durmicciu durmiva


durmicciu durmiva
pendicciu pendiva
venicciu veniva
se u n'iera per pendicciu
ch'u d'sciova durmicciu
venicciu 'r'avreiva mangiò durmicciu

dormiccio dormiva/ pendiccio pendeva/ veniccio veniva/ se non era per pendiccio/ che svegliava dormiccio/ veniccio avrebbe mangiato dormiccio

di questa simpatica filastrocca, quasi un non sense nella scansione e nei protagonisti ma molto realistica nella funzione didattica, è stata raccolta una seconda versione, uguale nel senso ha alcune differenze minime e una ritmica più fluida:
 

pendiculu ch'u pendiva

pendiculu ch'u pendiva
durmiculu ch'u durmiva
se u n'iera per pendiculu
ch'u d'sciava durmiculu
u v'niva v'ninculu
ch'u mangiava durmiculu

pendalocco che pendeva/ dormilocco che dormiva/ se non era per pendalocco/ che svegliava dormilocco/ veniva (arrivava) vienilocco/ che mangiava (avrebbe mangiato) dormilocco

la prima versione è stata raccolta a San Pietro, la seconda a Martina
 


 
 
 
 
Daulisjin-a daulisjian-a
Diu marmellu
Se a liaza
Una vota
u iera un re
Vaggu zù
Daulagnun buttazun
Tupulin
U cieuve u cieuve
Muncarvigni
Durmicciu durmiva
Sutta a rocca dra Marasca
Musca tavagnin-a
Pregna 'l sun
S.Barbara e S.Scimun
Daugnarin
I l'è la ciù bela chi l'an faccia
Tirindindin
Fa ra nanna poponin
Baciccia
Daula daulagna

 
HOME

 

a cura di Anselmo Roveda