Proverbi Siciliani

A ricanuscenza

 A ricanuscenza si siminà e unn'affaccià La riconoscenza è stata seminata,ma non è spuntata
Faciti beni a porci ca v’u renninu a nnuccati Fate bene ai porci e vi sarà reso in male
Quannu lu sceccu lu fa cavaddu, lu primu cavuciu lu duna a tìa Se fai del bene, riceverai del male
U cavaddu vivutu vota i spaddi a’ funtana Quando non si ha più bisogno, si dimentica
U porcu, doppu ca mangia, rumpi u scifu Il maiale dopo che finisce di mangiare,rompe la crogiuolo