Quannu na fimmina annaca l'anca, se n' buttana, picca ci manca.
 
Davanti 'e porti e supra 'e casci si cciassttinu i bagasci.
 
Quantu tira un pilu 'i fimmina di muntata, nun puonu quattru vuoi 'ncontra pinnina.
 
Cazzu arrittatu nun canuscia rispiettu e parintatu.
 
Sbirri, cani e buttani, quannu su viecchi morinu 'i fami.
 
 Carti, schiticchi e ciunnu portinu l'uomu o funnu.
 
L'uomu sissantinu lassa a fimmina e pigghia u vinu.
 
Tappinari faciti faciti c'a vintura nun a pirditi.
 
Unni ci su campani ci su buttani.
 
Asi e mutanni i signurini si clinu sempri a fini.
 
Tali nasu tali fusu.
A sidicianni, quantu cci ll'avi a nica ll'avi a ranni.
 
Vasa, vasa, vuccuzza di meli, tu s bagascia e iu sugnu a muggheri.
 
Cuscini, cugnati e cumpari, o spissu i corna ti fanu attruvari.
 
i corna fanu mali quannu nscinu, m'aiutinu a campari quannu crscinu.
 
C' curnutu ca nni oda e c' curnutu ca nni mora.
 
I corna da suoru su corna d'oru, i corna da muggheri su corna veri.
 
U babbu unni v v e u curnutu o so paisi.
 
V fari arraggiari un curnutu? Chintiti mutu!
 
Cu futti futti Diu pirduna a tutti.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La bona fimmina fa la casa, la pazza la sdirrubba

L'una stabilisce e moltiplica gli effetti della sua casa, e l'altra li manda in malora.

 

Jia banniannu / acqua cu lu zamm, chi l'aju fridda.

Andava gridando / acqua con l'anice, fresca fresca.

 E' megghiu un nimicu spettu, cc n'amicu scemu.

 

 C si menti medici, medici, ci finisci pulici, pulici.

 

A' megghiu parola chidda ca non si dici.

 

 Tantu va a quartara all'acqua, finu a quannu si rumpi.

 

 U' ferru .... si mancia a mola.

 

 U' spettu non s'arritira a casa finu a quannu nun havi 'ncuntratu 'n'fissa.

 

Cu di sceccu ni fa 'nmulu, lu primu cauciu du s.

 

 U sceccu c si fincia liuni ... picca dur nt linzolu.

'O cavaddu lastimitu ci lcia u pilu.

Quannu a urpi nun arriva a racina, dicia ch' aura.
 
'Acieddu ca canta nna argia, o canta pp mmidia o canta pp rraggia.

Cu s'avanta cca so vucca, nun merra e mancu cucca.

L'azioni di cu a fa, no di cu a ricivi

Sarba a pezza pp purtusu.

Cu v co 'ngannu ciappizza 'affannu.

Cu disa u mali all'autri, u so darrieri a porta.

Miegghiu mmidia ca piet.
 

U putiaru 'nzocchi avi vanna.

Libert libert pani e tumazzu, libert di culu e libert di cazzu.

 

 

 

 

La donna, lu ventu e la vintura pocu dura.

La donna, il vento e la fortuna durano poco.

 

 

Dura chi na quartara ciaccata ca una sana.

Dura di pi una giara lesionata che una intera.

 

Cu' picciottu riccu.

Chi giovane ricco.

 

 

 

 

PROVERBI SICILIANI
 • A lingua nun avi uossu, ma rumpi l'ossa.
   
 • Uomini all'antu e fimmini o suli, scansatininni Signuri!
   
 • Di chiddu ca vidi, picca nni cridi; di chiddu ca sienti, nun cridiri nenti.
   
 • I mura nun anu aricchi e sentinu.
   
 • Cu avi a mala vicina, avi a mala sira e a mala matina.
   
 • Diu mi nni scansa do malu vicinu
  .
 • Di tutti ti p ammucciari, da to vicina no.
   
 • Ol ol, nun fari cosa o munnu ca si s.
   
 • Ammuccia ammuccia ca tuttu pari.
   
 • Cu mmurmura si v ccunfessa.
   
 • A vucca ca nun parru megghia s'asciu (oppure s'attruvau).
   
 • A megghia risposta chidda ca nun si duna.
   
 • U silenziu d'oru e a parola d'argentu.
   
 • U abbu arriva e a stima no.
   
 • Cu abbu si vola fari, primu o duoppu cci cascari.
   
 • Picciuotti 'un vi faciti meravigghia, cu abbu si nni fa, prestu ccia 'ngagghia.
   
 • Cu si fa abbu ci cada u labbru.
   
 • 'Astimi su di canigghia: cu i etta si pigghia.
   
 • A parola s'abba 'nna chiazza, cu arriva s'abbrazza.
   
 • A vistina ca nun ciancia pezza cchi caiorda cu a rripezza.
   
  U culu ca
   n'appa cauzi quannu l'appa si cacu.
   
  Cu nun piscia 'ncumpagnia o sceccu o na spia.

   

 

TORNA A HOMEPAGE