ICONE VOTIVE: arte devozionale nel medio Friuli --- OTT - 2003
>>> best view press F11 << back  
0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006
0000.jpg 0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg 0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg
0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013
0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg 0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg 0013.jpg
0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020
0014.jpg 0015.jpg 0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg 0019.jpg 0020.jpg
0021            
0021.jpg            PreÓn il Sign˛ur; preÓn la Verzin. In silensi, ch'a si sintin sigÓ i ultins avostÓns tai nustris ciamps. In silensi, ch'a si sintin svintulÓ li fuejutis dai ors. In silensi, ch'a si sinti murmurÓ l'aga dal TilimÝnt lontan. In silensi, I ti prei, Madonuta, tu la pÝ ciara creatura dal Sign˛ur. I ti prei in pont di muart, no doma jo, ma la me femina, e i me frus, e d˙cius i me parÝns e consurÝns, i ti prei ch'i ti vedis di salvani. Si ti ni salvarÓs, i promŔt e i mi oblighi di costruiti la pÝ biela Glisisuta di dutis chistis vilis. La Glisiuta pÝ biela e ben ornada dulÓ che sempri in saecula saeculorun i nustris fis a vedin di preati. Amen.

Pier Paolo Pasolini, I Turcs tal Friul
( Società Filologica Friulana)


Home | News | Musica | Links | E-mail

© 2003 Adriateam