Dizionario Dialettale

 

B

 

Indice Dizionari Dialettale

 
 

Babbaccio, s.m. Babbanu, Patatuccu.

Babbaccione, s.m. Marrapiellu.

Babbaleo, s.m. Marrapiellu.

Babbaleo, s.m. Babbaleu.

Babbeo, Babbione, s.m. Babbiune, Ciambreiellu, Ciarciagallu, Ciprianu, Critinu, Garguleu, Grogna, Zaguordu, Rapista.

Babbo, s.m. Ta', Tata.

Babbuasso, s.m. Babbu.

Babbuccia, s.f. Pantofula-tufula.

Babbuino, s.m. Babbuinu.

Babilonia, s.f. Babbiluonia.

Bcare, v. Mucare.

Bacato, ad. Fichiettu.
Baccala', s.m. Baccala'.

Baccanale, s.m. Baccanaliu.
Baccano, s.m. Baccanu, Remurata.

Baccello, s.m. Corchia, Vajana-janella.

Bacchetta, s.f. Bacchetta, Vacchetta, Vriga, Mazzariellu. 

Bacchetta da tessitore, Vrighella.

Bacchettare, v. Bacchettiare, Vacchettiare.

Bacchettata, s.f. Bacchettata, Vacchettata.

Bacchettona, s.f. Banchera, Bacchettuna.

Bacchettone, s.m. Bacchettune, Vizzuocu, Gabbasanti, Santune, Santuocchiu, Vucca asciutta.

Bacchettoneria, s.f. Bacchettuneria, Vizzocheria.

Bacchiare, v. Cuzzuliare, Curramare.

Bacchiata, s.f. Curramata, Furcunata, Bastonata.

Bacchio, s.m. Piertica, Piruoccula, Vette, Vettacchiu, Virgante.

Bacco, mit. Baccu.

Bacheca, s.f. Vitrina.

Baciamano, s.f. Bggiamanu, Vasamanu.

Baciapile, s.m. Patannustraru, Santuocchiu.

Baciare, v. Vasare.

Bacile, Bacino, s.m. Vacile.

Bacinella, s.f. Quadrella.

Bacio, s.m. Vasu.
Bacio, ad. Manchia.
Baciocco, ad. Sciemu.
Bacioccolo, s.m. Murtaru.
Bacione, acc. Vasune.
Baciozzo, Baciuzzo, s.m. Vasillu, Vasune.
Baco, s.m. Siricu, Verme.
Baco cavallino, Cruoscu.
Baco, Vecchia.
Bacolo, s.m. Baculu.
Badalone, s.m. Mammamia.
Badare, v. Abbadare, Avertire, Quartiare.
Badessa, s.f. Patissa.
Badolato, geogr. Badulatu, Vadulatu.
Baffetto, -fettino, dim. Mustazziellu.
Baffi, pl. Baffi.
Baffo, s.m. Mustazzu.
Baffone, ad. Mustazzutu.
Bagaladi, geogr. Bagalatu.
Bagascia, s.f. Vajassa, Ziloja.
Bagatella, s.f. Minchiuneria, Nezia.
Bagattelliere, s.m. Copprellaru.
Bggeo,Baggiano, s.m. Baggianu.
Bagherozzo, s.m. Chiattula.
Bagliore, s.m. Lusrtu.
Bagliva, s.f. Vaglia, Vagliva.
Bagnara, geogr. Bagnara.
Bagrare, v.Abbagnare,Affunnere,Mpunnere,'Nzuppare, Vagnare.
Bagnatura, s.f. Aspergesi.
Bagnetto, dim. Vagniciellu.
Bagni, geogr. Vagni.

Bagno, s.m. Vagnu.
Bagnuolo, s.m. Vagnuolu.

Bagordo, s.m. Papocchia.

Baio, s.f. Baju.

Baiocco, s.m. Bajuoccu.

Baionetta, s.f. Vajinetta.

Baionettata, s.f. Vajinettata.

