantasima, Pantasima, Umbra, Mammune, Spirdu.

Fantasticaggine, s.f. Suonnu.

Fantasticare, v. 'Mpapazzare, Fantasticare, Strolacare.

Fantasticheria, s.f. 'Llusione.

Fantastico, ad. Fantasticu, Pazzu.

Fante, s.m. Serviture.

Fanteria, s.f. Fantaria, Linia.

Fantesca, s.f. 'Nfantina, Vajassa, Serva.

Fanticella, dim. Vajasella.

Fantoccino, s.m. Babbariellu, Pupatulula, Pupazzu.

Farabutto, ad. e s. Frabuttu.

Faraone, s.m. Passetta.

Farda, s.f. Resca.

Fardello, s.m. Fangottu, Sarma.

Fare, v. Fare, Furmare.

Fare la birba, Fare la birba.

Farfalla, s.f. Farfalla, Palummella, Palumma.

Farfalletta, dim. Farfalletta.

Farfanicchio, s.m. Fanfalliccu.

Farina, s.f. Farina.

Farinaccio, s.m. Farinazzu.

Farinaiuolo, s.m. Farinaru.

Farinata, s.f. Farinata, Frascatula.

Fariseo, s.m. Fariseu.

Farmacia, s.f. Farmacia, Spezeria.

Farmacista, s.m. Farmacista, Speziale, Chimicu.

Faro, s.m. Faru.

Farro, s.m. Farru.

Farsa, s.f. Farsa.

Farsetta, dim. Farsicella.

Farsetto, s.m. Tait, Jippune.

Fascetta, s.f. Fascetta.

Fascia, s.f. Fascia, Fassa.

Fasciare, v. 'Mpasciare, 'Mpassare.

Fasciatoio, s.m. 'Mpasciaturu.

Fascicolo, s.m. Fasciculu.

Fascina, s.f. Fascina, Sarcina.

Fascinare, v. Affascinare.

Fascino, s.m. Affascinu, Jettatura, Mal'uocchiu.

Fascinotto, s.m. Sarcinella.

Fasciola epatica, s.f. Visciulu.

Fastella, s.f. Fascina.

Fastidio, s.m. Fastidiu, Frusciamientu, Lassamestare, Lontanu, 'Mpacciu, Taluornu, Ververu, Siccatura.

Fastidioso, ad. Fastidiusu, Lontanusu, Migrusu, Scattusu.

Fastidire, v. Sdinningare.

Fasto, s.m. Fastu, 'Mperiu.

Fastoso, ad. Fastusu, Ofanu.

Fata, s.f. Fata.

Fatale, ad. Fatale.

Fatalita', s.f. Fatalita', Rema, Sorta, Sorte.

Fatare, v. Fatare.

fatatura, s.f. Fattura.

Fatica, s.f. Fatiga, Travagliu.

Faticaccia, avv. Fatigune.

Faticante, ad. Fatigante.

Faticare, v. Fatigare.

Faticatore, s.m. Fatigature.

Faticosamente, avv. Appena.

Faticoso, ad. Grave, Laburiusu, Penatu, Travagliusu.

Fato, s.m. Fatu, Stilla.

Fatterello, s.m. Fattariellu.

Fattibile, ad. Pussibile.

Fatticcio, ad. Trugliu, Carcagnottu.

Fatto, s.m. Fattu.

Fatto, part. Fattu.

Fattoiano, s.m. Trappitaru.

Fattoio, s.m. Trappitu.

Fattore, s.m. Fatture.

Fattorino, s.m. Fatturinu, Magliariellu, Mazzariellu.

Fattucchiera, s.f. Fattucchiera, Magara.

Fattucchiere, s.m. Magaru.

Fattucchieria, s.f. Magaria.

Fattura, s.f. Fattura.

Faustino, n.d'u. Faustinu.

Fautore, s.m. Fauture.

Fava, s.f. Fava.

Faverella, s.f. Frattu, Parra, Parrare.

Favellare, v. Parrare.

Favilla, s.f. Raviglia.

Favo, s.m. Favu.

Favola, Filatessa, s.f. Favula, Filetta, Vavula.

Favone, s.m. Scacciune.

Favore, s.m. Favure, Fagure, compicenza, Grazia, Piacire, Servizu, Serviziu.

Favorevole, ad. Fagurevule.

Favorire, v. Fagurire, Faguriscire, Puteggere, Puteggire.

Favorito, ad. Favuritu.

Fazione, s.f. Fazione, Parte, Partitu, Renza, Setta, Settima.

