Nationale d'Elevage

Argelès-Gazost 19.09.2004

 

Giudice: Mme Haapaniemi (FIN)

Classe Libera Femmine

          

 

    Ch. Rosamonursita - 6° Ecc.

 

Giudice: Mme Haapaniemi (FIN)

Classe Libera Femmine

Type d'Elle du Royaume d'Ursita - Ecc.

   

 Monursita e Type d'Elle

Giudice: Mme Haapaniemi (FIN)

Classe Campioni Femmine

 

    

 

Ch. Monursita - 2°Ecc.