Balaustrata, s.f. Balaustrata, Palaustrata.
Balbo, s.m. 'Ntartagliu.
Balbutire, v. 'Ntartagliare.
Balbuziente, ad. 'Ntartagliu, Scilinguatu, Tartagliusu.
Balconata, s.f. Barcunata.
Balcone, s.m. Barcune.
Baldacchino, s.m. Bardacchinu, Paliu, Tosellu.
Baldanza, s.f. Ansa, Bardanza, Sto'macu.
Baldazoso, ad. Argante, Bardanzusu, Faccituostu.
Baldassarre, n. d'u. Sarru.
Baldovino, st. Barduinu.
Baldracca, s.f. Lonza.
Balena, s.f. Balena.
Baleno, s.m. Lampu, Scambia.
Balestra, s.f. Valestra.
Balestrare, v. Sbalestrare.
Balia, s.f. Balia.
Balia, s.f. Lattara.
Baliatico, s.m. Baliaticu.
Balla, s.f. 'Mmallu.
Ballare, v. Abballare.
Ballata, s.f. Abballata.
Ballatoio, s.m. Abballaturu, Passettu, Percia.
Ballerino, s.m. Abbalarinu.
Ballo, s.m. Abballu, Ddanza.
Ballonzolare, v. Abballarire, Triscare, 'Ndelliare.
Balotta, s.f. Pallotta, Vallanu.
Ballottaggio, s.m. Balluttaggiu.
Balocco, s.m. Spassu, Spuostu.
Balordaggine, s.f. Balurdaggine, Minchiunaggine.
Balordo, ad. e s.Baluordu,Llollu,'Ndugliune,Pajonnu, Scemu.
Balsamico, ad. Barsamicu.
Balsamo, s.m. Barsamu.
Balza, s.f. Asprune, Timpa, Timpune, Trempa, Velu.
Balzano, ad. Barzanu.
Balzare, v. Arrancare, Satare, Sautare, Sbauzzare.
Balzello, s.m. Pisu.
Bambagia, s.f. Vammace.
Bambagino, s.m. Vammace, Vammacella.
Bambino, s.m. Bumminu, Quatrarelluzzu.
Bamboccio, s.m. Mammuocciulu.
Bambola, s.f. Pupa.
Banca, s.f. Banca, Bancu.
Bancarotta, s.f. Bancarutta, Fallenza.
Banchettare, v. Banchettiare.
Banchettino, dim. Tavulilla.
Banchetto, s.m. Banchiettu, Vanchiettu.
Banchiere, s.m. Banchieri.
Banco, s.m. Bancu, Bancune.
Banda, s.f. Banna, Cantu, Fiancu, Musica, Parte, Rasa.
Bandella, s.f. Fruntizza.
Banderuola, s.f. Bannerola, Ventarola.
Bandiera, s.f. Bannera.
Bandiera (fratelli), Banniera.
Bandieraio, s.m. Bannire, Vanniare.
Bandito, s.m. Bannitu.
Banditore, s.m. Banniture, Vannieri.
Bando, s.m. Bannu, Furbannu, Ordinanza.
Bandoliera, s.f. Bannulera.
Bandone, s.m. Lanniune.
Bara, s.f. Vara, Cataliettu.
Barabuffa, s.f. Barunna.
Baracame, s.f. Barracana.
Baracca, s.f. Barracca.
Baraccare, v. Barraccare.
Baraccone, s.m. Baraccune.
Baraonda, s.f. Baraunna, Varaunna.
Barattare, v. Sbarattare, Spricare, Scamciare-giare.
Barattatore, s.m. Sciampagnune.
Barattiere, s.m. Zingaru.
Baratto, s.m. Sbarattu, Spridu, Cangiurru.
Barattolo, s.f. Garattulu, Varattulu.
Barba, s.f. Varva.
Barbabietola, s.f. Carota.
Barbagianni, s.m. Varvajianni.
Baraba maestra, s.f. Capitroppa.
Barbara, n. di d. Varvara.
Barbaramente, avv. Barbaramente.
Barbaresco, Barbarico, ad. Barbariscu.
Barbarie, s.f. Barbarita'.
Barbaro, ad. Barbaru.
Barbarosso, s.m. Sitonnu.
Barbatella, s.f. Radica.
Barbazzale, s.m. Varvazzale, Grumetta.
Barberia, s.f. Varvaria, Putiga.
Barbicare, v. Arradicare.
Barbiere, s.m. Varvieri.
Barbino, ad. Arpia, Stremu.
Barbone, ad. Barbune.
Barbugliare, v. Barbuttiare.
Barbuto, ad. Varvutu.
Barca, s.f. Varca.
Barca, (di covoni) Pisera, Timugna.
Barcaiuolo, s.m. Varcaruolu.
Barcarola, s.f. Varcarola.
Barcata, dim. Filuca, Filuchella, Guzzariellu, Vuzzariellu.
Barco, s.m. Barcu.
Barcollare, v. Barcullare, Varare.
Barda, s.f. Varda.
Bardare, v. 'Mmardare.
Bardassa, s.f. Bardascia.
Bardella, Bardellone, s. Varda.
Barbotto, s.m. Mulu ciucciunu, Canzirru.
Bargiglio, s.m. Varvazzale.
Bargiglione, s.m. Varvazzale,Vuccularu,Vujjularu,Vujjulu.
Bariglione, s.m. Tiniellu, Vrrilune.
Barilaio, s.m. Varrilaru.
Barile, s.m. Varrile.
Barilotto, s.m. Supracolla, Varrilicchiu.
Baritono, s.m. Baritunu.