Fazzoletto, s.m. Fazzulettu, Muccaturu.

Febbraio, s.m. Frevaru.

Febbre, s.f. Freve.

Febbricone, s.m. Frevazza.

Febbrone, acc. Frevune.

Febo, s.f. Febbu.

Feccia, s.f. Fezza.

Fecciaia, s.f. Purtella de 'a vutte.

Fede, s.f. Fide, Parola.

Fedele, n.d'u. Fidile.

Fedele, ad. Fidile.

Fidelta', s.f. Fiderta', Fidilta'.

Federa, s.f. Facce de cuscinu.

Federico, n.d'u. Fidericu.

Fedina, s.f. Varvetta.

Fegato, s.f. Ficatu.

Fegatoso, ad. Fichiettu.

Felce, s.f. Filice.

Felceto, s.m. Filiciettu.

Felciata, s.f. Filicata.

Felice, ad. e n.d'u. Filice.

Felicemente, avv. Filicemente, 'Nsarvamientu.

Felicia, n. di d. Filice.

Felicita', s.f. Filicita', Cuntentizza.

Fellonia, s.f. Tradimientu.

Felpa, s.f. Ferba.

Feluca, s.f. Filuca.

Femmina, s.f. Fimmina.

Femminaccio, Femminiero, s.m. Fimminieri.

Femminetta, Femminuccia, s.f. Fimminella.

Femminino, ad. Fimmininu, Fimminiellu.

Femore, s.m. Cucunu, Mastruossu, Nuoffu.

Fendere, v. Daghiare, Lesionare.

Fenditura, s.f. Fissura.

Fenice, n.di d. Finice.

Ferdinando, n.d'u. Ferdinannu.

Feretro, s.m. Vara.

Feria, s.f. Feriu.

Ferino, ad. Ferinu.

Ferire, v. Ferire.

Ferita, s.f. Ferita, Firma, Frisinga, Lesione, Tagliatina.

Feritoia, s.f. Arcera, Puoju.

Feritore, s.m. Feriture.

Ferma, s.f. Ferma.

Fermaglio, s.m. Ciappa, Ciappetta.

Fermamente, avv. Femamente.

Fermare, v. Fermare, Restare.

Fermata, s.f. Fermata, Appuntata.

Fermentare, v. Levitare, Vullere.

Fermentazione, s.f. Fermento, s.m. Levatu, Rivuotu.

Fermezza, s.f. Fermizza.

Fermo, ad. Fermu, Fissu, Stabbule.

Fernambucco, s.m. Virzinu.

Feroce, ad. Feroce, Fieru, Barbaru.

Ferocia, s.f. Barbarita'.

Feroleto Antico, geogr. Ferulitu Anticu.

Feroleto della Chiesa, geogr. Ferulitu de la Chiesa.

Ferraio, s.f. Ferraru, Forgiaru.

Ferramenti, s.pl. Ferramenta, Ferramienta.

Ferrana, s.f. Ferrajina.

Ferrare, v. Ferrare.

Ferrata, ad. Ferrata.

Ferratura, s.f. Ferratura.

Ferravecchio, s.m. Robbaru.

Ferriera, s.f. Ferrera, Mantera.

Ferrigno, ad. Ferrignu.

ferro, s.m. Fierru.

Ferrovia, s.f. Strata ferrata.

Ferruzzano, geogr. Ferruzzanu.

Ferucola, ad. Ferusculu.

Ferula, s.f. Fierula.

Ferzo, s.m. Ferza.

Fescina, s.f. Fiscine.

Fessura, s.f. Fissura, Lesione, 'Ngaglia, Serchia, Spaccatina, Spiragliu.

Festa, s.f. Festa.

Festaiuolo, s.f. Apparature, Procurature.

Festante, ad. Joculante.

Festeggiare, v. Festijare.

Festevole, Festoso, ad. Festante, Gaju.

Festino, s.m. Festinu.

Festivita', s.f. Festivita'.

Festivo, ad. Festivu.

Festuca, s.f. Pagliuca, Famazza.

Fetente, Fetido, ad. Fetente, Fetusu.

Fetido, ad. Puzzulente.

Fetidume, s.m. Fitenzia.

Feto, s.m. Frejaturu, Frejune.

Fetore, s.m. Feture, Fietu, Puzza.

Fetta, s.f. Fella.

Fettuccia, s.f. Fittuccia, Zagarella.

Fettucciaio, s.m. Zagarellaru.

Fiaba, s.f. Minchiuneria, Minchiunata, Minchiunaggine, Minzogna, Rumanza.

Fiaccare, v. Jaccare.

