Cina 

Media

Direttore Responsabile Guido Donati

 

Asiaweek

Beijing Daily

Beijing Evening News

Beijing Review

Beijing Scene

Beijing Youth Daily

China Business Journal

China Daily

China News Digest

China News and Report

China Today

China Rights Forum

China Trade News

Chinese Literature

 

Economic Daily

El Popola Cxinio

Far Eastern Economic Review

Fujian

Guangdong-Hong Kong Information Daily

Guangming

Guangzhou Ribao

Harbin Daily

Hua Sheng Bao

International Business

Jei Fang Daily

NanFang Daily

People's China

 

 

People's Daily

QuanZhou Evening News

Securities Times

Shanghai Daily

Shanghai Newspapers

Shenzhen Economic News

ShenZhen Special Zone Daily

South China Morning Post

Wen Hui

Xingming Wanpao

Yangcheng Evening News

Yangtse Evening Post

Yue Gang Xinxi Ribao