Barlaccio, ad. Uovu cuvatusu.
Barliario, st. Bajalardu.
Barlume, s.m. Barlume, Umbraluna, Senture, Rastru.
Barnaba, n. d'u. Barna.
Baro,s.m.Camurrista,Liticastuortu,Mmuolicune,Truffature,
Baracciaio, s.m. Trainieri.
Barocciata, s.f. Trainata.
Baroccio, s.m. Trainu.
Baronale, ad. Barunale.
Barbonale, ad. Barbunale.
Barbonata, s.f. Barbunata, Guittaria, Birbantaggine, Zappa.
Barone, s.m. Barune.
Baronessa, s.f. Barunissa.
Baronia, s.f. Barunia.
Barra, s.f. Varra.
Barrella, s.f. Varella, Varetta.
Barricare, v. Arregliare.
Barricata, s.f. Barricata.
Barriera, s.f. Barrera, Parrera.
Bartolo, n. d'u. Vartulu.
Baruffa, s.f. Litica, Parapiglia-puglia.
Baruffolo, s.m. Ricattieri, Rivinniture.
Basato, s.f. Abbasciamientu, Pede, Pedagna.
Basetta, s.f. Varvetta.
Basettone, s.m. Varvazzale.
Basilicata, geogr. Vasilicata.
Basilico, s.m. Vasilicoe, Vasalicoi.
Basilio, n. d'u. Vasile, Basile.
Basola, s.f. Vasula.
Bassare, v. Vasciare, 'Ncacanare.
Basetta, s.f. Passetta.
Bassezza, s.f. Bassissa, Vilienza, Vilizza.
Basso, ad. e s. Bassu, Catuoju, Mattu, Vile, Vasciu.
Bassorilievo, s.m. Bassurilievu.
Bassotto, s.m. Bassottu, Vasciuttu, Vasciulillu.
Bassoventre, s.m. Bassuventre.
Basta, s.f. Gnimatura.
Bastagio, s.m. Vastau.
Bastaio, s.m. Mmastaru.
Bastante, ad. Vastante, Abbastante.
Bastamente, avv. Abbastante, Abbastanza.
Bastardella, s.f. Marmitta.
Bastardo, ad. e s. Mulacchiune, Mulu, Vastardu.
Bastare, v. Abbastare, Vastare, Servere.
Bastevole, ad. Vastante.
Bastimento, s.m. Bastimientu, Vastimientu, Vasciellu.
Bastione, s.m. Bastiune.
Basto, s.m. Mmastu, Varda.
Bastonare, v. Copaniare, Minare, Lignijare, Paccuniare, Paliare, Vastuniare, Varriare, Vattere, Mazziare, Ciarmare.
Bastonata, s.f. Bastunata, Copanata, Cunissa, Cuzzulata, Lignata,Mazze, Palata, Zuocculata, Vastunata.
Bastonate, pl. Mazze, Mazzate, Piruocculate.
Bastonature, s.f. Fracchiata,Juta-venuta,Ligniata, Mazziata,Tozzuliata,Varvacata,Varriata,Vattisaccu,Vattuta, Zuocculiata,Paliata,Scuotulacchiu,Copaniata,Pantulina, passa,Saccupijamientu,Sarciuta,Suscipiat,Strusciata.
Bastoncello, dim. Paliciellu, Paliettu.
Bastone, s.m. Bastune,Palu,Vastune,Sgliuoccula,Tacchiume, Vette.
Bastracone, s.m. Vastasune.
Batacchiare, v. Curramare, Sbattere, Varriare.
Batacchiata, s.f. Piruocculata, Varrata, Varriare.
Batacchio, s.m. Piertica.
Batoccio, s.m. Vette.
Battaglia, s.f. Battaglia, Cummattimientu.
Battaglione, s.m. Battagliune.
Battaglio, s.m. Vattagliu.
Battelliere, s.m. Varcaruolu.
Battere, v. Cugnare, Minare, Paccuniare, Sapccupiare, Vattere, Vastuniare, Stusciare.
Batteria, s.f. Vattaria, Battaria.
Battesimale, ad. Vattesimale.
Battesimo, s.m. Vattisimu.
Battezzare, v. Vattijare.
Batticoda, Ballerina, s.f. Cudjattula.
Batticuore, s.m. Vattarella, Vatticore.
Battimano, s.m. Vattimanu.
Battimazza, s.f. Mazza.
Battista, n. d'u. Battista, Titta, Vattista.
Battista, ad. e s. Battista, Vattista.
Battistero, s.m. Battisteriu, Fonte.
Battito, s.m. Vattitu.
Battitore, Mastrugiuorgiu.
Battitura, s.f. Mazziata, Vajana, Strusciata.
Battola, s.f. Tocca, Toccara.
Battolare, v. Vattuliare.
Battuta, s.f. Vattuta.
Battuto, s.m. Astracu.
Batuffolo, s.m. Gliommaru.
Bau, e Bu-bu, Babbau.
Baulaio, s.m. Baullaru.
Baule, s.m. Baullu, Bagullu.
Bausette, s.m. Papparutu, Pappu.
Bava, s.f. Vava.
Bavaglio, s.m. Massagliu.
Bavero, s.m. Bavaru.
Bavoso, ad. Vavusu.
Bazar, s.m. Bazzarru.
Bazzecola, s.f. Frascaria, Frivuleria, Jujata, Minuzia, 'Nchiastru, Zicularia.
Bazzica, s.f. Bazzica.