Fiacchezza, s.f. Debulizza.

Fiacchiccio, ad. Fichiettu.

Fiacco, ad. Fiaccu.

Fiacco, s.m. Fraccu.

Fiaccola, s.f. Jacchera.

Fiaccone, s.m. Mammamia.

Fiamma, s.f. Fiamma, Vampa.

Fiammata, s.f. Vampata.

Fiammeggiamento, s.m. Scambia.

Fiamme, pl. Vampili.

Fiammifero, s.m. Batteru.

Fiancata, s.f. Spirunata.

Fainco, s.m. Fiancu, Francu.

Fiasco, s.m. Fiascu, Jascu.

Fiascheggiare, v. Fare fiascu.

Fiaschetto, Fiaschino, dim. Burraccia, Fiasca, Fiaschetta.

Fiatare, v. Jatare, Rijatare.

Fiatata, avv. Jatune.

Fiato, s.m. Jatu, Rispiru.

Fibbia, s.m. Fibbia.

Ficattola, s.m. Nicatula.

Ficcanaso, s.m. Ficcanasu, Curiusu., Livrellaru, Spilature.

Ficcare, v. Ficcare, Fucere, 'Mpizzare, 'Mpucere.

Ficchino, Ficcone, s.m. Trasiticciu, Ficcanasu, Curirusu, Livrellaru, Spilature,.

Fico, s.m. Ficu.

Fico d'India, s.f. Ficunniana.

Ficoso, Ficone, ad. Garbusu, Murriculusu, Muttettusu, 'Ngestrusu, Franfiliccu.

Fidanza, Fiducia, s.f. Fidienza, Fiducia.

Fidanzato, Fidanzata, s.m.f. Zitu, Zita.

Fidare, v. Fidare.

Fidato, Fido, ad. Fidile.

Fideiussione, s.f. Pregeria, Priegiu.

Fideiussore, s.m. Garante.

Fiducia, s.f Bonafide, Fiducia.

Fiducioso, ad. Fiduciusu.

Fiele, s.m. Fele.

Fieno, s.m. Fienu.

Fiera, s.f. Fera.

Fieraiuolo, s.m. Feraru.

Fiero, ad. Fieru, 'Mmestinu.

Fievolezza, s.f. Muscizza.

Figliare, s.m. Figliare, Scarrucciare.

Figliastro, s.m. Figliastru.

Figliata, Figliatura, s.f. Figliannula, Figliata.

Figline, geogr. Figlina.

Figliolanza, s.f. Figliulanza.

Figlio, s.m. Figliu.

Figlioletto, Figliolino, dim. Figliciellu, Figliuliellu.

Figliuolo, s.m. Figliuolu.

Fignolo, s.m. Nascenza, Crissummulu.

Figulino, s.m. Pignataru.

Figura, s.f. Figura.

Figuraccia, Figurona, Figurone, avv. Figurazza.

Figurare, v. Figurare.

Figuramente, Figurativamente, avv. Figuratamente.

Figurato, ad. Figuratu.

Figurinaio, s.m. Figuraru.

Figurina, s.m. Figurella.

Figurino, dim. Figurinu.

Figuro, s.m. Carugnune.

Fila, Filaccia, Filaccica, s.f. Fila, Spilazzu.

Filadelfia, geogr. Filaderfia.

Filanda, Filatoio, s.f. Filanna.

Filandia, Filatora, Filatrice, s.f. Filanara.

Filandari, geogr. Filannari.

Filare, v. Filare.

Filare, s.m. Filaru.

Filastrocca, Filatessa, s.f. Filastrocca.

Filata, s.f. Filarina, Filera.

Filaticcio, s.m. Capicciola.

Filatojala, s.f. Sitajola.

Filatore, s.m. Filannaru.

Filato, s.m. Fialtu.

Filatura, s.f. Filatura.

Filettatura, s.f. Finimientu.

Filetto, s.m. Filiettu, Filettu.

Filiano, s.m. Filianu.

Filiggine, s.f. Fulijina.

Filigginoso, ad. Fulijinusu.

Filigrana, ad. Filugranu.

Filippina, n. di d. Filippina.

Filippino, ad. e s. Ritirante.

Filippo, n.d'u. Filippu.

Filo, s.m. Filu.

Filogaso, geogr. Filucasu.

Filomena, n.di d. Filumena, Mena.

Filondente, s.m. Filunnente.

Filosofia, s.f. Filusufia.

Filosofo, s.m. Filusufu.

Filugello, s.m. Siricu, Verme.

Filtrare, v. Culare, Dipurare.

