Canto  "Lu  Carritteri"
(elab. Testo e musica di Tobia Rinaldo)

  Me patri mi 'nsignau lu carritteri,
ma u carritteri no' vulėa fari.
A la 'nchianata di Musulumeli
si rumpėu catina e petturali.

  Luna
ca mi vardi,
cumpagna
di la me' strada... aah!.

  Sunnu
nuttati sani,
travagghiu, duluri e fami,
ma tu ci si' e non mi senti, aah!

  Cantu
pi tia amuri,
cuntentu di vėdirí a tia,
ma tu ci si' e non mi senti, aah!

(ritornello)

  ACCHIAAH!  CAVADDU MIU,
VA', NON TI FIRMARI
CANTA LU CARRITTERI:
VA', NON TI FIRMARE. 
ACCHIAH!   (2 volte)

  Sulu,
'nta la strada
pi riturnari
a casa mia... aah!

  Luna,
o luna mia,
cumpagna di la me' strada,
ma tu ci si' e non mi senti. 

(ritornello)

Scena tratta dalla rappresentazione della "Cavalleria Rusticana"
con Alfio, il carrettiere,
e la 'gna Lola

è 2003   -   by SUCCESS HOUSE  Messina