Bazzicare, v. Bazzichiare.

Bazzoffia, s.f. Cifeca.Be', Be'.
Beatitudine, s.f. Biatu, Viatu.
Beato lui, inter. Viatillu.
Beatrice, n. di d. Viatrice.
Beccaccia, s.f. Arcera, Beccaccia.
Beccaccino, s.m. Fravetta.
Beccaio, s.m. Chianchieri, Macellaru, Vuccieri.
Beccamorti, Becchino, s.m. Beccamuorti, Spassamuortu.
Beccare, v. Pizzulare, Pizzuliare.
Beccastrino, s.m. Sciamarru.
Beccatello, s.m. Gattuzzu.
Beccheria, s.f. Chianca, Maciellu, Vucceria.
Becco, s.m. Bieccu, Pizzu, Zimmaru.
Becera, s.f. Banchera.
Becero, s.m. Bazzariuotu, Lazzaru, Squazune.
Befana, s.f.Donna de fore,Manachiellu,Papparutu,Pappu, Smorfia,Smorfa.
Befania, s.f. Bifania, Pifania.
Beffa, s.f. Beffa, Gabbu, Ripassata.
Beffare, v. Muttettiare, Gapuliare, Sgherziare.
Beffeggiare, v. Gnerfiare.
Beghino, ad. Santuocchiu.
Belbello, avv. Biellu Biellu.
Belcastro, geogr. Belcastru.
Bella ad. e s.f. Bella.
Belletto, s.m. Bellettu, Janchiettu, Russiettu.
Bellezza, Belta', s.f. Bellizza.
Bellezzina, dim. Bellizzella.
Bellico, s.m. Villicu.
Bellimbusto, s.m. Fichiettu, Frillingoi, Zirbinottu.
Bellissimo, superl. Bellissimu.
Bello, ad. e s.m. Biellu.
Belloccio, Belloccia, ad. Bellulillu, Bellulilla.
Bello e bene, m.avv. Biellu pulitu.
Belmonte, geogr. Bellumunte.
Belsito, geogr. Bersitu.
Belva, s.f. Berva.
Belvedere, geogr. Belluvidire.
Belvedere di spinello, geogr. Belluvidire.
Belvedere Marittimo, geogr. Belluvidiri.
Belzebu', mit.
Berzabuccu.
Benche', cong. Benchi', Ccu tuttu ca, Qunatunca, Si buonu.
Benda, s.f. Benna, Pannu.
Bene, s.m. Bene.
Bene, avv. Be', Bellissimu, Buonu.
Benedettino, s.m. Benedittinu.
Benedetto, n. d'u. Benedittu.
Benedetto Dio, escl. Benedettu Diu.
Benedire, v. Benedire, Benedicire.
Benedizione, s.f. Benedizione.
Benefattore, s.m. Benefatture.
Beneficenza, s.f. Beneficienza.
Beneficiata, s.f. Benefigiata.
Beneficio, Benefizio, s.m. Benefigiu, Serviziu.
Beneplacito, s.m. Benepracitu.
Benestaute, s.m. Benistante.
Benestare, geogr. Bonuvientu.
Benevolenza, s.f. Benevulenza.
Benevolo, ad. Benignu.
Ben fatto, m. avv. Bempatta, Benfatta.
Beniamino, n. d'u. Benianimu.
Benignare, v. Benignare, Binignare.
Benignita', s.f. Piata', Piatate.
Benigno, n. d'u. e ad. Benignu, Binignu.
Benino, s.m. Bonservitu.
Bentornato, ad. Buonu turnatu.
Benvenuto, ad. e s. Bonuvenutu, Buonuvenutu, Bemmenutu, Bon Venutu.
Benvoluto, ad. Bonuvulutu.
Berciare, v. Vramare.
Bere, Bevere, v. Vivere, Vivire.
Berenice, n. di d. Berenice.
Bergamotto, s.m. Bergamuottu.
Berligaccio, s.m. Juovi muzzu.
Belingozzo, s.m. Varchiglia.
Bernardino, n. d'u. Binnardu.
Bernoccolo, s.m. Buommu, Vitruognu, Vummune, Vuozzu.
Bernoccoluto, ad. Ruonchiu.
Berretta, s.f. Barretta, Barrettinu, Scuzzetta.
Berrattaio, s.m. Barrettinaru, Cuoppularu.
Berrettina, s.f. Rizzola.
Berreto, s.m. Benettu, Cuoppula.
Bersagliare, v. Bersagliare.
Bersagliere, s.m. Bersaglieri.
Bersaglio, s.m. Bersagliu, Scaccu.
Berteggiare, v. Buffuniare, Gnerfiare, Cucca.
Bertesca, s.f. Galitta, Puoju.
Bertoldo, sl. Bettordu.
Bertuccia, s.f. Scimia.
Berruzzo, Beruzzolo, s.m. Musiellu.
Bestemmia, s.f. Jestigna, Jestima.
Bestemmiamento, s.m. Jestimata.
Bestemmiare, v. Jestemmiare, Lazziare, Maluparrare, 'Nsarmiare, Spredicare.
Bestemmiatore, s.m. Jestimature.
Bestia, s.f. Bestia, Bestiu, Viestia.
Bestiale, ad. Bestiale, Mmestinu.
Bestialita', s.f. Ciucciaggine, Spripuositu.
Bestiame, s.m. Bestiame, Viestiame.
Bestione, avv. Bestiune, Cicruopu, Topa, Topagliune, Vuccale, Vuccapiertu, Zaguordu, Targiune.
Betlemme, geogr. Betalemme.
Bettola, s.f. Funnacu, Taverna.
Bettoliere, s.m. Tavernaru.
Betula, Betulla, s.f. Vutullu.
Bevanda, s.f. Vivanna.
Beveraggio, s.m. Viveraggiu.
Beveratoio, s.m. Vivieri, Vivituru.