Filza, s.f. Firza.

Fimbria, s.f. Frangia, Puria.

Fimo, s.m. Litame.

Finale, ad. Finale.

Finalizzare, v. Cunchiudere, Finalizzare, Urtimare.

Finalmente, avv. Finarmente, Alla perfine, Urtimata.

Finanza, s.f. Finanza.

Finche', avv. 'Nsina, 'Nsinca.

Finche', Fino a che, cong. Ppe fia.

Fine, ad. Finu.

Fine, s. Fine, 'Ntentu, 'Ntenzione, Tiermine.

Finestra, s.f. Finestra, Barcune.

Finestrata, s.f. Barcunata.

Finestrino, dim. Finestrinu.

Finestrone, avv. Finestrune.

Finezza, Finitezza, s.f. Finizza.

Fingere, v. Fingire, Finzionare, Scemiare.

Fingimento, s.m. Finzione.

Finimento, s.m. Finimientu.

Finimondo, s.m. Fine de munnu.

Finire, v. Finire, Finiscire, Disbrigare, Frunere, Morire, Passare, Spirare.

Finissimo, ad. Spuprafinu.

Finita, n. di d. Finita.

Finito, ad. Finitu.

Fino, avv. Fina, Finacca', 'Nfina, Fianca, 'Nfiadio, 'Nsinca.

Fino, ad. Finu.

Finocchiaccio, Finocchione, avv. Fierula, Fierulazzu.

Finocchiello, dim. Finocchiettu.

Finocchio, s.m. Finuocchiu.

Finta, Finzione, s.f. Finta, Fintifaria, Finzione.

Fintamente, avv. Fintamente, 'Ncosta.

Fintanto, avv. Fintantu.

Finto, ad. Fintu, Fantasticu.

Finzione, s.f. Fintifaria, Finzione.

Fioccare, v. Jazzare, Pulluliare.

Fiocine, s.m. Pella de l'uva.

Fioco, ad. Abbregalatu.

Fionda, Frondola, s.f. Junna.

Fiore, n.d'u. Fiore.

Fiore, s.m. Jure.

Fiorellino, Fioretto, dim. Jurillu.

Fiorire, v. Jurire.

Fiorita, n. di d. Jurita.

Fioritura, s.f. Juritura.

Fiorone, s.m. Ficazzana, Culumbra.

Fiosso, s.m. Famice.

Firma, s.m. Firma.

Firmamento, s.m. Firmamientu.

Firmare, v. Firmare.

Firmo, geogr. Firmu.

Fiscella, s.f. Fiscella.

Fischiare, v. Fiscare, Fischijare.

Fischiata, s.f. Fiscata.

Fischiellare, v. Fisculiare.

Fischietto, s.m. Fischiettu.

Fischio, s.m. Fiscu.

Fischione, avv. fisciune, s.m. Millardu, Anitra.

Fisco, s.m. Fiscu.

Fisica, s.f. Fisica.

Fisico, ad. Fisicu.

Fisicoso, ad. Miticulusu, Sufisticu.

Fisonomia, s.f. Fisunumia.

Fissare, v. Fissare.

Fisso, ad. Fissu.

Fistola, s.f. Fistula.

Fistoletta, dim. Festicchiarulu.

Fistolo, s.m. Papparutu, Pappu, Uorcu.

Fistoloso, ad. Fistulusu.

Fitta, s.f. Pantanu, Pilla, Zancaru, Ciffa.

Fittizio, ad. Fittiziu.

Fitto, s.m. Affittu, Stagliu.

Fitto, ad. 'Ncuttu, Fittu.

Fittone, s.m. Capitroppa, Pedicune, Radicune.

Fittuario, s.m. Affittuariu.

Fiumara, geogr. Jumara.

Fiumara, Fiumana, Fiume, s.f.m. Jumara, Jume.

Fiumefreddo Bruzio, geogr. Fiuminica.

Fiutare, v. Annasare, Rastiare.

Fiuto, s.m. Rastu, Rastru, Uosimu.

Flaccido, ad. e s. Fracidu.

Flagellare, v. Fraggellare.

Flagellatore, s.m. Mastrugiuorgiu.

Flagellazione, s.f. Fragellazione.

Flagello, s.m. Fragiellu.

Flaminio, n.d'u. Framiniu.

Flanella, s.f. Fanella, Frannina.

Flato, s.m. Fratu, Truottu.

Flatulenza, Flatuosita', s.f. Fratulenza.

Flauto, s.m. Fratu, Traviersu.

Flavio, n.d'u. Fraviu.

