se a liäza


se a liäza a'n me liazze
se a biscia a'n me murdesse
cantreiva tuttu u dì
di...di...di...di

se la liana non mi legasse/ se la biscia non mi mordesse/ canterei tutto il giorno/ di...di...di...di
(Martina)
 

Questa filastrocca intitolata a liäza e u ruscigneu (la liana e l'usignolo) si presta ad essere usata anche come indovinello.


 
 
 
Daulisjin-a daulisjian-a
Diu marmellu
Se a liaza
Una vota
u iera un re
Vaggu zù
Daulagnun buttazun
Tupulin
U cieuve u cieuve
Muncarvigni
Durmicciu durmiva
Sutta a rocca dra Marasca
Musca tavagnin-a
Pregna 'l sun
S.Barbara e S.Scimun
Daugnarin
I l'è la ciù bela chi l'an faccia
Tirindindin
Fa ra nanna poponin
Baciccia
Daula daulagna

 
HOME

 

a cura di Anselmo Roveda