Bevere, v. Pigliare, Vivire, Vivere.
Beverino, s.m. Vivituru.
Beverone, s.m. Viverune.
Bevitore, s.m. Viviture.
Bevuta, s.f. Vippita, Vivuta.
Bezzicare, v. Pizzulare.
Biacca, s.f. Cerasu, Bianchettu.
Biada, s.f. Biafa.
Biagio, n. d'u. Biaggiu, Biasi, Vrasi.
Biancasrto, ad. Janchinasrtu.
Biancheggiare, v. Janchiare, 'Njanchiare.
Biancheria, s.f. Biancaria.
Bianchetto, s.m. Bianchettu, Janchettu, Carusella.
Bianchizza, s.f. Janchizza, Jancure.
Bianchi, geogr. Bianchi.
Bianchiccio, ad. Janchinastru.
Bianchire, v. Bianchire, Janchiare.
Bianco, geogr. Biancu.
Bianco, ad. e s. Jancu.
Biancomangiare, s.m. Crema.
Bianconuovo, geogr. Biancu.
Biancore, s.m. Jancure.
Biasimare, v. Criticare, Murmuliare.
Biasimatore, s.m. Criticante.
Biasimevole, ad, 'Ndignu, Vrigognusu.
Biasimo, s.m. Critica, Murmurijamientu, Vrigogna.
Bibbiana, n. di d. Bibbiana.
Bibbio, Fischione, s.m. Millardu.
Biblioteca, s.f. Livreria.
Bica, s.f. Cavagliune, Pisera, Timugna.
Bicchieraio, s.m. Biccheraru.
Bicchierata, s.f. Biccherata.
Bicchiere, s.m. Bicchieri, Guottu.
Biccicocca, Biccicucca, s.f. Casalinu.
Bidello, s.m. Bidiellu, Giuvene.
Bietola, s.f. Jievusa, Secra, Sicra.
Bietolone, s.m. Babbu, Baggianu, Ciprianu, Marapiellu.
Bietta, s.f. Cugnu, Grispiellu, Zippa, Zippetta.
Bifolco, s.m. Bifurcu, Squazune.
Bigatteria, s.f. Siricu, Verme.
Bigio, ad. Biggiu, Grigiu.
Biglietto, s.m. Bigliettu.
Bigotteria, s.f. Biguttisimu, Vizzocheria.
Bigotto, Bighellone, s.m. Biguottu, Madonnaru, Patannostraru, Santuocchiu, Vizzuocu.
Bilancetta, dim. Vilanzella, Sagliola.
Bilancia, s.f. Vilanza.
Bilanciaio, s.m. Vilanzaru, Ramaru.
Bilancino, s.m. Bilanciu.
Bile, s.f. Abbili, Lantru.
Bilia, s.f. Torcituru.
Biliardo, s.m. Bigliardu.
Bilioso, ad. Abbiliusu.
Biliorsa, s.f. Uorcu.
Billi-billi, Pipi', Titi'.
Bimba, Bimbo, s. Gajarella, Gajariellu.
Bimesrte, s.f. Bimestru.
Binocolo, s.m. Binoculu, Spijuncinu.
Bioccolo, s.m. Cierru.
Biondina, s.f. Biunnina.
Biondo, ad. Biunnu, 'Vrunnu.
Bipenne, s.f. Mannara.
Biracchio, s.m. Zinzulu.
Birba, s.f. Birba.
Birbacciuolo, Birdandello, dim. Birbandiellu.
Birbante, Birbo, s.m. Birbune, Malacapizza, Canzirru.
Birbanteria, s.f. Birbantaggine, Birbantata.
Birbone, s.e ad. Birbune.
Birboneria, s.f. Birbuneria.
Bircio, ad. e s. Cecagliune.
Biricchino, s.m. Tristu.
Birilli, s.m.pl. Sprigli.
Biroccino, s.m. Curribulu, Crapiole.
Biroldo, s.m. Sangieri, Sanguinacciu.
Birra, s.f. Birra.
Birracchio, s.m. Vitellazzu.
Birraglia, s.f. Sbirraglia, Squatra.
Birreria, s.f. Birraria.
Birro, s.m. Sbirru.
Bisaccia, s.f. Viertulila, Trastina, Trastinella.
Bisavo, s.m. Catanannu.
Bisbetico, ad. Bisbeticu, Lunaticu, Sbeticu.
Bisbigliare, v. Pipitare, Ciciuliare, Pipitiare.
Bisbiglio, s.m. Ciciuliamientu, Ciciulizzu, Murmurizzu, Pipitu, Visvigliu, Scamulizzu.
Biscazziere, s.m. Bigliardieri.
Bischero, s.m. Pirulu,Piruozzulu, Bancariellu.
Biscia, s.f. Serpa, Serpente.
Biscottino, dim. Tarallu, Viscottiellu.
Biscotto, s.m. Viscuottu.
Bisestile, ad. Bisestu.
Bisignano, geogr. Bisignanu, Visignanu.
Bislacco, ad. Bisgattu.
Bisognare, Abbisugnare, Accurrere, Duvire.
Bisogno, s.m. Bisuognu, Puverta', Puvertate.
Bisognoso, ad. Bisugnusu.
Bistecca, s.f. Bistecca.
Bistrattare, v. Maluttrattare.
Bitorzolino, s.m. Buommu, Vuozzu, Zuommu.
Bitorzoluto, ad. Nudicusu.
Bivio, s.m. Crucivia.
Bivogni, geogr. Bivugni.
Bizza, s.f. Zirra.
Bizzaria, s.f. Fantasia,Murricula,Vizzaria, Stravacanteria.
Bizzarro, ad. Bisgattu,Capricciusu,Matacchiu,Pazzu, Vizzarru, Stravacante.
Bizzeffe, m.avv. A bizzeffa.
Bizzoso, ad. Murriculusu, Canzirru.
Blandire, v. Allisciare,Accarizzare,'Nguliare, 'Ngulisciare.
Blandizia, s.f. Carizza, Faccifaria, Lavafacce, Lusinga, Vezzu, Pappasale.