Flebotomo, s.m. Sagnature.

Flemma, s.f. Fremma, Filemma.

Flemmatico, ad. Fremmaticu.

flemmone, s.m. Fremmune.

Florestano, n.d'u. Furestanu.

Floscezza, s.f. Muscizza.

Floscio, ad. Cupu, Fracidu, Fruosciu, Lientu, Musciu.

Flotta, s.f. Frotta.

Flussionale, ad. Frussionale.

Flussione, ad. Frussione.

Flusso, s.m. Affrussu, Frussu.

Foca, s.f. Foca.

Focaccia, Cullara, Fresa, Pitta.

Focarone, s.m. Focara.

Focatico, s.m. Focaticu, Focatu.

Focherello, Focolino, dim. Focariellu.

Fochista, s.m. Bummaru, Fochista, Pruveraru.

Focolare, s.m. Fuocularu.

Focone, s.m. Focune, Stufa.

Focoso, s.m. Fucusu.

Fodera, s.f. Fodara, 'Mpurra.

Foderare, v. Dodarare, 'Mpurrare.

Fodero, s.m. Fodaru, Pannu russu, Vajina.

Foga, s.f. Foja.

Fogare, v. Frugare.

Foggiare, v. Furmare.

Foglia, s.f. Foglia, Pampina.

Fogliame, s.m. Fogliame.

Foglietto, s.m. Fogliettu.

Foglio, s.m. Fogliu, Fuogliu.

Fogna, s.f. Chiavica.

Fogo, s.m. Abbunnu.

Fola, Fandonia, s.f. Pastocchia.

Folaga, s.f. Folaca, Gallinella.

Folata, s.f. Jujata.

Folla, s.f. Fulla.

Folle, s.m. Pazzu.

Folletto, s.m. Follettu, Monachiellu, Aguriellu, Papparutu, Pappu.

Follia, s.f. Pazzia.

Follicolo, s.m. Foderu.

Folto, ad. 'Ncuttu.

Fonda, s.f. Foderu, Porta pistola.

Fondaccio, Fondachiere, s.m. Funnachieri.

Fondaco, s.m. Funnacu.

Fondamento, s.m. Funnamientu, Pedamientu.

Fondare, v. Funnare.

Fondata, s.f. Fezza.

Fondatore, s.m. Funnatore.

Fondazione, s.f. Funnazione.

Fondello, s.m. Animella, Funniellu, Cugnu.

Fonderia, s.f. Funneria.

Fondiaria, s.f. Funniaria, Funnuaria.

Fondiglia, s.f. Sculatina, Sculatura, Sedimientu.

Fondo, ad. e s. Culacchiu, Funnu, Siettu, Timpagnu.

Fontana, s.f. Funtana.

Fonte, s.m.f. Funte, Funtana, Pucchia.

Foracchiare, v. Gruburiare, Grupuriare, Punturiare.

Foraggiamento, s.m. Furraggiata.

Foraggio, s.m. Furaggiu.

Forare, v. Cupare, Grupare, Perciare, Scarcellare, Sperciare, Spertusare.

Forasiepe, s.m. Cardillu, Rijillu.

Foratoio, s.m. Perciaturu.

Forbandito, s.m. Furbannitu.

Forbici, s.f.pl. Fuorfice, Fruoffice.

Forbiciata, s.f. Fuorficiata.

Forbire, v. Stujare.

Forca, s.f. Chiappinu.

Forca, m.avv. Fare filune.

Forcata, s.f. Furcata, Furcunata.

Forcella, s.f. Furcella, Piertica.

Forchetta, s.f. Brocca, Furchetta, Furcina.

Forchettata, s.f. Broccata.

Forchettone, avv. Furchettune.

Forcone, s.m. Furcune.

Forellare, v. Puntijare.

Forellino, dim. Pertusiellu.

Forese, s.m. Furise.

Foresetta, Forosozza, s.f. Furisella, Furracchia, Furracchiola.

Foresta, s.f. Furesta.

Forestale, ad. Furestale.

Foresteria, s.f. Furesteria.

Forestiere, s.m. Furistieri, Stranu.

Forfora, s.f. Canigliula.

Forma, s.f. Forma, Furma, Cugnu, Specia.

Formaggio, s.m. Casu, Furmaggiu, Tirignu.

Formajo, s.m. Furmaru.

Formale, ad. Furmale.

Formalita', s.f. Furmalita'.

Formalizzare, v. furmalizzare.

Formare, v. Cumpunere, Furmare.

Formica, s.f. Culercia, Furmica.