Blando, ad. Vrandu, Vrannu.
Blatta, s.f. Chiattula, Jattula.
Blenorragia, s.f. Scarfatura.
Bleso, ad. Scilinguatu.
Bleu, ad. Bru'.
Boattiere, s.m. Voaru.
Bobbia, s.f. Bobba, Bobbata, Paparotta.
Bocca, s.f. Vucca.
Boccadopera, s.f. Vucchidopara.
Boccale, s.f. Vuccata, Vuccanata, Nchinata.
Boccata, Buttata di sangue, Sbuccu, Abbuttu de sangu.
Bacchetta, Bocchettina, dim. Vuccuzza.
Bocchigliero, geogr. Bucchiglieri, Vucchiglieri.
Bocchino, s.m. Bucchinu.
Boccia, s.f. Boccia.
Boccino, s.m. Buccinu.
Bocciuolo, s.m. Cannuolu, Jacune.
Boccola, Buccola, s.f. Vuccula.
Bocconcello, Bocconcellino, Muzzicune, Vuccune.
Boccone, Bocconi, avv. Vucchisutta.
Bociare, s. Sbuciare, Vucchiare.
Bodola, s.f. Catarattu.
Boemondo, st. Vuemunnu.
Boffice, s.m. Goffa, Pumice.
Bofonchiare, v. Gromiare.
Boga, s.f. Vopa.
Boglio, s.m. Poglia.
Boia, s.m. Boja.
Boldone, s.m. Sangieri.
Boleto, s.m. Cuculinu.
Bolimia, s.f. Cinanca.
Bolla, s.f. 'Mpulla, Papula.
Bolla (patente) s.f. Bulla.
Bollare, v. Bullare, Griffare.
Bolletta, s.f. Bulletta.
Bollettare, v. 'Ntacciare.
Bollettinaio, s.m. Bigliettinaru.
Bollettino, s.m. Bullettinu.
Bollicare, v. Vullere.
Bollicina, dim. Granzilluzzu.
Bollire, v. Pilare, Vullere.
Bollito, s.m. Bullitu.
Bollo, s.m. Bullu, Griffa, Marca, Stampiglia.
Bollore, v. Vullu.
Bollorino, dim. Vulliciellu.
Bolso, ad. Pursu.
Bomba, s.f. Bumma, Carcassa.
Bombagiaio, s.m. 'Vammaciaru.
Bombarda, s.f. Bummarda.
Bombardamento, s.m. Bumbardamientu.
Bombardare, v. Bummardare.
Bombardino, s.m. Bummardinu.
Bombardone, s.m. Bummardune.
Bombo', s.f. 'Mbumba.
Bombola, s.f. Vummula, Gummula.
Bombone, s.m. Bummaru.
Bonaccia, s.f. Carmeria, Cramulea.
Bonaccio, s.m. Chiacchiellu, Pacchiune, Simpriciune.
Bonaccione, s.m. Missere, Pacchiune.
Bonalana, s.m. Bonalana.
Bonaventura, n. d'u. Bonaventura, Ventura.
Bonavoglia, s.f. Bonavoglia.
Bonetto, s.m. Bunettu.
Bonifacio, n. d'u. Bonifazu.
Bonifati, geogr. Bunifati.
Bonificare, v. Abbunare.
Bono, s.m. Bonu.
Bonta', s.f. Bunta'.
Bonuomo, s.f. Bonomu.
Borbone, (re) Barbune.
Borbottamento, s.m. Toto'.
Borbottare, v. Barbuttiare, Murmuriare, Sbarbuottiare.
Bordaglia, s.f. Marmaglia.
Bordelliere, s.m. Scapacchiune.
Bordello, s.m. Vurdiellu.
Bordero', s.m. Burdero'.
Bordone, s.m. Croccia.
Borea, s.f. Buoria.
Borgata, s.f. Burgata, Burgu, Casale, Villaggiu.
Borghiggiano, ad. Casalinu.
Borgia, geogr. Borgia.
Boria, s.f. Buoria, Vuoria.
Borraccia, s.f. Vurraccia.
Borraccina. s.f. Lippu.
Borrana, s.f. Vurrajina.
Borroncello, dim. Valluniellu.
Borsa, s.f. Vurza.
Borsa (di cuoio) s.f. Vrujile, Zurrune.
Borsetta, dim. Vurzicella.
Borzacchino, s.m. Calandrella,Purcina,Chichiara,Zaricchia, Zampitta.
Boscaglia, s.f. Macchia, Spuria.
Boschetto, s.m. Frascune.
Boschetto, dim. Vuoscariellu.
Bosco, s.m. Voscu.
Bossoli, pl. Bussulotti.
Bossolo, Bosso, s.m. Avusciu, Vusciu.
Bossolo, s.m. Bussulu.
Botola, s.f. Catarattu.
Botta, s.f. Botta.
Botaccino, dim. Votacchiellu.
Botaccio, s.m. Turdulice.
Bottaccio, s.m. Vuttacchiu.
Bottaio, s.m. Vuttaru.
Bottata, s.f. Bottata, Strammotta.
Botte, s.f. Vutte.
Bottega, s.f. Nigoziu, Putica, Putiga.
Bottegaio, s.m. Putigaru.
Botteghino, s.m. Putighinu.
Botteguccia, dim. Putighella.
Botticella, Botticello, s. Varrilune.
Bottiglia, s.f. Buttiglia.
Bottiglieria, s.f. Buttiglieria.
Bottiglione, s.m. Garrafune.
Bottinaio, s.m. Cacheraru.
Bottone, s.m. Animella, Buttune, Furmella.
Bottoniera, s.f. Buttunera.
Bova, geogr. Bova.
Bovalino, geogr. Buvalinu.
Bovaro, s.m. Voaru, Vuaru.
Bove, s.m. Voi, Vue.
Bovina, Buina, s.f. Moja.
Bozza, s.f. Borru, Burru.
Bozzacchio, Bozacchione, s.m. Scarmaturu.
Bozzare, v. Burrare.
Bozzima, s.f. Puosima.
Bozzo, s.m. Vrugna.
Bozzolo, s.m. Bozzulu, Cucullu.
Bozzolo (misura) s.m. Minella.
Bozzoloso, ad. Vozzulusu, Vuzzulusu.
Braca, s.f. Vraca, Vrachetta.
Braccare, v. Annasare.
Braccheggio, s.m. Uosimu.
Braccialetto, s.m. Braccialettu, Vrazzaliettu.
Bracciante, s.m. Bracciale, Lavurature, Vrazzale.
Bracciata, s.f. Vrazzata.
Bracciatella, dim. Vrazzatella.
Bracciatello, s.m. Tornatu.
Braccio, s.m. Vrazzu.
Bracciuolo, s.m. Passamanu.
Bracco, s.m. Braccu, Livrieri.
Brace, s.f. Lucise, Vrascia.
Brachetta, s.f. Vraca, Vrachetta.
Brachiere, s.m. Tenuta.
Braciere, Braciera, s. Vrascera, Vrascieri.
Bracione, s.m. Cinesa.
Braciolina, dim. Vrasciolella.
Braciuola, s.f. Vrasciola.
Brama, s.f. Sbania, Voglia, Vrama, Vuotu.
Bramare, v. Desiderare, Vramare.
Bramosia, s.f. Avitita', Scillu.
Bramoso, ad. Anziusu, Avitu, Guliusu.
Branca, s.f. Granca, Tisa, Vranca.
Brancaleone, geogr. Brancaliune.
Brancata, s.f. Vrancata.
Brancatella, dim. Vrancatella.
Branchie, s.f.pl. Gargie.
Brancicare, v. Munciuliare, Trappare.
Brancicata, s.f. Munciuliata.
Branco, s.m. Maniata, Murra, Truoppu.
Brancolare, v. Trappare, Trappuliare.
Brandello, s.m. Srtazzu.
Brano, s.m. Piezzu.
Brasiletto, s.m. Virzinu.
Bravaccio, s.m. Bravazzu,Capuriune, Gappu, Gapulieri, Squarciune.
Bravare, v. Abbravare, Gapuliare, Guittiare, Sbraviare.
Bravata, Bravazzata, s.f. Abbravata, Bravazzata, Guittaria.
Bravazzare, v. Gappiare,.
Braveria, s.f. Sbafantaria.
Bravo, ad. Bravu, Valurusu.
Breccia,s.f. Vricciu, Vricciame.
Brefotrolio, s.m. Orfanutrofiu.
Bretelle, s.f.pl. Tiranti.
Breve, s.m. Brevettu.
Breve, ad. e avv. Breve.
Brevetto, s.m. Brevettu.
Brevettario, s.m. Breviariu.
Brezza, s.f. Pujia, Ventariellu.
Brianchezza, s.f. Mmrichizza.
Briaco, ad. Mmriacu.
Briatico, geogr. Briaticu.
Briccica, s.f. Zicularia.
Bricco, s.m. Cafettera.
Bricconata, s.f. Briccunata.
Briccone, s.f. Briccune, Chiappinu.
Bricconeria, s.f. Briccuneria.
Briciolo, s.m. Ugna, Risimoglia.
Briga, s.f. Mbriga, Mmriga, 'Mpacciu, Prica, Zena, Lontanu, Mmuina.
Brigadiere, s.m. Brigadieri; Brigatieri'.
Brigantaggio, s.m. Brigantaggiu.
Brigante, s.m. Bannitu, Brigante, Furbannitu.
Brigantino, s.m. Bregantinu.
Brigata, s.f. Brigata.
Brigida, n. di d. Brigita, Vricita.
Brigidino, s.m. Taralluzzu.
Briglia, s.f. Vriglia.
Brillantato, ad. Brillantatu.
Brillante, s.m. Brillante.
Brillare, v. Spiccare.
Brillo, s.m. strazzu.
Brina, s.f. Acquatina, Acquazzina.
Brinata, s.f. Jelata.
Brinato, ad. Grigiu.
Brindare, v. Salutare.
Brindello, s.m. Brinnisi.
Brindisi, geogr, Brinnisi.
Brio, s.m. Briu, Spiritusu.
Brioso, ad. Briusu, Focusu, Vivace.
Briscola, s.f. Briscula.
Brivido, s.m. 'Ngrizzulu, 'Ngrizzulune, Tremarella, Tremure, Tremulizzu.
Brocca, s.f. Cucuma, Lancella, Vummula.
Broccato, s.m. 'Mbruccatu.
Brocco, s.m. Vruocciu, Scuorpu.
Broccolo, s.m. Vruocculu.
Broda, Brodaglia, s.f. Vrodata, Vrudata.
Brodo, s.m. Brodu, Vruodu.
Brodolone, s.m. Vrudulune.
Brodoso, ad. Brudusu, Vrudusu.
Broglio, s.m. Mmuolica.
Brognaturo, geogr. Brugnaturu, Vrognaturu.
Bronchite, s.f. Brunchita.
Broncio, s.m. Mutria, 'Ncagnu.
Broncocele, s.m. Cagnu, Vozza.
Broncone, s.m. Palastrune, Palu.
Brontolare, v. Gromiare.
Bronzina, s.f. Ranula.
Bronzino, ad. Brunzinu, Vrunzinu.
Bronzo, s.m. Brunzu, Vrunzu.
Brucente, ad. Vruscente.
Bruciacchiare, v. Abbrittare.
Bruciare, v. Caliare, Canniliare, Pilare, Uscare, Vampuliare, Vrusciare, Carcariare.
Bruciata, s.f. Rusella, Munnarella, Munnula.
Bruciaticcio, s. e ad. Vrusciatizzu.
Bruciato, s.m. Arsu.
Bruciatura, s.f. Usciatina, Vrusciatina.
Bruciore, s.m. Vrusciure.
Bruco, s.m. Campa, 'Nsiettu, Vrucu.
Brulicame, s.m. Pullulizzu, Pulluoru.
Brulicare, v. Furmichiare, Furmiciare, Vullere.
Brulichio, s.m. Furmiculiamientu, Vuvulizzu.