Formicaio, Formicolaio, s.m. Furmicaru.

Formicolare, v. Furmiculiare, Furmicialiare, vullere.

Formicolio, s.m. Furmiculiamentu, Furmiciamientu.

Formicone, avv. Furmicune.

Fornaciaio, s.m. Carcararu.

Fornaciata, s.f. Carcarata.

fornace, s.f. Carcara, Furnagia.

Fornaio, s.m. Furnaru.

Fornata, s.f. Furnata.

Fornello, s.m. cociellu, Furnacella.

fornire, v. Furnire.

Fornitore, s.m. Furniture.

Fornitura, s.f. Furnitura.

Forno, s.m. Furnu.

Foro, s.m. grubu, Pertusu, Grupu.

Forse, cong. Forse, Fuorzi, Fuorsica, Tiegnuca.

Forte, s.m. e ad. Forte, Fortizzu, Forzicutu, Sanizzu.

Fortemente, avv. forte, Ccu forza.

Fortetto, dim. Forticiellu.

Fortezza, s.f. Fortizza, Fortarizza, Castiellu, Citatella, Forzaglia.

Fortificare, v. Fortificare, Affurzare.

Fortino, s.m. Fortinu.

Fortore, s.m. Fratu, Truottu, Stumu.

Fortuna, s.f. Furtuna, Ventura, Sorta, Sorte, Stilla.

Fortunato, n.d'u. e ad. Furtunatu.

Forunculu, s.m. Furunculu, Carvunchiu.

Forza, s.f. Forza, Manu, 'Nniputienza, Putenzia, Putienza, Putenza.

Forzare, v. Furzare.

forzatamente, avv. Forzatamente, Forzusamente, De forza.

Forziere, s.m. Tiraturu.

Forzoso, ad. Forzusu.

Forzuto, ad. Forzicutu, Forzutu.

Fosforo, s.m. Fosparu.

Fossa, s.f. Fossa.

Fossato, geogr. Fossatu.

Fossetta, dim. Fossarella, Fossicella.

Fosso, s.m. Gammita.

Fotografia, s.f. Futugrafia.

Fotografo, s.m. Futografu.

Fra, prep. Fra, 'Ntra, Tra.

Fra breve, m.avv. All'accurtu.

Fracassare, v. Fracassare.

Fracasso, s.m. Fracassu, Terribiliu.

Fracido, e Fracidio, ad. e s. Fracidu.

Fracidume, s.m. Putrazzu.

Fragile, ad. Fragile.

Fragilita', s.f. Fragilita'.

Fragola, e Fravola, s.f. Fragula.

Fragore, s.m. Fragure.

Fragante, ad. Fragante.

Fraganza, s.f. Fraganza.

Frammassone, s.m. Frammassune.

Framassoneria, s.f. Frammasuneria.

Frammettente, ad. Trasiticciu.

Frammezzare, v. 'Ntramenzare.

Frammettersi, Framenzare, Tramenzare, Tramiscare.

Frana, s.f. Sciolla.

Francare, v. Affrancare.

Francatura, s.f. Affrancatura.

Francavilla, geogr. Francavilla.

Francesca, n. di d. Francisca, Chicca.

Francescano, ad. Franciscanu.

Franceschino, dim. Franchinu, Chiccu.

Francesco, n.d'u. Franciscu, Chiccu, cicciu, Ciccu, Frascrittu, 'Ncisu.

Francese, ad. Francise, Franzise.

Francheggiare, v. Franchiare.

Franchezza, s.f. Franchizza, Francuneria, Sciurtizza, Spiritu.

Francia, geogr. Francia, Franza.

Francica, geogr. Francica.

Franco, s.m. e ad. Francu.

Francobolla, s.m. Francubullu.

Frangente, s.m. Frangente.

Frangia, s.f. Frangia.

Frangiare, v. Frangiare.

Frappamondo, s.m. Frampapocchia.

Frappare, v. Frappare.

Frappatore, s.m. Frappune, Mafrune.

Frapponeria, s.f. Frappa.

Frasca, s.f. Frasca, Ramu.

Frascame, Frascume, s.m. Frascame.

Frascheria, s.f. Frascaria.

Fraschitto, n.d'u. Frascrittu.

Frascineto, geogr. Frascinitu.

Frasconaia, s.f. Frascune.

Frase, s.f. Frasa.

Frassinetto, s.m. Frascinitu.

Frassino, s.m. Frassinu, Frossu.

Frastaglio, s.m. Rucciulu, Ritagliu.

Frastornare, v. Frasturnare.

Frastuono, Frastornio, s.m. Frastuonu, Ciroma, Fracassu, Pappagalata, Vuvulizzu.

Fratacchione, s.m. Fratacchiune.

Frate, s.m. Fra.

Fratellanza, Fraternita', s.f. Fratellanza.

Fratellino, dim. Fraticiellu.

Fratello, s.m. Frate, Fratellu.

Fraterno, ad. Fratiernu.

Fratricidio, s.m. Fraticidiu.

Fratta, s.f. Fratta, Stroppa.

Frattaglio, s.m. Strifizzaru.

Frattanto, avv. Fradetantu, Fratantu, 'Ntramente, 'Ntratantu, Tramente, Tratantu.

Frattempo, s.m. Frattiempu.

Frattura, s.f. Scasciu.

Fraude, s.f. Frauda.

Fraudolente, avv. Fintamente.

Fraudolento, ad. Fradulente.

Fraudolenza, s.f. Fradulenza.

Freccia, s.f. Frezza, Friccia, Varune.

Freddare, v. Stennicchiare.

Freddezza, Freddura, Freschezza, s.f. Friddizza, Friddura.

Freddo, ad.s.m. Friddu, Friscusu.

Freddoloso, ad. Friddulusu, Friddigliusu.

Freddoso, ad. Friddusu.

Freddura, s.f. Friddura, Fridduria.

Freddurario, s.m. Friddazzaru, Friddu.

Fregamento, s.m. Frusciata.

Fregare, v. Frusciare, Smerigliare, Stricare.

Fregata, s.f. Fragata.

Fregiare, v. Frisiare.

Fregio, s.m. Friegiu, Frisu, Bordu, Ornamientu.

Fregola, s.f. Frica.

Fregona, s.f. Vajassuna.

Frenare, v. Frenare.

Frenesia, s.f. Frenisia.

Freno, s.m. Frenu, Vrigliuozzu.

Frenulo della lingua, Ranula.

Frequentare, v. Frequentare, Praticare.

Frequente, ad. Frequente.

Frequentemente, avv. Spissu.

Freschezza, s.f. Frischizza.

Freschino, Frescuccio, dim. Friscusiellu.

Fresco, ad.s.m. Friscu.

Frescura, s.m. Friscura.

Fretta, s.f. Fretta, Prescia.

Frettolosamente, avv. Alla 'mpressa., A scattafele.

Frettoloso, ad. Presciarulu.

Friabile, ad.f. Figliarola.

Fricassea, s.f. Fracasse.

Friggere, v. Frijere, Frijire.

Frignare, v. Piccijare.

Frinfino, s.m. Frischiettu.

Fringuello, s.m. Frincillu.

Frittata, s.f. Frittata.

Frittella, s.f. Frittella, Grispella, Zippula.

Fritto, s.m.ad. Frittu.

Frittura, s.f. Frittura.

Frivolezza, s.f. Frivuleria, Frivulizza, Fisseria.

Frivolo, s.m. Frivulu, Vacantinu.

Frizzante, ad. Frizzante, Piccante.

Frizzare, v. Frizzare, Bottiare, Muttettiare, Strammottiare.

Frizzo, s.m. Frizzu, Strammotta.

Frodare, v. Frodare, Zingariare, Ricattare.

Frode, s.f. Frauda,Frode, Lapristata, Lisica, Mattunella, 'Mbruogliu, 'Mpustura, 'Ngannu, Truffa, Zappa, Ricattu.

Frodo, s.m. Fraudu, Fruodu.

Frolla, ad.f. Frolla.

Frollo, ad.Pugliu.

Fronda, s.f. Frunna, Pampina.

Frondoso, Fronzuto, s.m. Frunnusu.

Frontale, s.m. Fruntale.

Fronte, s.f. Frunte.

Frontespizio, s.m. Fruntespiziu.

Fronteria, s.f. Frunte, Fruntera.

Frontone, avv. Fruntazza.

Fronzolo, s.m. Scisciulu, Sciusciellu.

Fronzoso, Fronzuto, ad. Pampinutu.

Frottola, s.f. Minchiuneria, Minchiunaggine, Parabula.

Fru-fru, s.m. Ciu'-ciu'-ciu', Toto'.

Frucare, Frugare, v. Frusciare, Trappare, Scaliare.

Fruciandolo, s.m. Scupazzu.

Frugare, v. Scafuniare, Scaliare.

Frugolino, Frugolo, s.m. Farfariellu, Tristu.

Frullino, s.m. Tirri.

Frumento, s.m. Granu.