Brullo, ad. Vrullu, Sbrullune.
Brunetta, s. e ad.m. Bruniettu, Scaviellu, Scavuttiellu, Vruniettu.
Brunire, v. Mmrunare.
Bruno, n. d'u. Brunu, Vrunu.
Bruno, ad. Brunu, Luttu, Scaviellu, Vrunu, Scavottiellu.
Brusca, s.f. Brusca, Vrusca.
Brusco, ad. e s. Bruscu, Spinapulice, Spinasurice, Vruscu.
Bruscola, s.f. Coffa.
Brusta, s.f. Carvunella, Muniglia.
Brutale, ad. Brutale, Judeu.
Brutalita', s.f. Brutalita'.
Bruttarello, dim. Brutticiellu, Bruttulillu.
Bruttezza, s.f. Bruttienza, Bruttizza.
Brutto, ad. Bruttu, Sturciu.
Bruttone, s.m. Capuzziellu, Gangale.
Bruzzano Zeffirio, geogr. Bruzzanu.
Bua, Puppu.
Buacciolo, s.m. Ciavuccu.
Bubbola, s.f. Bummarda, Cugliuneria, Favula, Paparotta, Pastocchia, Pupita.
Bubbolo, s.m. Sunagliu, Ciancianiellu.
Bubbone, s.m. Bubbune, Vummune, Crisummulu.
Bu-bu, Babbau.
Buca, Buco, s. Grubu, Grupu, Tafagnu.
Bucacchiare, v. Gruburiare.
Bucare, v. Cupare, Grubare, Grupare, Perciare, Scavare, Spertusare.
Bucato, s.m. Culata, Lissia, Vucata.
Buccellato, s.m. Muccellatu.
Buccia, s.f. Corchia, Scorza.
Buccia delle castagne, Purpitu.
Buccicata, s.f. Muzzicata, Muzzicune.
Buccinare, v. Sprubbicare.
Buccola, s.f. Vuccula, Rosetta.
Bucherellare, v. Gruburiare,Grupuriare,Puntijare, Punturiare.
Buco, s.m. Bucu, Cacune, Pertusu, Buca.
Bucolino, dim. Pertusiellu.
Budello, s.m. Stentinu, Stigliula, Vudiellu.
Budino, s.m. Gatto', Sartu', Timpanu.
Bue, s.m. Voi, Vue.
Bufalina, ad.f. Bufalina.
Bufalo, s.m. Bufalu.
Bufaloria, geogr. Bufaleria.
Bufera, s.f. Bufera, Ventulizzu.
Buffetto, s.m. Buffetta, Zicchettata, Zicchiettu.
Buffo, ad. e s. Buffu.
Buffonata, Buffoneria, s.f. Buffoneria, Pulcinellata.
Buffone, s.m. Buffune, Pagliacciu.
Buffoneggiare, v. Buffuniare.
Bufone, s.m. Ruospu.
Bugia, s.f. Buscia, Minzogna, Pallune, Trastula, Vajana.
Bugiardo, ad. Busciaru, Carutaru, Menzugnaru, Minzunaru, 'Mpruvisature, 'Mpusture, Pallunaru, Pastucchiaru.
Bugigattolo, s.m. Affucaturu,Buggigattulu,Caforchia, Cataforchia, Catacummaru.
Bugio, s.m. Buggia.
Buglia, s.f. Buglia.
Bugna, s.f. Cofanu.
Buio, s.m. Scuru, Scurita', Scuritate.
Bulbo, s.m. Radica.
Bulino, s.m. Bulinu.
Bulletta, s.f. Bulletta, Taccia, Cartella.
Bullettinaio, s.m. Bullettinaru, Bigliettinaru.
Buona, ad. Bona.
Buonafede, s.f. Bonafide.
Buonamano, s.f. Bonamanu.
Buonanotte, s.f. Bonanotte.
Buonasera, s.f. Bonasira.
Buon augurio, s.m. Bonaguru.
Buondato, s.m. Quntita', Qunatitate.
Buondi', s.m. Bonni'.
Buongiorno, s.m. Bonciornu.
Buono, ad.m. Buonu.
Buon pro, s.m. Benedica, Bonprude, Ccu salute.
Buon tempo, s.m. Bontiempu.
Buontempone, s.m. Sciampagna.
Buon vespro, s.m. Bonvesparu.
Buonvicino, geogr. Bommicinu, Bonvicinu.
Burattino, s.m. Pascardoziu, Pupatulu, Pupazzu.
Burbanza, s.f. Artiriggia.
Burbero, ad. Burbaru, Istrice.
Burella, Brugigattolo.
Burla, s.f. Buffuneria, Chiacchiara, Cucca, Minzogna.
Burlare, v. Chiacchiariare, Cugliuniare, Gabbare, Gapare, Scherziare, Cucca.
Burlone, s.m. Chiacchiarune.
Burrasca, s.f. Burrasca, Tempurale, Timpesta, Vurrasca.
Burro, s.m. Vurru, Burrona, s.f. Apertura.
Burrone, s.m. Cafarune, Cavune, Cavunaru, Lavinaru, Sciollune, Timpa, Vallune, Rumpicuollu.
Buscare, v. Abbuscare.
Buscherio, s.m. Buggia, Marru, Stigliolata.
Busento, geog. Busientu, Vusientu.
Busillis. lat. Busilli.
Bussa, s.f. Cunissa, Ficozza, Naschella, Suttuglie.
Bussare, v. Vattere, Tozzuliare, Truzzuliare, Trucculiare, Tuppitiare.
Bussata, s.f. Vattuta, Tozzuliata.
Bussola, s.f. Bussula.
Bussolotti, s.m.pl. Bussulotti, Copparelle.
Busta, s.f. Mmusta, 'Mmiluppu.
Busto, s.m. Mmustu, Corpiettu, Cuorpu.
Butirro, s.m. Butiru.
Buttare, v. Jettare, Mmuttare.
Butterato, ad. Carpicatu.
Buzzo, s.m. Saccu, Stigliula, Stigliolata, Trippa.