Frumentone, s.m. Grannianu, 'Nnianu.

Fruscio, s.m. Frusciu.

Frusta, s.f. Frusta, Staffile.

Frustamattoni, s.m. Vacabbunnu.

Frustare, v. Frustare, Frustiare, Scafuniare, Scaliare.

Frustata, s.f. Frustata.

Frustino, s.m. Frustinu.

Fruttame, s.m. Fruttame.

Fruttare, v. Fruttare, Rennere.

Frutteria, s.f. Fruttera.

Fruttificare, v. Fruttificare.

Frutto, s.m. Fruttu.

Fruttoso, Fruttifero, ad. Fruttuusu.

fucilare, v. Fucilare.

Fucilata, s.f. Fucilata, Scuppettata.

Fucilazione, s.f. Fucilazione.

Fucile, s.m. Fucile, Duebotte, Scuppetta.

Fuciliere, s.m. Fucilieri.

Fucina, s.f. Forgia, Fucinaru.

Fu fu, To to'.

Fuco, s.m. Apune.

Fuga, s.f. Fuga.

Fugare, v. Cacciare, 'Nfugare, Secutare.

Fuggifatica, s.m. Frincillune, Mammamia, Scapulavue.

Fuggi-fuggi, s.m. Fuji-fuji.

Fuggire, v. Fujire, Scappare.

Fuggita, s.f. Fujuta.

Fuggitivo, Fuggiasco, s.m. Fujitivu, Fujitizzu.

Fulgore, s.m. Furgure, Sbiannure.

Fuliggine, s.f. Fulijina, Niurufumu.

Fuligginoso, ad. Fulijinusu, Affulijinatu.

Fulminante, s.m. Furminante.

Fulminare, v. Furminare, Abbrittare.

Fulmine, s.m. Furmine.

Fumacchio, s.m. Fuma, Tizzune.

Fumajuolo, Fumaruolo, s.m. Fumaru, Ciminera, Ciminia.

Fumare, v. Fumare.

Fumaria, Fumosterno, s.m. Fumaria.

Fumata, s.f. Fumata, Fumarata.

Fumatore, s.m. Fumature.

Fumicare, v. Fumijare.

Fumo, s.f.m. Fuma, Fumu.

Funaiolo, s.m. Cordaru.

Fune, s.f. Funa.

Funerale, s.m. Funerale, Mortizzu.

Funestare, v. Funestare.

Funesto, ad. Fatale.

Fungo, s.m. Funciu.

Funicella, dim. Funicella.

Funzionante, ad. Funziunante.

Funzionare, v. Funziunare.

Funzionario, s.m. Funzunariu.

Funzione, s.f. Funzione.

Fuoco, s.m. Fuocu.

Fuora, Fuori, prep. Fore.

Fuorche', cong. Forcaa, Avestra, Eccettu, 'Nnestra'.

Fuoruscito, s.m. Frusciutu, Forbannitu, Bannitu.

Fuorviare, v. Straviare.

Furare, v. Arrubbare.

Furbaccio, Furbacchione, s.m. Fellattutti.

Furberia, s.f. Furbaria, Funnizza, Mafruneria, Malizia, Marpiuneria, Stuzia.

Furbescamente, avv. Artamente.

Furbesco, ad. Mascagnu.

Furbo, s.ad. Furbu, Marpiune, Mascanzune, Panurfusu, Panurgusu, Caparrune, Chiappinu.

Furfante, s. Fruffante, Furfante, Guittu, Malacapizza, Malandrinu, Marvagiu, Zilla.

Furia, s.f. Furia.

Furibondo, ad. Furibunnu.

Furiere, s.m. Furieri.

Furioso, Furente, ad. Furiusu.

Furore, s.m. Sdiegnu, Furure, Ira, Raggia, Racia.

Furtivamente, avv. 'Ndigabbu.

Furto, s.m. Furtu, Arrubasciune, Latruniggiu, Rancu.

Forunculo, s.m. Carvunchiu, Cravunchiu.

Fusaio, s.m. Fusaru.

Fusaiuolo, s.m. Verticillu.

Fusaria, s.f. Fusajna.

Fusata, s.f. Fusata.

Fuscaldo, geogr. Fuscaudu.

Fuscello, s.m. Scuorpu.

Fuscellino, dim. Scorpicchiu.

Fuseragnolo, s.m. Piertica.

Fuso, s.m. Fusu, 'Ndrigaturu.

Fustagno, s.m. Fustagnu.

Fusto, s.m. Fustu.

Futilita', s.f. Jujiata.

Futuro, s.m. Futuru.